Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obchodování s lidmi

 

Obchodování s lidmi je považováno za jednu z nejzávažněj­ších forem trestné činnosti ohrožující lidská práva a základ­ní hodnoty demokratické společnosti tím, že upírá lidským bytostem svobodu, důstojnost a útočí na jejich integritu. Obchodování s lidmi je moderní formou dříve celosvětově rozšířeného obchodu s otroky, kdy je s lidskými bytostmi na­kládáno jako se zbožím. Nejčastěji je člověk vylákán nebo držen v prostředí, ve kterém je nějak znevýhodněn nebo se plně neorientuje, a kde je různými způsoby vykořisťován za účelem majetkového prospěchu pachatele. Pachatelé vědí, že výhodou je přepravit oběť do jiného státu, kde nezná ja­zyk, svá práva, zvyky a nemá se na koho obrátit. To však neznamená, že se na území České republiky nevyskytují případy, kdy zde byli vykořisťování i občané České republiky.

Obchodování s lidmi je v České republice, stejně jako v ji­ných státech EU a světa, považováno za trestný čin. Skutko­vá podstata trestného činu obchodování s lidmi je zakotvena v ustanovení § 168 zákona č. 40/2009 Sb., trestní záko­ník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "trestní zákoník").

§ 168 Obchodování s lidmi

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukry­je, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito

a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám se­xuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťo­vání, anebo kdo kořistí z takového jednání, bude po­trestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, do­praví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito

a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám se­xuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,
b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,
c) k službě v ozbrojených silách,
d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo
e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťová­ní, anebo kdo kořistí z takového jednání.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propad­nutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnu­tím majetku bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těž­kou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou sku­pinou působící ve více státech.

(5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propad­nutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

(6) Příprava je trestná.

  

Ustanovení § 168 trestního zákoníku postihuje širo­kou škálu dílčích jednání, na které se může, ale nezbytně nemusí, postupně podílet více osob. Jedná se o nábor ("při­měje, zjedná, najme, zláká, svede"), přepravu ("dopraví"), převzetí nebo následné vykořisťování oběti ("ukryje, za­držuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito").

Pod pojmem obchodování s lidmi jsou zahrnuty veškeré způsoby vykořisťování člověka (sexuální vykořisťování, včetně výroby pornografie a nucená prostituce; pracovní vykořisťování; odběr orgánů, tkání a buněk; služba v ozbrojených silách; jiné formy vykořisťování, které mohou zahrnovat např. nucené nebo podvodné sňatky a využívání jiných osob k trestné činnosti) za použití některé z fo­rem donucení (např. násilí, pohrůžky, lest, zneužití omylu, tísně nebo závislosti). Děti, osoby mladší 18 let, jsou chráněny před obchodováním ještě přísněji; k trestnosti jednání stačí, je-li dítě vykořisťováno, aniž bylo pou­žito jakéhokoliv donucení či manipulace (§ 168 odst. 1 trestního zákoníku).

Kromě odběru orgánů, tkání a buněk a služby v ozbrojených silách, se Policie České republiky v minulosti již zabývala všemi výše uvedenými formami vykořisťování (minimálně ve stadiu prověřování). Nicméně nejčastějšími formami ob­chodování s lidmi, za které byli pachatelé českými soudy pravomocně odsouzeni, jsou tzv. pracovní a sexuální vy­kořisťování.

  

vytisknout  e-mailem