Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dítě narozené na území

English English

Pokud se cizinci na území ČR narodí dítě a toto dítě nabude dle platných právních předpisů státní občanství ČR (např. narozením ze smíšeného manželství s občanem ČR), následující postup se na něj nevztahuje.
 
Narodí-li se cizinci na území ČR dítě, které nenabude státní občanství ČR, bude další postup záviset na tom, zda narozený cizinec bude nadále pobývat na území, či nikoli. Cizinec narozený na území ČR, je oprávněn pobývat přechodně na území po dobu pobytu jeho zákonného zástupce, nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození. Mohou nastat následující situace:
 
1) Narození cizinci - občané třetích zemí, kteří hodlají z území ČR vycestovat do 60 dnů ode dne narození
Bude-li cizinec narozený na území ČR v době 60 dnů ode dne narození vycestovávat, nemusí za něho jeho zákonný zástupce podávat jakoukoli žádost, přestože zákonný zástupce pobývá na území na vízum (krátkodobé, dlouhodobé) či povolení k pobytu.
               
2) Narození cizinci  – občané třetích zemí, kteří hodlají nadále pobývat na území ČR
a) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území ČR na krátkodobé vízum, je povinen do 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o udělení krátkodobého víza na odboru cizinecké policie v místě, kde je hlášen k pobytu na území. Tato povinnost neplatí, pokud narozený cizinec v době 60 dnů ode dne narození vycestuje z území.
 
b) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území ČR na dlouhodobé vízum, je povinen do 60 dnů ode dne narození podat na pracovišti MV ČR, u kterého má hlášen pobyt, za narozeného cizince žádost o udělení dlouhodobého víza, a to tak, že podá tiskopis Žádost o udělení dlouhodobého víza, vyplněný na jméno narozeného cizince. Tato povinnost neplatí, pokud narozený cizinec v době 60 dnů ode dne narození vycestuje z území.
 
c) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území ČR na povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen do 60 dnů ode dne narození podat na pracovišti MV ČR, u kterého má hlášen pobyt, za narozeného cizince žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to na příslušném tiskopisu Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, vyplněného na jméno narozeného cizince. To platí i v případě, že jde o narozeného cizince, jehož jeden ze zákonných zástupců má na území ČR povolen dlouhodobý a druhý trvalý pobyt, ale nejde o společné soužití se zákonným zástupcem s povoleným trvalým pobytem, nebo žádost o vydání povolení k trvalému pobytu nebyla podána.
 
d) Pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území ČR na povolení k trvalému pobytu, je povinen ve lhůtě 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o vydání povolení k trvalému pobytu (za účelem společného soužití), jde-li o společné soužití s tímto zákonným zástupcem. Pokud je žádost v uvedené lhůtě podána, pobyt narozeného cizince se od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o žádosti považuje za pobyt trvalý, což znamená, že dítě bude již od okamžiku narození až do nabytí právní moci rozhodnutí (a v případě kladného rozhodnutí i nadále) spadat do systému veřejného zdravotního pojištění.
 
Lhůta 60 dnů pro podání výše uvedených žádostí se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, a to až do doby, než tyto důvody pominou. Zákonný zástupce narozeného cizince s dlouhodobým vízem, dlouhodobým či trvalým pobytem však musí neprodleně o těchto důvodech MV ČR informovat. Zákonný zástupce narozeného cizince s krátkodobým vízem musí neprodleně informovat odbor cizinecké policie v místě, kde je hlášen k pobytu na území. Pokud by podmínky pro prodloužení lhůty nebyly splněny, bylo by nutné žádost posoudit jako opožděně podanou s důsledkem zastavení řízení v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu nebo s důsledkem neudělení víza a následnou nutností vycestování. Důsledkem může být rovněž zrušení platnosti dlouhodobého víza, dlouhodobého či trvalého pobytu zákonného zástupce narozeného cizince, který povinnost (včasného) podání žádosti za narozeného cizince porušil.
 
Žádost o povolení pobytu, resp. udělení víza se podává na území na pracovišti MV ČR / cizinecké policie.
 
Náležitosti žádosti jsou:
  • cestovní doklad dítěte; lze nahradit předložením cestovního dokladu cizince (zákonného zástupce), ve kterém je dítě zapsáno,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, který však lze nahradit čestným prohlášením zákonného zástupce, že uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče dítěti (platí pouze v případě žádosti o krátkodobé či dlouhodobé vízum, nikoli v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu)

 

vytisknout  e-mailem