Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní moc rozhodnutí a odvolání

 

English English

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti může žadatel ve lhůtě do 15 dnů od doručení podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. V případě podání odvolání nabývá rozhodnutí o zamítnutí žádosti právní moci teprve dnem doručení rozhodnutí Komise, kterým bylo odvolání zamítnuto.

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tedy v písemné podobě na pracovištích MV ČR nebo poštou na adresu daného pracoviště, případně prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání odvolání je zachována, je-li posledního dne lhůty podáno poštovní zásilkou adresovanou MV ČR.

V případě, že odvolání není podáno, nabývá rozhodnutí o zamítnutí žádosti právní moci dnem následujícím po dni, který je posledním dnem 15-ti denní lhůty pro podání odvolání. Pokud se cizinec vzdá práva na podání odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem vzdání se tohoto práva.

V případě, kdy účastník řízení podal v zákonné lhůtě odvolání a následně ho vzal zpět, řízení o odvolání je ze zákona (§ 91 odst. 3 správního řádu) zastaveno dnem zpětvzetí odvolání posledního z odvolatelů. Napadené rozhodnutí pak nabývá právní moci dnem následujícím po zastavení řízení, tedy dnem následujícím po zpětvzetí odvolání. Pokud je řízení o odvolání ještě ve fázi rozhodování ze strany MV ČR, vydá MV ČR o skutečnosti, že řízení o odvolání je zastaveno, usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, a účastníci se o něm vyrozumí; v ostatních případech postoupí zpětvzetí odvolání Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže jej podat znovu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musíobsahovat údaje o tom

  • proti kterému rozhodnutí směřuje,
  • v jakém rozsahu ho napadá a
  • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
     

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, tedy MV ČR, jej může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků (autoremedura). Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro tento postup, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání.

Pokud je podáno odvolání proti rozhodnutí MV ČR, učiní se nezbytné úkony vedoucí k odstranění případných formálních vad odvolání ve smyslu § 37 odst. 3 ve spojení § 82 odst. 2 správního řádu - jde zejména o odstranění formálních vad podání jako je označení podatele, označení správního orgánu, jehož rozhodnutí se napadá, podpis, označení napadaného rozhodnutí, ale i to v čem je spatřován rozpor napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo apod. Za tímto účelem MV ČR vyzve podatele odvolání k odstranění vad na místě nebo prostřednictvím písemné výzvy.

Jestliže odvolací správní orgán(Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné,

  • napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
  • napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo
  • napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.
     

Neshledá-li Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců důvody pro žádný výše uvedený postup, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Jestliže změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.

Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ve lhůtách stanovených v § 71 správního řádu. Lhůta počíná běžet dnem předání spisuKomisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizincůk rozhodnutí.

Opožděné nebo nepřípustné odvolání Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí.

Proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců se nelze dále odvolat.

  

vytisknout  e-mailem