Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel podnikání

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání podáváte na pracovišti MV ČR, pokud na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů za stejným účelem.

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografie; to neplatí, pokud byl pořízen obrazový záznam,

 4. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu,

 5. na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 6. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 7. potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále. Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost,

 8. jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní společnosti anebo družstva nebo jeho členem, dále potvrzení příslušného finančního úřadu o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá vymahatelné nedoplatky, a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že tato obchodní společnost nebo družstvo nemá splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále,

 9. doklad prokazující bezdlužnost cizince,

 10. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li současně o cizince, který je statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem

 11. na požádání platební výměr daně z příjmu,

 12. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 13. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění,

 14. doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Doklad o bezdlužnosti cizince nebo obchodní korporace nesmí být  ke dni  podání žádosti starší 30ti dnů.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je 60 dnů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. dubna 2023

vytisknout  e-mailem