Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijímání a doručování písemností

English English

1. Přijetí písemnosti (podání)

Způsob podání vůči správnímu orgánu (MV ČR) v rámci správního řízení obecně upravuje § 37 odst. 4 a 5 správního řádu.

Každé podání (či např. doložení do žádosti) učiněné ve správním řízení v listinné podobě, které je ať již poštou či osobně doručeno MV ČR, musí být opatřeno prezenčním razítkem MV ČR, ze kterého bude zřejmé, kdy byla písemnost doručena.

  • Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 ZEÚAKD. V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle ZO.V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

  • Pokud je podání v rámci správního řízení činěno v elektronické podobě mimo systém datových schránek (je zasláno e-mailem), je možné ho považovat za bezvadné pouze, pokud je opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podatele (§ 37 odst. 4 a 5).

Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Obě varianty se projeví po otevření připojené plné moci v podobě elektronického dokumentu. Pokud jde o výstup autorizované konverze, bude daný dokument opatřen ověřovací doložkou (§ 22 ZEÚAKD).

Pokud jsou k podání, které je doručováno MV ČR prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem, připojeny další dokumenty v elektronické podobě, které mají sloužit jako podklad pro rozhodování MV ČR (např. náležitosti žádosti či jiné listiny předkládané podatelem), mají tyto dokumenty v elektronické podobě právní účinky jako ověřená kopie dokumentu pouze v případě, že jde o výstup autorizované konverze, což se projeví po otevření tohoto připojeného dokumentu. Pokud jde o výstup autorizované konverze, bude daný dokument opatřen ověřovací doložkou (§ 22 ZEÚAKD). Takové dokumenty budou bez dalšího akceptovány jako ekvivalent úředně ověřeného dokumentu v listinné podobě. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno MV ČR prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

Autorizovaná konverze (upravena v § 22 ZEÚAKD) v zásadě znamená, že dokument v listinné podobě (plná moc, náležitost žádosti) je převeden do dokumentu v podobě elektronické (listina je naskenována), a to subjektem oprávněným provádět konverzi. Součástí konverze je ověření shody obsahu těchto dokumentů, o čemž svědčí na dokumentu připojená ověřovací doložka subjektu, který konverzi provedl. Subjekty oprávněné provádět autorizovanou konverzi upravuje § 23 ZEÚAKD (konverze se provádí např. na kontaktních místech Czech POINTu).

2. Doručování obecně

Platí, že písemnost, kterou adresát nepřevezme, protože nebyl zastižen, se uloží na poště na 10 dní. Po uplynutí úložní lhůty bude zásilka vhozena do poštovní schránky adresáta, nikoli vrácena zpět a správnímu orgánu (MV ČR) bude vrácena pouze příjemcem nepodepsaná doručenka.
Avšak v případě písemností, u nichž by nebylo vhodné, aby se s jejich obsahem seznámila osoba od adresáta odlišná (např. u dokladu o rodném čísle), bývá vyloučeno vložení zásilky do poštovní schránky adresáta V takovém případě je po uplynutí úložní lhůty zásilka vrácena zpět správnímu orgánu (MV ČR).

Za den doručení písemnosti se považuje 10. den po uložení s tím, že den uložení se do těchto 10 dnů nepočítá. Den vhození do schránky není pro účely stanovení dne doručení rozhodný. Pokud zásilku nebude možné do schránky vhodit, zásilka se vrátí s tím, že nebylo možné vhození do schránky.

V případě, že se vrátí zásilka, která nebyla uložena, protože adresát je na uvedené adrese neznámý nebo se odstěhoval, platí, že se písemnost musí doručit fyzickým a elektronickým vyvěšenímveřejné vyhlášky, pokud nejde o případy, kdy by bylo nutné ustanovit opatrovníka např. podle § 32 odst. 2 písm. d) nebo h) správního řádu (např. v řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu) nebo podle § 22 správního řádu (doručování do ciziny).

Pokud je účastník v řízení zastoupen, doručují se písemnosti pouze zástupci. Výjimkou jsou případy, kdy má zastoupený účastník v řízení něco osobně vykonat (převzetí dokladu - resp. výzva k převzetí dokladu, výslech – resp. předvolání k výslechu apod.). V takových případech se písemnost doručí přímo účastníkovi řízení i zástupci (§ 34 odst. 2 ).

3. Doručování veřejnou vyhláškou

Pokud se písemnost musí doručit fyzickým a elektronickým vyvěšením veřejné vyhlášky, veřejná vyhláška se fyzicky vyvěsí na úřední desce pracoviště, a ve stejný den bude též vyvěšena elektronicky na úřední desku webových stránek MV ČR.

Obě formy veřejné vyhlášky (fyzická i elektronická) musí být vyvěšeny nejméně 15 dní s tím, že den vyvěšení se do doby 15 dní nezapočítává. (Vyhláška tedy musí být vyvěšena na úřední desce den vyvěšení + 15 dní a 16. den se může svěsit).

Za doručení písemnosti se považuje vždy 15. den po vyvěšení fyzické formy veřejné vyhlášky (bez ohledu na to, zda jde o všední den, sobotu, neděli nebo svátek) s tím, že den vyvěšení se do doby 15 dní nezapočítává.

4. Doručování do datové schránky

Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje MV ČR tento dokument prostřednictvím datové schránky. To neplatí, pokud se doručuje veřejnou vyhláškou nebo přímo na pracovišti.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozího odstavce ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.


Odbor azylové a migrační politiky, 11. srpna 2017

vytisknout  e-mailem