Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor všeobecné správy

 • Předmět činnosti odboru všeobecné správy
 • Oddělení státního občanství
 • Oddělení státního občanství I.
 • Oddělení státního občanství II.
 • Oddělení státního občanství III.
 • Oddělení občanskosprávní
 • Oddělení státních hranic
 • Oddělení matrik a ověřování

Předmět činnosti odboru všeobecné správy

Ředitel: JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.

Zástupce ředitele odboru: Mgr. et Mgr. Tomáš Bezděk

Telefon - sekretariát: 974 816 461
                                 974 816 301
                                 224 223 643
E-mail: ovs@mvcr.cz
            rovnocennost.os@mvcr.cz (výhradně za účelem uznávání rovnocennosti vzdělání)
Fax: 974 816 309

Předmětem činnosti odboru všeobecné správy je výkon státní správy na úseku:

 • státního občanství,
 • matrik, jména a příjmení, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • veřejných sbírek,
 • státních symbolů,
 • státních hranic, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
 • plnění úkolů ministerstva v oblasti řízení o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
 • plnění úkolů ve věcech přestupků, k nimž došlo na úseku náležejícím do předmětu činnosti odboru, a těch přestupků, k jejichž projednání jsou příslušné obce a není stanoven ústřední správní úřad, do jehož působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení povinnosti zakládající přestupek,
 • jednání za ministerstvo ve věcech přestupků, k nimž došlo na úseku náležejícím do předmětu činnosti odboru všeobecné správy,
 • zajišťování vydávání časopisu Správní právo,

  

Odbor všeobecné správy vede centrální evidenci veřejných sbírek, ústřední evidenci nabytí a pozbytí státního občanství a evidenci pověřených osob, kterým byly vydány průkazy pro činnosti na státních hranicích.

  

Oddělení státního občanství

Oddělení státního občanství

Vedoucí oddělení: Mgr. Jaroslava Pohořelá

Telefon: 974 817 411
E-mail: obcanmat@mvcr.cz

Působnost:

  

Oddělení státního občanství I.

Oddělení státního občanství I.

Vedoucí oddělení: Mgr. Denisa Ondrášková

Telefon: 974 817 411
E-mail: obcanmat@mvcr.cz

Působnost:

  

Oddělení státního občanství II.

Oddělení státního občanství II.

Vedoucí oddělení: Mgr. Kateřina Uhrová

Telefon: 974 817 411
E-mail: obcanmat@mvcr.cz

Působnost:

  

Oddělení státního občanství III.

Oddělení státního občanství III.

Vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Martina Landkamrová

Telefon: 974 817 411

Působnost:

  

Oddělení občanskosprávní

Oddělení občanskosprávní

Vedoucí oddělení: Mgr. Lucie Mlsnová Bryxová

Telefon: 974 816 464
E-mail: erika.zajoncova@mvcr.cz

Působnost:

  

Výstava ke státním symbolům:

Výstava Symboly republiky: Pilíře české státnosti pořádaná Úřadem vlády, místo konání Hrzánský palác, podrobnosti na webu Úřadu vlády. Kvalitně zpracovaný a zajímavý vhled do historie české státní symboliky. Vřele doporučujeme nejen školám, ale všem zájemcům o českou historii a symboliku. Vstup zdarma.

Výstava Můj stát

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dny české státnosti připravil Úřad vlády České republiky v Hrzánském paláci v Praze výstavu určenou dětem prvního a druhého stupně základních škol. Kreslenou, dětem srozumitelnou formou představuje české státní symboly, jejich původ, význam a možnosti použití. Podrobnosti o výstavě naleznete na webu Úřadu vlády.

  

Oddělení státních hranic

Oddělení státních hranic

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Zvěřina

Telefon: 974 816 551
E-mail: osh@mvcr.cz

Působnost:

 • zabezpečování vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržbu vyznačení průběhu státních hranic, s výjimkou zeměměřických činností na státních hranicích prováděných podle zvláštního právního předpisu,
 • zabezpečování údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch,
 • spravování hraničního dokumentárního díla,
 • zabezpečování činnosti hraničních komisí zřízených k plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
 • koordinování činnosti státních orgánů ve věcech týkajících se správy státních hranic,
 • vyjadřování se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic,
 • vydávání průkazů podle mezinárodních smluv,
 • vedení evidence osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na státních hranicích,
 • zabezpečování umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic,
 • zřizování, rušení a změny charakteru hraničních přechodů a dalších míst určených pro překračování státních hranic na základě příslušných mezinárodních smluv. V současné době, kdy Česká republika v rámci schengenského prostoru zabezpečuje vnitřní hranice, tato působnost se realizuje pouze při zřizování mezinárodních letišť různého charakteru.

  

Podrobný průběh státních hranic

Průkazy pro činnosti na státních hranicích - informace o nakládání s osobními údaji

  

Oddělení matrik a ověřování

Oddělení matrik a ověřování

Vedoucí oddělení: Mgr. Ivan Tobek

Telefon - sekretariát oddělení: 974 816 461
                                                 974 816 466
                                                 974 816 302
E-mail: ovs@mvcr.cz
 

Působnost:

 • matriky, jména a příjmení,
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • koordinace vydávání směrnic ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, jež se dotýkají přenesené působnosti kraje, obce nebo hlavního města Prahy; k tomu zajišťuje vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

  

vytisknout  e-mailem