Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, zprostředkování kontaktu. 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace)

Dnem 1. 3. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ověřování").

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.
 

Jak a kam se obrátit?

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu na listině (dále jen "legalizace") provádějí:

 • krajské úřady,

 • obecní úřady obce s rozšířenou působností,

 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,

 • újezdní úřady,

 • držitel poštovní licence,

 • Hospodářská komora České republiky, dále jen ("úřad").
   

Je tedy třeba navštívit některý ze shora uvedených úřadů (včetně všech matričních úřadů) a předložit ověřující osobě listinu, kterou si přejete vidimovat, nebo dokument, na němž má být legalizován podpis. Legalizaci na dokumentu v elektronické podobě provádí z obecních úřadů pouze ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy.
 

Kdo a za jakých podmínek?

Kdo podává žádost

Vidimace a legalizace se provádí na žádost. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

 1. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

 2. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 3. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

 4. je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,

 5. je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný zajišťovací prvek, který nelze přenést na výstup,

 6. jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

 7. jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

 8. není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

  1. prvopis,

  2. již ověřenou vidimovanou listinu,

  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
    

Legalizace se neprovede (§ 13 zákona o ověřování):

 1. jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

 2. jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,

 3. nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, k prokázání své totožnosti platný doklad (doklady totožnosti viz níže),

 4. nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

 5. jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,

 6. je-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívající zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

 7. jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

 8. jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.
   

Co musíte předložit?

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci za účasti dvou svědků, předloží k prokázání své totožnosti platný:

 1. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

 2. cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního předpisu, jde-li o cizince (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů) nebo

 3. identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu (§ 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Doklad podle písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

O provedení vidimace a legalizace se provede zápis v ověřovací knize. Pokud úřad zjistí, že nelze provést vidimaci nebo legalizaci, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly.
 

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 

Poplatky

 • správní poplatek za vidimaci činí 30 Kč za každou i započatou stánku (každou započatou stránkou se pro účely vyměření správního poplatku rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší),

 • správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Správní poplatky (případně osvobození od poplatku) za provedení vidimace nebo legalizace jsou vyměřeny dle § 8 a položky 4 a 5 sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Právní úprava

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,

 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, v platném znění, 

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů,

 • § 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   

Lhůty pro vyřízení

Je-li správní orgán požádán o provedení vidimace nebo legalizace a jsou-li splněny zákonné předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede.
 

Další účastníci

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem dokumentu s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně dokument podepsat.
 

Za správnost odpovídá:

Ministerstvo vnitra
odbor všeobecné správy
oddělení matrik a ověřování
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21, Praha 4

email: ovs@mvcr.cz,
           posta@mvcr.cz.

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, 21. července 2022

  

vytisknout  e-mailem