Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poplatky

English English

Následující výčet poplatků se týká výhradně poplatků vztahujících se na úkony prováděné Ministerstvem vnitra ČR. Tento výčet nezahrnuje konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, které taktéž přijímají žádosti o povolení k pobytu či víza.

Veškeré poplatky jsou MV ČR placeny kolkovými známkami v konkrétní hodnotě, které lze zakoupit na každé poště. Platba v hotovosti se provádí pouze v případě pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince. V ostatních případech nelze na pracovišti MV ČR v rámci protikorupčních opatření platit hotově či platební kartou.

Je-li současně požadováno provedení více úkonů při jednom projednání, které podléhají různým správním poplatkům (dle různých položek sazebníku) např. prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu a vyznačení změny místa pobytu na území, vybere se poplatek za každý prováděný úkon (2 500,- Kč (= 1500 + 1 000) + 1 000,- Kč).

Řada úkonů je ze strany MV ČR prováděna na počkání, a to pouze za předpokladu, že jsou v daný okamžik k dispozici veškeré náležitosti a umožňuje to technická a personální kapacita pracoviště.

Níže uvedený přehled správních poplatků je platný od 15. srpna 2017. Podle právní úpravy účinné do 14. srpna 2017 se správní poplatky vybírají u žádostí o pobytová oprávnění  podaných před 15. srpna 2017, tedy vybírají se až za vydání průkazu o povolení k pobytu (např. vydání průkazu o povolení k dlouhodobému/ trvalému pobytu a jeho prodloužení = 2 500 Kč).

V případě žádosti o pobytové oprávnění podané u Zastupitelského úřadu ČR v zahraničí počínaje dnem 15. 8. 2017 žadatel i nadále hradí zastupitelskému úřadu konzulární poplatek. Nicméně po příjezdu na území ČR hradí Ministerstvu vnitra pouze správní poplatek za vydání průkazu o povolení k pobytu (tj. 1 000 Kč a v případě cizinců mladších 15 let 300 Kč).

Typ pobytu
Úkon
Poplatek v Kč

Vízum k pobytu nad 90 dnů

Přijetí žádosti o udělení víza na území ČR (cizince staršího 6 let)

1000

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum (cizince staršího 6 let)

1000

Přijetí žádosti o udělení víza nebo prodloužení doby pobytu na území, jde-li o pobyt za účelem vědeckého výzkumu cizince, kterému bylo povolení k pobytu za tímto účelem vydáno na území jiného státu EU, pokud část tohoto výzkumu plní na území ČR

zdarma

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o občana USA - na základě dohody o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech [vyhláška č. 26/1987 Sb. (pdf, 2 MB)], nebo jde-li o dobrovolníky Mírových sborů USA [sdělení č. 394/1990 Sb. (pdf, 126 kB)]

zdarma

Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání

zdarma

Dlouhodobý pobyt (vč. Modré a Zaměstnanecké karty)

Přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu

1500

Přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let

700

Vydání povolení k dlouhodobému pobytu

1000

Vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let

300

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu

1500

Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu

1000

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let

700

Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let

300

Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu

1000

Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

4000

Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

2500

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci

50 - za každou i započatou stránku,

40 - na technickém nosiči dat,

15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Trvalý pobyt občanů 3. států

Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu

1500

Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let

700

Vydání povolení k trvalému pobytu

1000

Vydání povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let

300

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu

1500

Prodloužení platnosti průkazu o povolení trvalého pobytu

1000

Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu

1000

Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

4000

Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

2500

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci

50 - za každou i započatou stránku,

40 - na technickém nosiči dat,

15 - za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Ostatní

Vydání tzv. překlenovacího štítku

zdarma

Vydání cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy

200

Vydání prvního cestovního dokladu azylantovi – TRAVEL DOCUMENT

zdarma

Změna v cestovním průkazu totožnosti, cizineckém pasu nebo cestovním dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy

50 za každou změnu

Prodloužení platnosti cestovního průkazu totožnosti

50

Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat

600

Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat - cizincům mladším 15 let

100

Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat

1500

Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat cizincům mladším 15 let

1000

Návrh na zrušení místa hlášeného pobytu na území

100 za každou osobu


Odbor azylové a migrační politiky, 29. listopadu 2017

vytisknout  e-mailem