Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejčastější závady autorizovaných osob při provádění zkoušky odborné způsobilosti zjištěné při kontrolní činnosti autorizujícího orgánu

Ministerstvo vnitra jako autorizační orgán je oprávněno provádět kontrolní činnost u autorizovaných osob na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Podle § 22  písm. e) zákona o uznávání je oprávněno kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělilo autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání Osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách autorizovaných osob podle § 18 a 20. Z kontroly se pořizuje protokol, který včetně závadového zjištění je zasílán autorizující osobě k dalšímu opatření.

Zveřejnění problematických momentů při provádění zkoušek odborné způsobilosti je na tomto místě preventivním opatřením, které autorizovaným osobám umožní vyvarovat se opakování stejných chyb.

Kontrolovaná autorizovaná osoba u zkoušek nejčastěji poruší zákon o uznávání tím, že:

  • řádně neprovede kontrolu totožnosti uchazeče o získání profesní kvalifikace a tím poruší ustanovení § 18 odst. 4 zákona;

  • řádně neseznámí uchazeče s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), tím poruší ustanovení § 18 odst. 7 zákona;

  • nesestaví testy tak, aby byly zabezpečeny vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek, tím poruší ustanovení § 18 odst. 7 zákona;

  • provádí praktickou/ústní část zkoušky bez nezbytného materiálního a technického zabezpečení nebo nevyžaduje praktické ukázky činnosti tak, jak jsou uvedeny v typových situacích, a tím poruší ustanovení § 18 odst. 7 zákona;

  • nezabezpečí obsahovou stránku zkušebního testu tak, jak je uvedeno v hodnoticím standardu pro danou profesní kvalifikaci, a tím poruší ustanovení § 18 odst. 7 a 9 zákona o uznávání;

  • nezorganizuje praktickou a ústní část zkoušky tak, aby uchazečům poskytla stejný čas na přípravu k jejímu vykonání stanovený hodnotícím standardem na 10 minut, tím poruší ustanovení § 18 odst. 7 a 10 zákona;

  • nestanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí, používat, tím poruší ustanovení § 18 odst. 8 zákona.


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání a autorizací, 10. 1. 2024

vytisknout  e-mailem