Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu delším než 90 dnů

English English

Z důvodu uzavření mezinárodní dohody o  spolupráci v oblasti zdravotnictví a sociálním zabezpečení není cestovní zdravotní pojištění požadováno po občanech Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Japonska, Kuby, Makedonie, Srbska a Turecka. Tato výjimka platí také pro účastníky stipendijního programu Erasmus Mundus, Fulbrightova stipendijního programu, Evropské dobrovolné služby programu EK Mládež v akci a držitele Evropského průkazu o zdravotním pojištění EHIC vydaného jiným členským státem EU. Cizinci, kteří chtějí využít těchto výhod, nechť se řídí instrukcemi uveřejněnými ZDE!

 

Ostatní občané třetích zemí – žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů/žádost o povolení k pobytu podaná na zastupitelském úřadu ČR

Za doklad o cestovním zdravotním pojištění se považuje doklad, kterým příslušná pojišťovna deklaruje / potvrzuje:

 • dobu uzavřeného pojištění (pojištění musí být uzavřeno na celou dobu pobytu na území ČR),

 • rozsah pojištění (pojistná smlouva musí zahrnovat krytí nákladů, které je cizinec povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt),

 • výši pojistného plnění (výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost musí činit nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech).

Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného cizince ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným cizincem.

 • Pokud jde o pojištění uzavřené v zahraničí, cizinec vždy současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží i úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsah pojištění, limit pojistného plnění 60.000 EUR a skutečnost, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného, a na požádání rovněž doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

 • Na požádání MV ČR je cizinec povinen předložit rovněž doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který:

  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání,  je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).

  • jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15).

 

Ostatní občané třetích zemí – žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů/žádost o povolení k pobytu podaná na území

 • V případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li o něj žádáno na území, nebo o prodloužení doby pobytu na území na toto vízum, stejně jako v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je-li o něj žádáno na území, a v případě žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu musí z dokladu o cestovním zdravotním pojištění vyplývat, že je sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče u pojišťovny, která je oprávněna provozovat toto pojištění na území ČR.

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který:

  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání, je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15).

 

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

Za doklad o zdravotním pojištění občana EU a jeho rodinného příslušníka, který sám není občanem EU, lze považovat:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC),
 • Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC),
 • Potvrzení o registraci,
 • Průkaz pojištěnce EU pobývajícího v ČR,
 • Průkaz pojištěnce bydlícího v ČR,
 • některý z formulářů E 106, E 109, E 112, E 120, E 121.

 

Občan EU a jeho rodinný příslušník mohou namísto zmíněných dokladů o zdravotním pojištění předložit i jiný doklad, který bude svým rozsahem odpovídat institutu cestovního zdravotního pojištění.

Seznam pojišťoven

Seznam pojišťoven oprávněných poskytovat své služby na území ČR naleznete na stránkách ČNB vždy ke konkrétnímu datu. Ve výčtu typu subjektů jsou zde relevantní kategorie:

 • Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven

 • Zahraniční pojišťovny a pobočky pojišťoven poskytující přeshraniční služby v ČR

 

Upozorňujeme, že se jedná o výčet pojišťoven oprávněných poskytovat služby na území ČR, nicméně nedisponujeme informacemi o tom, zda a v jakém rozsahu jednotlivé pojišťovny poskytují zdravotní pojištění cizinců.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 5. května 2016

vytisknout  e-mailem