Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání žádosti a odstranění vad na místě

English English

Žádosti o povolení k pobytu na území ČR je třeba podávat na území na pracovišti MV ČRpracovišti cizinecké policie nebo na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí v závislosti na druhu podávané žádosti a postavení žadatele. Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, změnu povolení k dlouhodobému pobytu na jiný účel či povolení k trvalému pobytu musí být podány osobně! Žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu jiným účelem, žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU či povolení k trvalému pobytu musí být podány osobně! Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana EU nebo o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za dosavadním účelem je možno podat i jiným způsobem.

  

Kde ji podat

Podání je možno učinit:

  • Osobně
  • prostřednictvím zákonného zástupce, zmocněnce nebo opatrovníka *
     

Podání se nejčastěji činí:

  • na pracovišti MV ČR
  • písemně doporučenou poštou nebo *
  • v elektronické podobě datovou schránkou nebo *
  • e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.*
     

* Žádost o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území, žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU a žádost o vydání povolení k trvalému pobytu musí být podány žadatelem osobně.  Je-li žadatel mladší 15ti let , žádost za něj osobně podává jeho zákonný zástupce (rodič). Jestliže žádost, u níž zákon o pobytu cizinců stanoví podmínku osobního podání, osobně podána nebude, řízení o ní nebude zahájeno a podání bude vráceno zpět.

Ve smyslu § 169d odst. 2 zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.), je nutné žádosti o pobytová oprávnění, které mají být podány žadatelem osobně, podávat osobně na k tomu určených pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (seznam pracovišť naleznete zde). Povinnost podat žádost osobně nelze splnit na Centrálních podatelnách Ministerstva vnitra ČR ani na jeho jiných pracovištích. Žádost je ve smyslu § 169d odst. 2 zákona o pobytu cizinců podána osobně pouze tehdy, je-li žadatelem osobně doručena k tomu určené úřední osobě. Takovou osobou je pouze pracovník odboru azylové a migrační politiky na určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky, nikoliv pracovník centrální podatelny.

V případě žádosti o vydání osvědčení o registraci či prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za stejným účelem se žadatel nemusí osobně dostavit k podání žádosti. V ostatních případech, nebo když není žádost podána osobně na pracovišti nebo není podána žadatelem, žádost být podána osobně musí.

Žádost se podává na příslušném tiskopisu (formuláři). Není-li žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o prodloužení jeho platnosti a doby pobytu na něj podána na úředním tiskopise, je nepřijatelná. Není-li žádost o vydání povolení k pobytu nebo o jeho prodloužení podána na úředním tiskopise, Ministerstvo vnitra nebo zastupitelský úřad řízení zastaví.

Pracoviště MV ČR je povinno vždy žádost přijmout. Z žádosti musí být zřejmé, o co cizinec žádá. Pokud o to žadatel požádá, vydá mu MV ČR potvrzení o podání žádosti.

Pracoviště MV ČR poskytuje žadateli pomoc a poučení. Poučení a pomoc směřují k odstranění nedostatků žádosti na základě konkrétní situace žadatele. Zjevné vady žádosti pomůže pracovník MV ČR žadateli odstranit na místě, pokud je to možné a účelné.

Při přijetí žádosti podané osobně žadatelem pracovník MV ČR přijímající žádost vyzve žadatele, aby pro účely snazší komunikace na žádost nebo na potvrzení o přijetí žádosti uvedl telefonní spojení.

Podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu, je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, byl doručen věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (MV ČR). Od tohoto dne běží lhůta pro vydání rozhodnutí. Více o lhůtách a počítání času zde.

  

Způsob podání

Podmínky

Na ZÚ ČR v zahraničí

řiďte se informacemi MZV ČR ohledně místní příslušnosti ZÚ. Na stránkách MZV naleznete též kontakty na jednotlivé ZÚ.

Na pracovišti MV ČR

učiňte tak na pracovišti příslušném vašemu místu pobytu v ČR viz zde.

Na pracovišti cizinecké policie

v případě žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů se dostavte na pracoviště příslušné vašemu místu pobytu v ČR viz zde.

Poštou v ČR

žádost je možné podat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nestanoví-li zákon o pobytu cizinců podmínku osobního podání. V takovém případě je možné zaslat ji na pracoviště příslušné dle místa hlášeného pobytu (bydliště) žadatele (přehled pracovišť zde).

Datovou schránkou v ČR

žádost je možné podat elektronicky – prostřednictvím datové schránky, nestanoví-li zákon o pobytu cizinců podmínku osobního podání. V takovém případě je možné zaslat ji do datové schránky Ministerstva vnitra České republiky (ID DS: 6bnaawp).

E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

žádost je možné podat elektronicky – prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, nestanoví-li zákon o pobytu cizinců podmínku osobního podání. V takovém případě je možné zaslat ji na e-mailovou adresu posta@mvcr.cz.

Více o podání datovou schránkou nebo e-mailem se dočtete zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 10. listopadu 2021

vytisknout  e-mailem