Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Účel studium

Žádost jste oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud na území hodláte pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona č. 326/1999 Sb. (pdf, 1,4 MB), s výjimkou vzdělávání v základní škole, střední škole nebo v konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu. Detailnější definici pojmu "studium" pro tyto účely naleznete zde.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia lze podat i na území pracovišti MV ČR, pokud již na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů za stejným účelem.

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu předložíte:

  1. cestovní doklad,

  2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

  3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

  4. fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince,

  5. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

  6. doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,

  7. na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

  8. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

  

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

V případě kladného vyřízení žádosti, která byla podána na zastupitelském úřadě, jste před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tyto náležitosti předkládejte rovnou.

  

Povolení k dlouhodobému pobytu MV ČR vydává s dobou platnosti

  1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

  2. 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok.

  

Lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je 60 dnů.

Podrobnější informace o studijních pobytech naleznete v sekci Informace pro školy a studenty.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. ledna 2019

vytisknout  e-mailem