Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ověření cizích veřejných listin

English English

Doklady vydané soudy a úřady v cizině, které platí v místě, kde byly vydány, za veřejné listiny, mají důkazní moc veřejných listin i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními (zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů). Podle toho je třeba, aby všechny doklady předkládané k úřednímu jednání vydané v cizině byly ověřeny příslušnými orgány státu, jehož orgán doklad vydal, a superlegalizovány zastupitelským úřadem ČR, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak (viz níže). Byl-li doklad vydán ve státě, se kterým ČR neuzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, ani tento stát nepřistoupil k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagské úmluvě (pdf, 149 kB), potom cizozemský doklad musí být opatřen superlegalizační doložkou a úředním překladem do českého jazyka (zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů). Jen u takového dokladu je záruka, že byl vydán k tomu oprávněným orgánem cizího státu v náležité formě.

Je-li tedy předložena k úřednímu jednání cizozemská listina, která byla vydána ve státě, který přistoupil k Haagské úmluvě (pdf, 149 kB), neboli "Úmluvě o Apostile", stejně jako ČR, tato listina pak musí být opatřena pouze ověřovací doložkou "Apostille" a poté úředně přeložena do českého jazyka (zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů). Seznam smluvních států citované úmluvy lze nalézt zde. Zde naleznete seznam úřadů jednotlivých států, které jsou kompetentní k vydání Apostily.

Výjimka z povinnosti superlegalizace platí pro listiny vydávané diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky států, které jsou signatáři Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky (pdf, 97 kB). Tato výjimka superlegalizace se týká rovněž listin vydaných nebo potvrzených příslušnými cizími zastupitelskými úřady, pokud byla uzavřena bilaterální konzulární úmluva.

S některými státy uzavřela ČR smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, na základě kterých listiny vydané nebo ověřené příslušným cizím orgánem mají v České republice důkazní moc veřejných listin a mohou být použity v řízení před českými úřady bez dalšího ověření, popř. je v nich přesně stanoveno, jakým orgánem musí být doklad ověřen, aby měl důkazní moc veřejné listiny i na území druhé smluvní strany. Takové listiny se předkládají k úřednímu jednání opatřené pouze úředním překladem do českého jazyka (zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů). Příslušná ustanovení ve dvoustranných smlouvách týkající se osvobození od ověřování lze nalézt zde.

Nostrifikace dokladu o dosaženém vzdělání (v případě středního a vyššího odborného vzdělání) či doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání jsou v současné době ze strany MV ČR požadovány v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, u žádostí o zaměstnaneckou kartu a modrou kartu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 16. listopadu 2022

vytisknout  e-mailem