Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel vědecký výzkum

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud jste uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu lze podat na území pracovišti MV ČR, pokud již na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem.

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit:

  1. dohodu o hostování,

  2. cestovní doklad,

  3. fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince,

  4. písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

  5. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

  6. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

  

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na vás bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění. Současně jste povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tyto náležitosti předkládejte rovnou.

Po dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu jste jako držitel tohoto povolení pro účely úhrady poskytování zdravotní péče považován za cizince s povoleným trvalým pobytem.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je 60 dnů.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. ledna 2019

vytisknout  e-mailem