Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vrchního referenta / rady v oddělení dokumentační ochrany (ID 30259926)

Platné do 10. 5. 2017, 10. PT, č. j.: MV-50251-2/SP-2017 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchního referenta / rady v oddělení dokumentační ochrany

Č.j.: MV-50251-2/SP-2017

datum: 19. dubna 2017

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního referenta / rady v oddělení dokumentační ochrany, ID 30259926, v oboru služby:

 • 31. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu,

 • 75. Ochrana utajovaných informací.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do služby na toto služební místo je červen-červenec 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy a výkon služby zahrnuje: působnost v oblasti krycích dokladů a zabezpečení ochrany osobních údajů. Pokročilá znalost MS OFFICE je výhodou. Výkon služby také zahrnuje časté cestování mimo služební působiště Praha. Služební místo není vhodné pro OZZ/OZP.

Posuzovány budou žádosti1 podané ve lhůtě do 10. května 2017, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu vnitra prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, P. O. BOX 95 nebo osobně podané do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a "Výběrové řízení na služební místo vrchního referenta/rady v oddělení dokumentační ochrany bezpečnostního odboru, ID 30259926, č.j.: MV-50251-2/SP-2017". (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na služební místo vrchního referenta/rada v oddělení dokumentační ochrany bezpečnostního odboru se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství,2 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; v případě, že žadatel/ka bude chtít, aby výpis z evidence Rejstříku trestů obstaral služební úřad z vlastní evidence, je nutné, aby ke své žádosti doložil údaje k tomuto potřebné: kromě jména, příjmení, data narození, pohlaví, státního občanství a trvalého pobytu (údaje zřejmé z žádosti, popř. z příloh k žádosti) ještě dále rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození, a stát narození“;

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání4; v takovém případě žadatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

2) Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu, kterým je společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 43/2016, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 50/2016.

 • podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona a výše uvedeného služebního předpisu způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení "Důvěrné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného osvědčení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Důvěrné“. V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude vyřazena z jiných důvodů postupem podle § 27 odst. zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádosti o vydání osvědčení před vydáním rozhodnutí o zařazení na služební místo. K podání žádosti o vydání oznámení bude konkrétní žadatel vyzván služebním orgánem až poté, co o něm bude jako o nejvhodnějším uchazeči uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě předtím, než bude vydáno rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.
   

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran6 na téma "Motivace žadatele ve vztahu ke služebnímu místu, na něž se hlásí do výběrového řízení".

Bližší informace poskytne:

Libuše Kapralíková
odbor personální
tel. +420 974 832 292
Email: libuse.kapralikova@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

1)
Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství tvoří Přílohu č. 2 tohoto oznámení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti tvoří Přílohu č. 3 tohoto oznámení.

4)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání tvoří Přílohu č. 4 tohoto oznámení.

5)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti tvoří Přílohu č. 5 tohoto oznámení.

6)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem