Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trvalý pobyt

English English

Trvalý pobyt - občané třetích zemí

Podání žádosti

Žádost podávejte na vyplněném formuláři ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

Žádost musíte podat osobně (u některých typů žádostí, které lze podat na zastupitelském úřadu ČR, může ZÚ od této povinnosti upustit). Za cizince do věku 15 let podá žádost zákonný zástupce.

Řízení o žádosti

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,8 MB), správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže vám pracovník přijímající žádost nedostatky odstranit nebo vás vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu a poučí vás o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o vaší žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,8 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, a 180 dnů ode dne podání na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud jste byli vyzváni k odstranění vad žádosti, po dobu stanovenou ve výzvě k odstranění vad, případně po dobu, než jsou požadované náležitosti řádně doloženy, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí také neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem.

Rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu

V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR, se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín převzetí rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu a poskytnutí biometrických údajů. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.

V případě kladného posouzení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, vás bude kontaktovat tento zastupitelský úřad a, vydá vám vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu. Do 3 dnů od vstupu na území ČR se dostavíte na pracoviště MV ČR, kde bude domluven termín poskytnutí biometrických údajů.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavte na pracoviště MV ČR za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu z důvodu ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu, funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji a správnosti v něm.

MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

Rozhodnutí o neudělení povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 1. cizinec k žádosti předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo náležitosti, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti,

 2. v případě polygamního manželství nositel oprávnění ke sloučení rodiny již na území s jinou manželkou pobývá,

 3. je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,

 4. cizinec ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,

 5. cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti (§ 174),

 6. cizinec nepředloží doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území,

 7. v řízení je zjištěno, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství nebo cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud tato nepřítomnost nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí, nebo

 8. v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nebo nejsou splněny podmínky podle § 67 nebo § 68.

  

MV ČR žádost o vydání povolení k trvalému pobytu dále zamítne, jestliže

 1. cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států,

 2. cizinec žádající o povolení k trvalému pobytu podle § 66 nesplňuje požadavky opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 3. jiný členský stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců,

 4. cizinec v době platnosti posledního povolení k dlouhodobému pobytu bezprostředně předcházejícího podání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 neplnil na území účel, pro který mu povolení k dlouhodobému pobytu bylo vydáno; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu,

 5. cizinec ohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušil veřejný pořádek nebo je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo.,

 6. cizinec ohrozil bezpečnost jiného členského státu Evropské unie nebo závažným způsobem narušil jeho veřejný pořádek.

za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince.

  

V případě zamítavého posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat, a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.

Pokud MV ČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která rozhodne o odvolání. Rozhodnutí o odvolání vám bude doručeno.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 17. ledna 2022

vytisknout  e-mailem