Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel vědecký výzkum

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud jste uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce.
 

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je možné podat i na území na pracovišti Ministerstva vnitra, a to pokud cizinec - výzkumný pracovník:

 1. je držitelem víza k pobytu nad 90 dní (tzv. dlouhodobého víza) vydaného za jakýmkoliv účelem, kromě dlouhodobého víza za účelem strpění, sezónního zaměstnávání nebo mimořádného pracovního víza,

 2. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem,

 3. je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem vědeckého výzkumu jiným členským státem Evropské unie (kromě Velké Británie, Irska a Dánska), podává-li tuto žádost v rámci svého oprávněného bezvízového pobytu na území a hodlá-li na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu pobývat po dobu delší než jeden rok.

Cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem EU za účelem vědeckého výzkumu, jsou oprávněni pobývat na území České republiky bez víza, a to až po dobu jednoho roku od vstupu na území, je-li účelem jejich pobytu rovněž vědecký výzkum.
 

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit:

 1. dohodu o hostování,

 2. cestovní doklad,

 3. fotografii,

 4. písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

 5. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

 6. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na vás bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. Současně jste povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste jako držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považován za cizince s povoleným trvalým pobytem.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je 60 dnů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. dubna 2023

vytisknout  e-mailem