Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR

 1. Odjezd cizince s povolením k pobytu
 2. Možnosti zrušení a ukončení pobytu
 3. Výjezdní příkaz

English English

Možnosti zrušení a ukončení pobytu

MV ČR rozhodnutím zruší cizinci platnost víza k pobytu nad 90 dnů, pokud

 1. byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky,

 2. neplní na území účel, pro který bylo vízum uděleno,

 3. cizinec o zrušení platnosti víza požádá,

 4. cizinec v žádosti o udělení víza uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti

a dále pokud

 1. nastal některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 1 písm. a), c), d), g), h) a j) až l) zák.č. 326/1999 Sb. nebo v § 56 odst. 2 zák.č. 326/1999 Sb.,

 2. policie při pobytové kontrole zjistí, že cizinec nemá platný cestovní doklad nebo předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad a

  1. cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, nebo

  2. ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá,

 3. cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c),

 4. cizinec nesplnil povinnost za cizince narozeného na území podat žádost o udělení víza, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne jeho narození,

 5. jiný stát Evropské unie nebo schengenský stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo schengenského státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo

 6. cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám, a to ani ve lhůtě stanovené policií

 7. cizinec neplnil v době platnosti zaměstnanecké karty na území účel, pro který mu byla zaměstnanecká karta udělena; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu, nebo

 8. cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

za podmínky, že důsledky rozhodnutí o zrušení platnosti víza budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti víza; přihlíží se přitom zejména k dopadům do soukromého nebo rodinného života cizince.
 

MV ČR v rozhodnutí o zrušení platnosti víza stanoví lhůtu k vycestování z území. Cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat. MV ČR současně zneplatní vízum, neboť jeho platnost skončila.

Pokud žádáte o ukončení pobytu na vízum, učiňte tak na pracovišti MV ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu (bydliště) sepsáním žádosti o ukončení pobytu. Můžete tak učinit i poštou, a to doporučenou zásilkou nebo jako cenné psaní zaslané na  pracoviště MV ČR s uvedením Vaší kontaktní adresy.
 

MV ČR zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, pokud o to cizinec požádá, nebo pokud

 1. cizinec byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 2. jiný stát EU nebo schengenský stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu EU nebo schengenského státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,

 3. cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám, a to ani ve lhůtě stanovené policií,

 4. bylo zjištěno, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území ohrozit bezpečnost České republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 5. cizinec přestal splňovat podmínky prokazované podle § 42b odst. 1 písm. c) nebo d) zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

 6. zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 7. cizinec nemá na území zajištěno ubytování,

 8. cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí (viz vyhláška č. 274/2004 Sb.), pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,

 9. cizinec neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno,

 10. zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat toto povolení, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,

 11. nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení zrušena, nebyla prodloužena nebo skončila, anebo nositel oprávnění ke sloučení rodiny požádal o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu nebo mu byla platnost tohoto povolení zrušena, nebo,

 12. držiteli modré karty byla platnost modré karty zrušena anebo mu nebyla prodloužena nebo jiným členským státem Evropské unie nebylo vyhověno jeho žádosti o vydání modré karty a platnost modré karty vydané na území skončila,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti. Při posuzování přiměřenosti MV ČR přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
 

Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu stanoví lhůtu k vycestování z území. Cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

Pokud žádáte o ukončení pobytu na území na povolení k dlouhodobému pobytu, učiňte tak na pracovišti MV ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu (bydliště) sepsáním žádosti o ukončení pobytu. Nejpozději 3 dny před ukončením pobytu v ČR na toto pracoviště též vrátíte průkaz o povolení k pobytu, pokud Vám byl vydán jako samostatný doklad. Můžete tak učinit i poštou, a to doporučenou zásilkou nebo jako cenné psaní zaslané na pracoviště MV ČR s uvedením Vaší kontaktní adresy.
 

MV ČR rozhodnutím zruší platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, pokud o to cizinec požádá, případně pokud byl držitel tohoto povolení pravomocně odsouzen za spáchání zvlášť závažného zločinu nebo pokud

 1. je-li důvodné nebezpečí, že by držitel tohoto povolení mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost ČR,

 2. jiný stát EU nebo schengenský stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění držitele tohoto povolení ze svého území z důvodu odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu EU nebo schengenského státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

 3. držitel tohoto povolení neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno, s výjimkou případů uvedených v § 46 odst. 9 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

 4. držitel tohoto povolení při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá stanoveným podmínkám, a to ani ve lhůtě stanovené policií,

 5. držitel tohoto povolení nemá na území zajištěno ubytování,

 6. úhrnný měsíční příjem držitele tohoto povolení a společně s ním posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob, nebo

 7. stát, který držiteli tohoto povolení přiznal právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie, rozhodl o zrušení tohoto právního postavení a současně o zrušení povolení k trvalému pobytu na svém území

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti. Při posuzování přiměřenosti MV ČR přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého nebo rodinného života cizince.
 

Při zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU zruší MV ČR i povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného jeho rodinnému příslušníkovi za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo rodinného života. MV ČR postupuje vůči rodinnému příslušníkovi rezidenta jiného členského státu EU obdobně i v případě, že platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU zanikla na základě rozhodnutí o vyhoštění.

Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu stanoví lhůtu k vycestování z území. Cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

Pokud žádáte o ukončení pobytu na území na povolení k dlouhodobému pobytu, učiňte tak na pracovišti MV ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu (bydliště) sepsáním žádosti o ukončení pobytu. Nejpozději 3 dny před ukončením pobytu v ČR na toto pracoviště též vrátíte průkaz o povolení k pobytu, pokud Vám byl vydán jako samostatný doklad. Můžete tak učinit i poštou, a to doporučenou zásilkou nebo jako cenné psaní zaslané na pracoviště MV ČR s uvedením Vaší kontaktní adresy.
 

MV ČR rozhodnutím zruší platnost zaměstnanecké karty, pokud:

 1. byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

 2. neplní účel, pro který byla zaměstnanecká karta vydána,

 3. o zrušení platnosti zaměstnanecké karty požádá,

 4. cizinec v žádosti o vydání zaměstnanecké karty uvedl nepravdivé údaje nebo k žádosti předložil padělané anebo pozměněné doklady nebo doklady, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti

a dále pokud:

 1. cizinec přestal splňovat některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty,

 2. policie při pobytové kontrole zjistí, že cizinec nemá platný cestovní doklad nebo předloží padělaný nebo pozměněný cestovní doklad a

  • cizinec ve lhůtě stanovené policií nepředloží potvrzení o tom, že požádal o vydání nového cestovního dokladu, nebo

  • ačkoli je důvod pro vydání cizineckého pasu nebo cestovního průkazu totožnosti, cizinec o vydání tohoto cestovního dokladu nepožádá,

 3. cestovní doklad cizince byl orgánem státu, který jej vydal, prohlášen za neplatný nebo odcizený a cizinec nepředloží potvrzení podle písmene c),

 4. cizinec nesplnil povinnost za cizince narozeného na území podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne jeho narození,

 5. jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, anebo

 6. cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám, a to ani ve lhůtě stanovené policií;

 7. cizinec neplnil v době platnosti zaměstnanecké karty na území účel, pro který mu byla zaměstnanecká karta udělena; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu, nebo

 8. cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince.
 

MV ČR dále zruší platnost zaměstnanecké karty, pokud:

 • cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem.

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zaměstnanecké karty, stanoví lhůtu k vycestování z území; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
 

MV ČR rozhodnutím zruší platnost modré karty EU, pokud o to cizinec požádá, nebo pokud

 1. zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání modré karty nebo prodloužení její platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,

 2. její držitel přestal splňovat některou z podmínek pro vydání modré karty,

 3. její držitel neplní účel, pro který byla modrá karta vydána,

 4. doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce, pokud je cizince držitelem modré karty po dobu kratší než 2 roky,

 5. doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců, pokud je cizince držitelem modré karty po dobu delší než 2 roky,

 6. k nezaměstnanosti držitele modré karty došlo opakovaně po dobu platnosti modré karty; to neplatí, pokud pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce,

 7. její držitel nemá na území zajištěno ubytování, nebo

 8. jejímu držiteli nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem,

 9. její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu,

a dále pokud

 1. jiný stát EU nebo schengenský stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu odsouzení k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu EU nebo schengenského státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování,

 2. je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, nebo

 3. její držitel podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné nouzi,

 4. její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdravotní tím, že nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 5. její držitel neoznámil MV ČR do 3 pracovních dnů skončení pracovního poměru nebo změnu pracovního zařazení; to neplatí, pokud splnění této povinnosti držiteli modré karty zabránily důvody na jeho vůli nezávislé,

 6. zaměstnavatel jejího držitele není bezdlužný.

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti modré karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života držitele modré karty.

MV ČR v rozhodnutí, kterým zruší platnost modré karty, stanoví lhůtu k vycestování z území; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

Pokud žádáte o ukončení pobytu na území na modrou kartu, učiňte tak na pracovišti MV ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu (bydliště) sepsáním žádosti o ukončení pobytu. Nejpozději 3 dny před ukončením pobytu v ČR na toto pracoviště též vrátíte modrou kartu, pokud byla vydána jako samostatný doklad. Můžete tak učinit poštou, a to doporučenou zásilkou nebo jako cenné psaní zaslané na pracoviště MV ČR s uvedením Vaší kontaktní adresy.
 

MV ČR rozhodnutím zruší platnost povolení k trvalému pobytu, pokud o to cizinec požádá, nebo pokud

 1. zjistí, že se cizinec dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců na území České republiky s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství,

 2. cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 3. cizinec pobýval mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí,

 4. cizinec pobýval mimo území ČR nepřetržitě po dobu delší než 6 let,

 5. je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy,

 6. o to cizinec požádá,

 7. cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců,

 8. byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo

 9. byl cizinec v České republice ve 4 a více případech odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k podmíněnému trestu odnětí svobody, za podmínky, že od posledního odsouzení neuplynula doba delší než jeden rok.

a dále pokud

 1. cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo práva a svobody druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu,

 2. zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro který bylo podle § 66 odst. 1 písm. a) bod 1 nebo § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců na území České republiky povolení k trvalému pobytu vydáno,

 3. byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu, kdo o cizince, držitele tohoto povolení, pečoval,

 4. cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky,

 5. cizinec je zařazen do informačního systému schengenských států a příslušný orgán, který cizince do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,

 6. byl cizinec pravomocně odsouzen soudem ČR za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky, nebo

 7. jiný členský stát EU nebo schengenský stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu EU nebo schengenského státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území,

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

MV ČR v rozhodnutí, kterým zruší platnost povolení k trvalému pobytu, stanoví lhůtu k vycestování z území; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

Pokud žádáte o ukončení pobytu na území na povolení k trvalému pobytu, učiňte tak na pracovišti MV ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu (bydliště) sepsáním žádosti o ukončení pobytu. Nejpozději 3 dny před ukončením pobytu v ČR na toto pracoviště též vrátíte průkaz o povolení k pobytu, pokud byl vydán jako samostatný doklad. Můžete tak učinit i poštou, a to doporučenou zásilkou nebo jako cenné psaní zaslané na pracoviště MV ČR s uvedením Vaší kontaktní adresy.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. června 2023

vytisknout  e-mailem