Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občanské aktivity

Referendum, shromažďování, petice, veřejné sbírky a založení politické strany či hnutí 

 1. Místní referendum
 2. Krajské referendum
 3. Shromažďovací právo
 4. Petice
 5. Veřejné sbírky
 6. Registrace politické strany nebo politického hnutí

Registrace politické strany nebo politického hnutí

Politické strany a politická hnutí slouží občanům k výkonu sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Právní úprava nečiní rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím (dále jen "strany a hnutí").

  

Kdo a za jakých podmínek

Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 18 let (přípravný výbor). Členy stran a hnutí mohou být též pouze státní občané České republiky starší 18 let; občan však může být členem jen jedné strany nebo hnutí.

  

Jak a kam se obrátit

Podat písemný návrh na registraci a hnutí poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21  Praha 4. Oznámení o ustavení statutárního orgánu a jeho změně, návrh na registraci změny stanov, oznámení o zrušení a návrh na výmaz, se podává též odboru voleb Ministerstva vnitra.

  

Co musíte předložit

 • písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, data narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru, podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat;

 • petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu;

  • Sběr podpisů na podporu vzniku politické strany či hnutí nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje k podávání petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Zákon č. 424/1991 Sb. neumožňuje nahradit podpis podporující osoby prostřednictvím tohoto nástroje, který vznikl výlučně pro podání petice podle zákona o právu petičním. „Podpisy“ sesbírané v rámci předmětného nástroje tak zákon č. 424/1991 Sb. neumožňuje registračnímu úřadu akceptovat.

 • stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních.
   

Stanovy politické strany nebo politického hnutí musí obsahovat tyto náležitosti:

 • název a zkratku strany nebo hnutí;

 • sídlo;

 • programové cíle;

 • práva a povinnosti členů;

 • ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany;

 • orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění;

 • způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci;

 • zásady hospodaření;

 • způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky;

 • způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu.

V návrhu na registraci je třeba oznámit plnou adresu sídla strany nebo hnutí - sídlo musí být definováno úplně a přesně, aby bylo identifikovatelné v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, číslo orientační, název ulice nebo náměstí, byl-li přidělen).

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní poplatek se za podání návrhu na registraci strany nebo hnutí neplatí. Taktéž se neplatí poplatek za návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí.

Lhůty pro vyřízení

 1. Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra dojde návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti, nebo dnem, kdy rozhodnutí Městského soudu v Praze určující, že návrh na registraci nemá nedostatky, nabylo právní moci.

 2. Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci.

 3. Řízení o registraci nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.

 4. Ministerstvo provede registraci do 15 dnů od zahájení řízení; den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. Zároveň Ministerstvo vnitra přidělí straně či hnutí identifikační číslo.

 5. Jsou-li splněny zákonné podmínky pro odmítnutí registrace, ministerstvo tak musí učinit do 15 dnů ode dne zahájení řízení; rozhodnutí o zamítnutí registrace se doručuje zmocněnci přípravného výboru.

 6. Není-li zmocněnci přípravného výboru do 30 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, strana nebo hnutí vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.

 7. Na rozhodnutí o registraci se nevztahuje ustanovení správního řádu o náležitostech rozhodnutí, jestliže se návrhu na registraci vyhoví.

 8. Registrace se provádí zápisem strany nebo hnutí do rejstříku stran a hnutí.

  

Právní úprava

 • zákon číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky

Nesouhlasí-li přípravný výbor s upozorněním ministerstva, že návrh na registraci nemá stanovené náležitosti, nebo že jsou v něm neúplné nebo nepřesné údaje, může se do 15 dnů od doručení upozornění domáhat u Městského soudu v Praze určení, že návrh na registraci nemá nedostatky. Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci, žalobu k Městskému soudu v Praze.

  

Formuláře

 1. Návrh na registraci (doc, 31 kB)
 2. Petice (doc, 49 kB)
 3. Návrh na registraci změny stanov (doc, 29 kB)
 4. Oznámení o ustavení statutárního orgánu (o více členech) (doc, 32 kB)
 5. Oznámení o změně statutárního orgánu (o více členech) (doc, 31 kB)
 6. Oznámení o ustavení statutárního orgánu (o jednom členu) (doc, 30 kB)
 7. Oznámení o změně statutárního orgánu (o jednom členu) (doc, 31 kB)
 8. Oznámení o zrušení poltické strany/politického hnutí (s likvidací) (doc, 30 kB)
 9. Návrh na výmaz poltické strany / politického hnutí ze seznamu (s likvidací) (doc, 29 kB)
 10. Návrh na výmaz poltické strany / politického hnutí ze seznamu (bez likvidace, sloučením) (doc, 30 kB)
 11. Návrh na výmaz poltické strany / politického hnutí ze seznamu (bez likvidace, přeměnou na spolek) (doc, 29 kB)

  

Co je dobré též vědět k formulářům

 • orgány strany či hnutí musí být ustaveny nejpozději do 6 měsíců od vzniku strany či hnutí
 • dochází-li se změnou stanov zároveň ke změně osob, jež jsou statutárním orgánem strany nebo hnutí, podává návrh již nově ustavený statutární orgán
 • změna stanov a statutárního orgánu se Ministerstvu vnitra oznamuje ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bylo příslušným orgánem strany či hnutí ve věci rozhodnuto
 • zrušení strany či hnutí dobrovolným rozpuštěním oznamuje likvidátor Ministerstvu vnitra do 5 dnů od zrušení strany či hnutí
 • návrh na výmaz podává likvidátor do 10 dnů od skončení likvidace (v případě dobrovolného rozpuštění) nebo příslušný orgán strany či hnutí (v případě sloučení s jinou stranou či hnutím nebo přeměnou na spolek)

  

Další informace

 • Ministerstvo vnitra, odbor voleb,
  telefon: 974 817 367 úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
  Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4
  e-mail: ivana.vosecka@mvcr.cz

 • Seznam politických stran a politických hnutí
  Ministerstvo vnitra vede rejstřík stran a hnutí, který je veřejným seznamem, z něhož lze čerpat údaje o jednotlivých registrovaných stranách a hnutích. Rejstřík stran a hnutí obsahuje údaj o jejich názvu, zkratce, sídle, identifikačním čísle, dni registrace, jakož i o dni registrace změny stanov,  statutárním orgánu, pozastavení činnosti a zrušení strany a hnutí, vstupu do likvidace a zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí. Součástí rejstříku je sbírka listin, obsahující mj. stanovy strany a hnutí.

  

vytisknout  e-mailem