Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života

Je-li život snoubence přímo ohrožen, snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo úředníkem zařazeným do obecního úřadu, poslancem nebo senátorem, a to na kterémkoli místě i bez přítomnosti matrikáře.

Bylo-li manželství uzavřeno v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,

 • před obecním úřadem, úřadem městské části či městského obvodu, v hlavním městě Praze úřadem městské části, který není matričním úřadem, zašle tento úřad do 3 pracovních dnů protokol o uzavření manželství matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství,
 • v cizině před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice, a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky, rovněž před velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, zašle oddávající protokol o uzavření manželství bezodkladně zvláštní matrice prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky a na území České republiky přímo; jsou-li oba snoubenci cizinci, zašle oddávající protokol o uzavření manželství bezodkladně Úřadu městské části Praha 1, který je příslušný k provedení zápisu do matriční knihy.
   

V protokolu o uzavření manželství se uvedou alespoň jména a příjmení manželů, jejich rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, platný úřední průkaz, kterým prokázali totožnost, a prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly. Jde-li o manželství podle písm. b), oddávající spolu s protokolem o uzavření manželství doručí vyjádření lékaře o zdravotním stavu manžela, a není-li to možné, prohlášení manžela. Jsou-li oba snoubenci cizinci, oddávající je před uzavřením manželství poučí, že takto uzavřené manželství nemusí být platné na území jejich domovského státu.

  

Kdo a za jakých podmínek

Snoubenci, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen.

Podmínky, za kterých může být uzavřeno manželství, je-li život toho, kdo jej chce uzavřít, přímo ohrožen, jsou upraveny v § 41 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách"):

 • předložení platného úředního průkazu, kterým prokáže snoubenec totožnost, a ze kterého lze zjistit a uvést v protokolu o uzavření manželství jméno/a, příjmení manželů, rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, a dále
 • snoubenci učiní prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly.

  

Co musíte předložit

Platný úřední průkaz, kterým snoubenci prokáží totožnost. Prohlášení snoubenců, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly.

  

Formuláře

Protokol o uzavření manželství, obsahující dohodu snoubenců o užívání příjmení po uzavření manželství. Pokud nematriční úřad nebo kapitán lodi, letadla nebo velitel vojenské jednotky nevlastní formulář "Protokol o uzavření manželství", použije se v tomto případě čistý list papíru, na kterém budou uvedeny osobní údaje z dokladu totožnosti snoubenců, dohoda o užívání příjmení snoubenců a jejich společných dětí, datum a místo uzavření, podpis oddávajícího. Nedojde-li k dohodě snoubenců o užívání příjmení jejich společných dětí, postupuje matriční úřad při zápisu do knihy narození jejich společného dítěte v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 zákona o matrikách.

  

Poplatky a termíny

Poplatky 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.

  

Právní úprava 

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

neuvedeny.

  

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra
  odbor všeobecné správy
  oddělení matrik a ověřování
  Náměstí Hrdinů 3
  140 21, Praha 4
  E-mail: ovs@mvcr.cz,
              posta@mvcr.cz

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 8. února 2024

  

vytisknout  e-mailem