Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie

Činnost odboru

Ředitel: Mgr. Kateřina Flaigová Vronská
adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
telefon: +420 974 817 272
fax: +420 974 816 869
e-mail: okp@mvcr.cz

Zástupce ředitele odboru: Mgr. Renata Řápková
telefon: +420 974 817 587
fax: +420 974 816 869
e-mail: renata.rapkova@mvcr.cz

Sekretariát: Emilie Nováková
telefon: +420 974 817 272
fax: +420 974 816 869
e-mail: okp@mvcr.cz

Předmětem činnosti odboru mezinárodní spolupráce a EU je:

 • v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar ministerstva, nerozhodne-li ministr vnitra jinak, posuzování návrhů právních předpisů ES/EU a zpracovávání souhrnných stanovisek k nim;
 • zastupování ministerstva ve Výboru vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně;
 • koordinace a metodické usměrňování činnosti útvarů ministerstva při přípravě a posuzování návrhů právních předpisů ES/EU, zpracovávání těchto návrhů a jejich komplexní posuzování ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva včetně spolupráce s příslušnými orgány ES/EU;
 • posuzování souladu stávajících a připravovaných právních předpisů v působnosti ministerstva s právem ES/EU;
 • příprava a projednávání právních předpisů a odborná pomoc věcně příslušným útvarům ministerstva v těch případech, kdy je předmětem úpravy transpozice práva ES/EU do právního řádu České republiky;
 • uživatelská správa databází Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP) a odborná pomoc věcně příslušným útvarům ministerstva při vyhledávání dokumentů práva ES/EU v těchto databázích;
 • koordinace plnění úkolů v problematice uznávání odborné kvalifikace jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie;
 • koordinace plnění úkolů v problematice technických překážek obchodu;
 • koordinace plnění úkolů v problematice volného pohybu zboží v neharmonizované sféře a zabezpečování funkce resortního zástupce pro projednávání otázek spojených s touto problematikou;
 • koordinace plnění úkolů v problematice volného poskytování služeb a usazování za účelem podnikání a zabezpečování funkce resortního zástupce pro projednávání otázek spojených s touto problematikou a agendou systému SOLVIT;
 • plnění úkolů v problematice zajištění revidovaných překladů právních předpisů ES/EU a revidovaných překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropských společenství a zabezpečování funkce resortního koordinátora pro spolupráci při procesu pořizování a revizí překladů;
 • zabezpečování realizace notifikační povinnosti o vnitrostátních legislativních opatřeních přijatých za účelem implementace unijní a komunitární legislativy vůči příslušným orgánům Evropské unie;
 • zajišťování funkce provozovatele lokálního generického uzlu informačního systému EU Extranet V ČR MV;
 • koordinace a zabezpečování přípravy, sjednávání, vnitrostátního projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv v působnosti ministerstva včetně mezinárodních smluv sjednávaných v rámci Evropské unie;
 • posuzování souladu stávajících i připravovaných právních předpisů v působnosti ministerstva s mezinárodními smlouvami v působnosti ministerstva včetně mezinárodních smluv sjednávaných v rámci Evropské unie;
 • příprava mandátů na jednání Rady EU v působnosti ministerstva a zajišťování podkladů na ostatní jednání ministra vnitra dotýkající se problematiky Evropské unie;
 • koordinace a monitoring postupu ministerstva při jednáních Výboru stálých zástupců (COREPER) a ostatních pracovních orgánů Evropské unie;
 • koordinace postupu ministerstva v rámci Výboru pro Evropskou unii a Výboru pro Evropskou unii na pracovní unii;
 • zajišťování funkce sekretariátu Resortní koordinační skupiny Ministerstva vnitra pro Evropskou unii;
 • koordinace vnějších vztahů Evropské unie v působnosti ministerstva;
 • koordinace činnosti ministerstva související s členstvím České republiky v Salcburském fóru;
 • vedení databáze zástupců ministerstva v pracovních orgánech Evropské unie včetně koordinace zajišťování tlumočení v těchto orgánech;
 • koordinace plnění ostatních úkolů vyplývajících pro ministerstvo z členství České republiky v Evropské unii v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar ministerstva;
 • zajišťování funkce kontaktního bodu pro uzavřené projekty programů finanční pomoci Evropské unie v rámci ministerstva a policie.
   

Odkazy:

  

vytisknout  e-mailem