Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu delším než 90 dnů

English English

Z důvodu uzavření mezinárodní dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a sociálním zabezpečení není cestovní zdravotní pojištění požadováno po občanech Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Japonska, Kuby, Makedonie, Srbska a Turecka. Tato výjimka platí také pro účastníky stipendijního programu Erasmus Mundus, Fulbrightova stipendijního programu, Evropské dobrovolné služby programu EK Mládež v akci a držitele Evropského průkazu o zdravotním pojištění EHIC vydaného jiným členským státem EU a průkazu GHIC vydávaného Velkou Británií.
Cizinci, kteří chtějí využít těchto výhod, nechť se řídí instrukcemi uveřejněnými ZDE!

  

Ostatní občané třetích zemí - žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů/žádost o povolení k pobytu podaná na zastupitelském úřadu ČR

Za doklad o cestovním zdravotním pojištění se považuje doklad, kterým příslušná pojišťovna deklaruje / potvrzuje:

 • dobu uzavřeného pojištění (pojištění musí být uzavřeno na celou dobu pobytu na území ČR),

 • rozsah pojištění (pojistná smlouva musí zahrnovat krytí nákladů, které je cizinec povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt),

 • výši pojistného plnění (výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost musí činit nejméně 400 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech).
   

Pojistná smlouva nesmí vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného cizince ani v důsledku požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek pojištěným cizincem.

 • Pokud jde o pojištění uzavřené v zahraničí, cizinec vždy současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží i úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsah pojištění, limit pojistného plnění 400 000 EUR a skutečnost, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného, a na požádání rovněž doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území.

 • Na požádání MV ČR je cizinec povinen předložit rovněž doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který:

  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání, je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).

  • jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15).
    

Zákon o pobytu cizinců od 20. září 2023 stanoví pro cizince, který vstupuje na území a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Jestliže je tedy žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu podána u zastupitelského úřadu České republiky je třeba před vyznačením dlouhodobého víza (nebo dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu) do pasu cizince, předložit již doklad o cestovním zdravotním pojištění:

 1. v rozsahu nutné a neodkladné péče na prvních 90dnů pobytu na území a na zbývající dobu pobytu současně doklad o komplexním zdravotním pojištění,

 2. nebo cizinec může předložit přímo doklad o komplexním zdravotním pojištění.

  

Ostatní občané třetích zemí - žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů/žádost o povolení k pobytu podaná na území

 • V případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, je-li o něj žádáno na území, nebo o prodloužení doby pobytu na území na toto vízum, stejně jako v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je-li o něj žádáno na území, a v případě žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu musí z dokladu o cestovním zdravotním pojištění vyplývat, že je sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče u pojišťovny, která je oprávněna toto pojištění na území ČR poskytovat

 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění se nevyžaduje od cizince, který:

  • je účastníkem veřejného zdravotního pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání, je doklad o cestovním zdravotním pojištění vyžadován pouze na dobu od vstupu na území do vzniku pracovního poměru).jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, nebo

  • pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem, a to na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií ověřeném pozvání podle § 15).

  

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

Za doklad o zdravotním pojištění občana EU a jeho rodinného příslušníka, který sám není občanem EU, lze považovat:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC),
 • Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC),
 • Potvrzení o registraci,
 • Průkaz pojištěnce EU pobývajícího v ČR,
 • Průkaz pojištěnce bydlícího v ČR,
 • některý z formulářů E 106, E 109, E 112, E 120, E 121.
   

Občan EU a jeho rodinný příslušník mohou namísto zmíněných dokladů o zdravotním pojištění předložit i jiný doklad, který bude svým rozsahem odpovídat institutu cestovního zdravotního pojištění. Pro tzv. vzdálené rodinné příslušníky (viz. oddíl Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník?) ovšem platí povinnost dokládat k žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU doklad o uzavřeném komplexním zdravotním pojištění. Čili cizinci, kteří jsou tzv. vzdálenými rodinnými příslušníky občana EU nebo Velké Británie musí ke své žádosti doložit pojistnou smlouvu o komplexním zdravotním pojištění uzavřeném s jakoukoli pojišťovnou, která je oprávněna takové pojištění v České republice poskytovat.
 

Seznam pojišťoven

Seznam pojišťoven oprávněných poskytovat své služby na území ČR naleznete na stránkách ČNB vždy ke konkrétnímu datu. Ve výčtu typu subjektů jsou zde relevantní kategorie:

 • Pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven.

 • Zahraniční pojišťovny a pobočky pojišťoven poskytující přeshraniční služby v ČR.
   

Upozorňujeme, že se jedná o výčet pojišťoven oprávněných poskytovat služby na území ČR, nicméně nedisponujeme informacemi o tom, zda a v jakém rozsahu jednotlivé pojišťovny poskytují zdravotní pojištění cizinců.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 4. října 2023

vytisknout  e-mailem