Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobý pobyt

English English

Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu

Žádost o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podávejte na pracovišti MV ČR.

Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodloužit, a to zejména na dobu:

 1. potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok,

 2. 1 rok, jde-li o přechodný pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší než 1 rok,

 3. odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání,

 4. odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán tomuto rezidentovi,

 5. odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo dobrovolné službě mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,

 6. odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému pracovníkovi,

 7. odpovídající platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli oprávnění ke sloučení rodiny,

 8. na dobu 5 let, pokud se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny a jde-li o rodinného příslušníka cizince s povoleným trvalým pobytem,

 9. nejdéle na 2 roky, jde-li o modrou kartu,

 10. až na 2 roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na území delší než 1 rok.

  

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území lze prodloužit opakovaně, vždy však nejdéle o 2 roky, pokud bylo vydáno za účelem vzdělávání ve vyšší odborné škole nebo studia na vysoké škole. Pokud bylo toto povolení vydáno za účelem neplacené odborné praxe, lze jej prodloužit pouze jednou na dobu odpovídající době stanovené ve smlouvě o odborné praxi v tuzemské hostitelské organizaci. V ostatních případech se platnost tohoto povolení neprodlužuje.

Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Jde-li o zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání, platnost zaměstnanecké karty se prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání.

  

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. fotografii,

 4. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem,

 5. prostředky k pobytu - doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet částek životních minim členů rodiny a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení rodiny; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 6. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

  

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného rezidentovi jiného členského státu Evropské unie předložíte zejména:

 1. doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie,

 2. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění;

 3. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 4. cestovní doklad,

 5. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 6. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 7. fotografii.

  

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování,

 3. fotografii v případě změny Vaší podoby,

 4. doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti,

 5. doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence,

 6. doklad prokazující bezdlužnost cizince,

 7. doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem,

 8. na požádání platební výměr daně z příjmu,

 9. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění - to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.

  

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání předložíte zejména:

Od 24. června 2014 již povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání není vydáváno. Tento typ povolení byl nahrazen tzv. zaměstnaneckou kartou. Podrobné informace k prodloužení pobytu pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání jsou k dispozici zde.


K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad potvrzující účel pobytu na území,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. 1 fotografii v případě, že došlo ke změně Vaší podoby,

 5. doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění,

 6. prokázat zajištění prostředků k pobytu na území, jde-li o studium na vysoké škole nebo neplacenou odbornou praxi; v ostatních případech doklad o tom, že náklady na pobyt cizince přebírá tuzemská hostitelská organizace,

 7. souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě  podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

  

K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu předloží výzkumný pracovník zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. dohodu o hostování,

 3. písemný závazek výzkumné organizace, že uhradí případné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovníka na území po skončení platnosti oprávnění k pobytu na území, včetně nákladů spojených s jeho vycestováním z území, pokud tyto náklady vznikly do 6 měsíců ode dne skončení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z veřejných prostředků, a

 4. na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

  

Jako rodinný příslušník výzkumného pracovníka k žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. prostředky k pobytu na území,

 3. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 4. fotografii,

 5. doklad o tom, že jste rodinným příslušníkem výzkumného pracovníka

  

K žádosti o prodloužení platnosti modré karty předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,

 4. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,

 5. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu).

  

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na MV ČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů a podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud vám v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Jste povinen ve lhůtě stanovené MV ČR, nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů, dostavit se na MV ČR k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. ledna 2019

vytisknout  e-mailem