Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 

Kdo a za jakých podmínek

Manželství uzavírají snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven v 32 a násl. zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad, a to buď v přítomnosti matrikáře nebo bez přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Je-li občanský sňatek konán bez přítomnosti matrikáře, musí mít oddávající odbornou způsobilost matrikáře podle § 9 odst. 1 zákona o matrikách.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

 1. starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,
 2. starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,
 3. primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.
 4. poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu.
   

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství se činí v

 1. českém jazyce, nebo
 2. jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou sčítáních lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, v jejímž územním obvodu se prohlášení činí, a pokud o to souhlasně požádají oba snoubenci a oddávající a matrikář ovládají jazyk této národnostní menšiny; protokol o uzavření manželství se vyhotovuje vždy v českém jazyce.
   

Je-li snoubenec neslyšící, hluchoslepý nebo němý, popřípadě činí-li prohlášení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka nebo prostředníka. Neslyšícímu, hluchoslepému nebo němému snoubenci zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad; ustanovení správního řádu o právech osoby neslyšící nebo hluchoslepé se použijí obdobně. V ostatních případech zajišťuje přítomnost tlumočníka snoubenec na vlastní náklady.

  

Jak a kam se obrátit

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

  

Co musíte předložit

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství "Dotazník k uzavření manželství" a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
   

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené v § 33 pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Bude-li uzavřen občanský sňatek bez matrikáře, musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

S písemnou žádostí o vydání tohoto osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.

Bude-li uzavřen občanský sňatek před poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu, musí snoubenci předložit matričnímu úřadu prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

  

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě občanského sňatku, matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě občanského sňatku bez přítomnosti matrikáře, ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží, oddávající. Protokol o uzavření manželství musí doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, a to do 3 pracovních dnů.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje, v případě církevního sňatku, oddávající z církve nebo náboženské společnosti. Oddávající je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle jiného právního předpisu matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 5 000,- Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města je zpoplatněno částkou 1 000,- Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu je zpoplatněno částkou 3 000,- Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

Vydání vícejazyčného standardního formuláře k vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

  

Poznámky a osvobození od poplatku

Poznámky

Poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

Poplatek v případě uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů se vybírá jen jednou.

Poplatek za přítomnost matrikáře, v případě uzavření manželství před oddávajícím z nematriční obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, v níž ani jeden snoubenec nemá trvalý pobyt, se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku k povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu.
 

Osvobození

Od poplatku (povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu) jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

  

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.

  

Další účastníci a činnosti

Další účastníci

Je-li snoubenec neslyšící, hluchoslepý nebo němý, popřípadě činí-li oznámení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka nebo prostředníka. Neslyšícímu, hluchoslepému nebo němému snoubenci zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad; ustanovení správního řádu o právech osoby neslyšící nebo hluchoslepé se použijí obdobně. V ostatních případech zajišťuje přítomnost tlumočníka snoubenec na vlastní náklady.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

  

Další činnosti

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

  

Právní úprava

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

neuvedeny

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  Náměstí Hrdinů 3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 8. února 2024

  

vytisknout  e-mailem