Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

Ředitel: JUDr. Vít Šťastný
Zástupce ředitele: Mgr. Michal Herudek
Adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Telefon: +420 974 817 333
Fax: +420 974 816 866
E-mail: ol@mvcr.cz
 


Odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci stanoveného předmětu činnosti:

 • zpracovává návrh plánu legislativních úkolů Ministerstva vnitra, navrhuje svodně za Ministerstvo vnitra náměty do Plánu legislativních prací vlády, plní organizátorskou, koordinační, metodickou a odborně konzultační funkci při tvorbě návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje právního řádu, právních předpisů a interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra a interních aktů řízení vydávaných představenými nebo vedoucími zaměstnanci, u nichž bude stanovena jejich závaznost i pro ostatní útvary ministerstva, a služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu vnitra včetně návrhů na jejich novelizaci,
   
 • připravuje a projednává věcné záměry návrhů zákonů a návrhy právních předpisů a meziresortních dohod v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, nebo když tak rozhodne ministr vnitra,
   
 • spolupracuje s věcně příslušnými útvary na přípravě věcných záměrů zákonů a zpracovává paragrafové znění návrhů zákonů,
   
 • připravuje za Ministerstvo vnitra legislativní podklady pro činnost legislativních orgánů vlády České republiky, vlády České republiky a Parlamentu České republiky v souladu s dlouhodobou koncepcí vývoje právního řádu; zastupuje Ministerstvo vnitra při projednávání právních předpisů zpracovaných v gesci Ministerstva vnitra v těchto orgánech; posuzuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary věcné záměry návrhů zákonů a návrhy právních předpisů připravené jinými ministerstvy, správními úřady a kraji, popřípadě jinými subjekty zákonodárné iniciativy,
   
 • garantuje, že právní předpisy připravované v gesci Ministerstva vnitra jsou v souladu s platným právním řádem České republiky; stanovisko odboru legislativy a koordinace předpisů ve věcech souladu návrhů právních předpisů s Ústavou, s Legislativními pravidly vlády a Ministerstva vnitra a celým právním řádem České republiky je pro útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky závazné (v případě vzniklých rozporů útvar, který se závazným stanoviskem nesouhlasí, postupuje přiměřeně podle zvláštního předpisu),
   
 • připravuje návrhy právních předpisů souvisejících s reformou správního řízení a správního trestání,
   
 • zabezpečuje odbornou a legislativně-technickou činnost, zejména soustřeďuje a vede právní dokumentaci, poskytuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary výkladová stanoviska k právním předpisům, poskytuje informace o právních předpisech ve věcné působnosti Ministerstva vnitra, vydává a rozesílá Věstník Ministerstva vnitra,
   
 • provádí kontrolu legality vyhlášených interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra,
   
 • zabezpečuje vydavatelskou činnost Ministerstva vnitra ve vztahu ke Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.


Odbor legislativy a koordinace předpisů, 27. října 2015

vytisknout  e-mailem