Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poplatky

 

English English

Následující výčet poplatků se týká výhradně poplatků vztahujících se na úkony prováděné Ministerstvem vnitra ČR. Tento výčet nezahrnuje konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které taktéž přijímají žádosti o povolení k pobytu či víza.

Veškeré poplatky jsou MV ČR placeny kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště. Platba v hotovosti se provádí pouze v případě pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince. V ostatních případech nelze na pracovišti MV ČR v rámci protikorupčních opatření platit hotově či platební kartou.

Je-li současně požadováno provedení více úkonů při jednom projednání, které podléhají různým správním poplatkům (dle různých položek sazebníku) např. prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu a vyznačení změny místa pobytu na území, vybere se poplatek za každý prováděný úkon (2 500,- Kč + 1 000,- Kč) a to již při přijetí žádosti o takovou změnu.

Řada úkonů je ze strany MV ČR prováděna na počkání, a to pouze za předpokladu, že jsou v daný okamžik k dispozici veškeré náležitosti a umožňuje to technická a personální kapacita pracoviště.

Níže uvedený přehled správních poplatků je platný od 31. července 2019.

U žádostí podaných v době od 15. srpna 2017 do 30. července 2019 zůstává úhrada správního poplatku rozdělena do dvou částí (tj. 1 500 Kč za podání žádosti a 1 000 Kč za vydání průkazu o povolení k pobytu). V případě žádostí podaných před 14. srpnem 2017 je potom správní poplatek v plné výši vybírán teprve při vydání průkazu o povolení k pobytu (tj. 2 500 Kč).

V případě žádosti o pobytové oprávnění podávaných na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí je cizincem hrazen jen konzulární poplatek za přijetí žádosti, vydání průkazu o povolení k pobytu již správnímu poplatku nepodléhá. V případě žádostí podaných před 31. červencem 2019) podléhá vydání průkazu o povolení k pobytu stále poplatku ve výši 1 000 Kč (300 Kč u mladších 15let). V případě žádostí podaných ještě před 15. srpnem 2017 pak podléhá vydání průkazu o povolení k pobytu na území stále poplatku ve výši 2 500 Kč (1 000 Kč u mladších 15let).

  

Typ pobytu Úkon Poplatek v Kč

Vízum k pobytu nad 90 dnů
Přijetí žádosti o udělení víza na území ČR (cizince staršího 6 let) 1000
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum (cizince staršího 6 let) 1000
Přijetí žádosti o udělení víza nebo prodloužení doby pobytu na území, jde-li o pobyt za účelem vědeckého výzkumu cizince, kterému bylo povolení k pobytu za tímto účelem vydáno na území jiného státu EU, pokud část tohoto výzkumu plní na území ČR zdarma

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o občana USA - na základě dohody o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech [vyhláška č. 26/1987 Sb. (pdf, 2 MB)], nebo jde-li o dobrovolníky Mírových sborů USA [sdělení č. 394/1990 Sb. (pdf, 126 kB)]

zdarma
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání zdarma

Dlouhodobý pobyt (vč. Modré a Zaměstnanecké karty)
Přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu 2 500
Přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1 000
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu 2 500
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1 000
Přijetí žádosti o provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu 1 000
Přijetí žádosti o provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let 500
Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 2 500
Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 1 000
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 - za každou i započatou stránku,
40 - na technickém nosiči dat,
15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače


Trvalý pobyt občanů 3. států
Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu 2 500
Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1 000
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu 2 500
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1 000
Přijetí žádosti o provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu 1 000
Přijetí žádosti o provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu cizinci mladšímu 15 let 500
Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 2 500
Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 1 000
Přijetí žádost o přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v EU 500
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 - za každou i započatou stránku,
40 - na technickém nosiči dat,
15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače


Ostatní
Vydání tzv. překlenovacího štítku zdarma
Vydání cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy 200
Vydání prvního cestovního dokladu azylantovi - TRAVEL DOCUMENT zdarma
Změna v cestovním průkazu totožnosti, cizineckém pasu nebo cestovním dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy 50 za každou změnu
Prodloužení platnosti cestovního průkazu totožnosti 50
Vydání cizineckého pasu 600
Vydání cizineckého pasu cizincům mladším 15 let 100
Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu na území 100 za každou osobu
Vydání potvrzení o pobytu 50 - za každou i započatou stránku

  

vytisknout  e-mailem