Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trvalý pobyt

 • Trvalý pobyt - občané třetích zemí
 • Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v ČR
 • Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
 • Povolení k trvalému pobytu pro krajany
 • Povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty EU
 • Povolení k trvalému pobytu pro děti narozené na území
 • Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)
 • Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

Trvalý pobyt - občané třetích zemí

English English

Informace k trvalým pobytům občanů třetích zemí naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.

Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v ČR

English English

Informace naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta

English English

Informace k právnímu postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

English English

Povolení k trvalému pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel / manželka nebo nezletilé dítě daného cizince.

Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti MV ČR, například pokud pobýváte na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad,

 2. Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě,

 3. 2 fotografie,

 4. Doklad o zajištění ubytování,

 5. Doklad o zajištění prostředků k pobytu,

 6. Na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 7. Na žádost doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 8. Pokud je žadatelem nezletilé dítě, předložte souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

  

Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i vás životopis, ve kterém uvedete další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Zde naleznete osnovu pro zpracování zdůvodnění a životopisu. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzeneckém vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Povolení k trvalému pobytu pro držitele modré karty EU

English English

Informace k trvalému pobytu pro držitelé modré karty EU naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.

Povolení k trvalému pobytu pro děti narozené na území

English English

Informace k pobytům dítěte narozeného na území naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.

Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)

English English

Informace naleznete na novém Informačním portálu pro cizince.

Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

English English

Informace k prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu najdete na novém Informačním portálu pro cizince.

  

vytisknout  e-mailem