Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel hledání zaměstnání

Cizinci, kteří na území České republiky pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, a kteří úspěšně dokončili vysokoškolské vzdělání, jsou oprávněni podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání, resp. žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zahájení podnikání. Stejnou žádost jsou oprávněni podat také cizinci, kteří na území České republiky pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, a kteří tento výzkum dokončili. Absolventi vysokých škol a výzkumní pracovníci tak mají možnost po skončení studia nebo vědeckého výzkumu získat pobytové oprávnění, jehož účelem je pouze samotné hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání se podává pouze na území České republiky na pracovišti Ministerstva vnitra, a to na řádně vyplněném tiskopisu. Žádost může podat cizinec, který je držitelem platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na vysoké škole v akreditovaném studijním programu, nebo platného povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Žádost musí být podána osobně, a to před uplynutím platnosti dosavadního pobytového oprávnění, nejpozději pak v poslední den jeho platnosti.

K žádosti je nutno předložit následující náležitosti:

  1. originál platného cestovního dokladu,

  2. doklad o zajištění ubytování,

  3. fotografie,

  4. doklad prokazující zajištění prostředků k pobytu na celou dobu pobytu na území nebo doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince nebude nižší než součet částky životního minima (3 410 Kč) a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení (9 001 Kč) nebo nákladů skutečně na bydlení vynakládaných.

  5. doklad o úspěšném ukončení studia na vysoké škole (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia) nebo doklad o dokončení výzkumné činnosti vydaný příslušnou výzkumnou organizací (držitel povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu),

  6. doklad o cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu na území a na vyžádání doklad o zaplacení pojistného. Toto neplatí v případech uvedených v § 180j odst. 4 zákona o  pobytu cizinců, tedy například v případech, kdy cizinec je účastníkem veřejného zdravotního pojištění nebo má úhradu zdravotní péče zajištěnu na základě mezinárodní smlouvy.
     

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání se vydává s platností na devět měsíců, přičemž platnost tohoto povolení nemůže být prodloužena. Cizinci, kteří budou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zahájení podnikání nebo hledání zaměstnání, budou oprávněni podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, bez nutnosti splnění podmínky předchozího pětiletého pobytu na území.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem