Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

Ředitel: Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D. 

Adresa: Ministerstvo vnitra
              Nad Štolou 936/3
              p.s. 21/OBVV
             170 34 Praha 7

Telefon: 974 832 746
              974 832 687
Fax: 974 833 518
Email: obv@mvcr.cz

  

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání tvoří:

Oddělení bezpečnostního výzkumu a vývoje

Předmětem činnosti oddělení je gesce za oblast bezpečnostního výzkumu v České republice. Mezi jeho činnosti patří:

 • zpracování strategických a koncepčních dokumentů v oblasti bezpečnostního výzkumu na úrovni České republiky,
 • plánování a rozvoj nástrojů podpory bezpečnostního výzkumu podle potřeb bezpečnostního systému České republiky,
 • související analytické činnosti a evaluace systému podpory bezpečnostního výzkumu České republiky,
 • tvorba, realizace a hodnocení průřezových programů bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací v České republice,
 • metodická příprava, organizace a realizace veřejných soutěží,
 • metodická příprava, organizace a realizace veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji s výjimkou činností svěřených organizačním řádem ministerstva a interními akty řízení odboru veřejných zakázek,
 • metodická příprava, organizace a realizace hodnocení výzkumných organizací, kterým ministerstvo poskytuje institucionální podporu v bezpečnostním výzkumu,
 • řízení a koordinace poskytování účelové a institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací na bezpečnostní výzkum,
 • koordinace odborných poradních orgánů ministerstva v oblasti bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací a vytváření podmínek pro jejich činnost,
 • výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kontrola u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v rámci organizační složky ministerstvo v oblasti výzkumu a vývoje,
 • výkon věcné kontroly a evaluace projektů výzkumu a vývoje v celém evaluačním cyklu (kontrola předběžná, průběžná, po ukončení projektu a dopadových evaluací),
 • sledování a vyhodnocování implementace výsledků projektů výzkumu a vývoje realizovaných cestou veřejné soutěže,
 • sledování, podpora a vyhodnocování implementace výsledků projektů výzkumu a vývoje realizovaných cestou veřejné zakázky, včetně zpětného licencování,
 • provoz informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, shromažďování a analýza dat, včetně jejich předávání do centrálních evidencí Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,
 • formulace strategických zájmů České republiky v mezinárodní spolupráci v bezpečnostním výzkumu a vývoji,
 • koordinace mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti bezpečnostního výzkumu,
 • zastupování České republiky v mezinárodních institucích a pracovních útvarech, které se zabývají bezpečnostním výzkumem (zejména programy Evropské komise).
   
 • Další informace o bezpečnostním výzkumu jsou dostupné zde:

  

Oddělení policejního vzdělávání a autorizací

Oddělení zajišťuje výkon státní správy ve vymezené působnosti delegované na ministerstvo v oblasti státní správy v oboru středního a vyššího odborného policejního školství a zajišťuje kompetence ministerstva k vysokým školám v oblasti bezpečnosti. Dále plní úkoly v oblasti vnitřní správy:

 • V rámci vymezené delegované působnosti je předmětem jeho činnosti státní správa v oblasti
  • středního a vyššího odborného vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost uskutečňované ve vyšších policejních školách a středních policejních školách Ministerstva vnitra;
  • výkon působnosti České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem vnitra;
  • uzavírání dohod o spolupráci se školami, které nejsou zřizovány ministerstvem, a podle zvláštního předpisuchtějí získat oprávnění k výuce studijního oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost;
  • plnění úkolů při uznávání zahraničního středního a vyššího odborného vzdělání a kvalifikace v oblasti činnosti policie a požární ochrany a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v oblasti bezpečnostních služeb;
  • spolupracuje s policií a dalšími bezpečnostními sbory při zajišťování vzdělávání příslušníků; implementuje vzdělávací cíle vyplývající z vládních priorit a priorit ministerstva v oblasti vnitřní bezpečnosti a prevence kriminality do vzdělávacích programů realizovaných ve vzdělávacích zařízeních policie;
  • vydává stanovisko k žádosti o akreditaci studijního programu vysoké školy v oblasti bezpečnosti, postup je zde.
    
 • V oblasti mezinárodního policejního vzdělávání
  • gesčně zabezpečuje aktivní zapojení ČR do orgánu EU CEPOL (European Police College) a plní úkoly ze členství vyplývající;
  • gesčně zastřešuje zapojení ČR do MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie) a plní úkoly ze členství vyplývající;
  • plní roli národního kontaktního pracoviště pro Nadaci Hannse Seidela (NHS) a plní úkoly ze členství vyplývající;
  • realizuje mezinárodní projekty v rámci Transition Facility, spolupracuje s např. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), International Office for Migration (IOM) i s nevládními organizacemi (např. Bílý kruh bezpečí) i s vybranými policejními orgány;
  • poskytuje asistenční programy zaměřené na design a realizaci specializovaných výcvikových kurzů pro policejní experty méně rozvinutých zemí;
  • řídí zapojení policejních škol MV a PA ČR do mezinárodních aktivit zejména v rámci spolupráce s partnerskými školami a institucemi.
    
  • Další informace o bezpečnostním výzkumu jsou dostupné zde:
 • V rámci vymezené působnosti autorizujícího orgánu dle § 2 písm. k) a ust. § 22 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, pro specifické profesní kvalifikace je předmětem jeho činnosti
  • rozhodování o udělení, prodloužení platnosti či odnětí autorizace ve správním řízení o žádosti podle ust. § 9 až § 13 a § 16 zákona č. 179/2006 Sb. a VI. hlavy části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
  • výkon kontrolní činnosti nad dodržováním podmínek stanovených příslušnými hodnoticími standardy a ustanoveními § 17 a § 18 zákona č. 179/2006 Sb. a vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, postupem podle ust. § 2, § 5, § 7 až § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,
  • vedení správního řízení o odnětí autorizace z moci úřední v prvním stupni,
  • příprava stanovisek a podkladů pro jednání rozkladové komise Ministra vnitra,
  • kontrola dokladů z provedených zkoušek, jejich oprava a archivace ve smyslu ust. § 19 zákona č. 179/2006 Sb. a příslušných ustanovení vyhlášky č. 208/2007, Sb.,
  • zpracování osobních údajů kategorií subjektů: autorizované osoby, autorizovaní zástupci autorizovaných právnických osob či autorizovaných podnikajících fyzických osob, výsledky zkoušek před autorizovanými osobami a vydaná osvědčení, rozsah zpracování osobních údajů je stanoven v ust. § 22 písm. c) a písm. g) a v ust. § 15 zákona č. 179/2006 Sb.,
  • spolupráce s gestorem zákona č. 179/2006 Sb., kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na zajištění funkčnosti Informačního systému pro kvalifikace a autorizace,
  • spolupráce s Národním pedagogickým instituem ČR při tvorbě a revizích kvalifikačních a hodnotících standardů nových profesních kvalifikací spadajících do gesce Ministerstva vnitra.
    
  • Další informace jsou dostupné zde:

  

vytisknout  e-mailem