Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trvalý pobyt

English English

Povolení k trvalému pobytu po 5 letech přechodného pobytu v ČR

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci, který ke dni podání žádosti pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 5 let.
 

Do doby nepřetržitého pobytu se započítávají:

 1. doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu, není-li dále stanoveno jinak,

 2. doba pobytu v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu,

 3. doba předchozího pobytu v postavení držitele modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, pokud

  1. mu byla vydána modrá karta Českou republikou a na základě tohoto oprávnění zde pobýval nejméně 2 roky a zároveň,

  2. doba předchozího pobytu v jiném členském státě Evropské unie v postavení držitele modré karty byla delší než 1 rok,

 4. nebo, v případě držitelů modrých karet, pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo studia v jiném členském státě EU,

 5. doba předchozího pobytu na základě povolení k přechodnému pobytu včetně doby, po kterou bylo vedeno řízení o žádosti, na základě které bylo povolení k přechodnému pobytu vydáno, pokud

  1. bylo cizinci na žádost podle § 87f odst. 5 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu po ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo

  2. cizinec požádal o vydání povolení k trvalému pobytu během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie uvedené v § 87f odst. 5,

 6. jednou polovinou

  1. doba pobytu na území na dlouhodobé vízum a na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem studia, nebo

  2. doba, po kterou bylo vedeno řízení o udělení mezinárodní ochrany, které vedlo k rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, a to včetně doby řízení o žalobě nebo o kasační stížnosti; bylo-li řízení o udělení mezinárodní ochrany vedeno déle než 18 měsíců, započítává se tato doba v celém rozsahu,

 7. období nepřítomnosti cizince na území v průběhu doby pobytu podle písmene a) až d), pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců a pokud ve svém souhrnu nepřesáhla 310 dnů; pokud jedno období nepřítomnosti cizince na území nebylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců ze závažných důvodů, zejména jde-li o těhotenství a narození dítěte, závažné onemocnění anebo studium nebo odborné školení, nepřetržitost pobytu je zachována, přičemž toto období se do doby pobytu nezapočítává,

 8. období nepřítomnosti cizince na území v průběhu doby pobytu podle písmene a) až d), pokud byl cizinec svým zaměstnavatelem pracovně vyslán do zahraničí a pokud tato jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 10 po sobě jdoucích měsíců a ve svém souhrnu nepřesáhla 560 dnů, toto období se však nezapočítá, byl-li cizinec členem statutárního orgánu zaměstnavatele.

  

Do doby nepřetržitého pobytu se nezapočítává doba:

 1. vyslání cizince na území zahraničním zaměstnavatelem nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou,

 2. pobytu cizince na území, pokud účelem pobytu na území byla výpomoc s domácími pracemi za stravu, ubytování a kapesné určené k uspokojování jeho základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au pair),

 3. výkonu trestu odnětí svobody; dnem nástupu cizince do výkonu trestu odnětí svobody se přerušuje i doba jeho nepřetržitého pobytu na území, a to až do doby jeho propuštění z výkonu tohoto trestu,

 4. pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání nebo na mimořádné pracovní vízum,

 5. pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území; to neplatí, pokud cizinec následně na území pobýval na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu vydané podle § 43, a.

Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení. V tomto případě podáváte žádost na zastupitelském úřadu ČR.

Žádost o povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého pobytu na území podává cizinec na území MV ČR, pokud na území pobývá na:

 • povolení k dlouhodobému pobytu nebo,

 • během lhůty k vycestování stanovené z důvodu ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, jde-li o cizince, který na území pobývá nepřetržitě 5 let;
   

* Osoby s udělenou doplňkovou ochranou mohou podat též žádost o přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území ČR podle ustanovení § 53d zákona č. 325/1999 Sb. Toto postavení zakládá jeho držiteli obdobná práva jako povolení k trvalému pobytu. Pro účely přiznání postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta není nutné, aby se cizinec vzdal doplňkové ochrany.

Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.
 

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. fotografie,

 3. doklad o zajištění ubytování,

 4. doklad o zajištění prostředků k pobytu,

 5. doklad o zkoušce z českého jazyka (více informací ke zkoušce naleznete na oficiální stránce Čeština pro cizince).

 6. na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů.
   

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem