Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy - Příloha 2

CENTRUM VČASNÉ INTERVENCE

V České republice existuje a dále vzniká celá řada institucí, zařízení a organizací, které se z nejrůznějších stran zabývají kriminálně rizikovými skupinami dětí a mládeže. : sociální pracovníci oddělení péče o rodinu a dítě okresních úřadů, sociální pracovníci oddělení sociální prevence, kurátoři pro mládež, vznikl nový institut sociálních asistentů - terénních pracovníků působících mezi rizikovou mládeží, probační pracovníci, protidrogoví koordinátoři okresních úřadů, protidrogoví koordinátoři školských úřadů, manažeři pro prevenci kriminality, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, pedagogicko psychologické poradny. Úřady práce poskytují speciální pomoc mladistvým nezaměstnaným a obtížně zaměstnatelným občanům. Stovky terénních sociálních pracovníků pracují při městských a magistrátních úřadech. V Policii ČR je na všech úrovních - okresních, krajských i celostátní síť specialistů na odhalování trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži, extremismu a drog.
Ve státní správě působí například

Mimo systém státní správy a samosprávy
Ačkoliv počet těchto institucí a státní výdaje na jejich rozvoj rostou, neroste úměrně k vynakládaným prostředkům jejich úspěšnost a efektivita. To lze doložit nepříznivými trendy, které dokumentují statistiky trestné činnosti, přestupků, nejrůznějších druhů závislostí a dalších sociálně negativních jevů.
To jsou důvody, proč bylo potřebné iniciovat pilotní projekt pod názvem Centrum včasné intervence. Cílem projektu je propojení všech institucí působících na poli sociální prevence a sociální rehabilitace ve fungující systém, jehož efektivitu lze měřit a hodnotit. Po ověření projektu by měla být zvážena jeho institucionalizace v  meziresortním systému péče o delikventní a predelikventní mládež.
Experimentální ověření projektu Centra včasné intervence proběhne v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni v Ostravě.
A.
Obecná část
I. Pojem “Centrum včasné intervence“
 • Centrum včasné intervence je základním článkem systémového přístupu k zacházení s kriminálně rizikovou mládeží na místní úrovni.
 • Centrum včasné intervence slouží k propojení a koordinaci subjektů pracujících s delikventní mládeží. Poskytuje prostor pro zavádění a ověřování nových metod práce a provádění supervize v oblasti práce s mládeží.
 • Centrum včasné intervence je pracoviště se statutem orgánu sociálně - právní ochrany dětí, jehož prostřednictvím (na základě smlouvy o spolupráci) vykonávají sociální a zdravotní zařízení, školské orgány, probační úředníci, úřady práce, Policie ČR, městská policie a nevládní organizace systematickou a kontinuální práci s kriminálně rizikovými dětmi a jejich rodinami.
II. Cílová skupina klientů
III. Cíle Centra včasné intervence
Obecným cílem projektu je detekovat hluchá místa současného systému péče o delikventní mládež, která mají vliv na narůstání negativních jevů mezi mládeží a propad konkrétního klienta mimo existující systém.
Specifickým cílem je vytvoření uceleného systému efektivní péče o delikventní mládež zaměřeného na:
 • včasnou sociální pomoc
  , řešení konfliktních stavů způsobených delikventním chováním dětí a mladistvých a restituce oběti takového jednání,
 • objasnění důvodů, které vedly klienta k delikventnímu jednání
 • vytváření a podmínek pro efektivní naplňování sociálně nápravného programu, tj. koordinace a propojení subjektů pracujících s rizikovou mládeží,
  v oblasti péče o rizikovou mládež,
 • zvýšení profesních znalostí a dovedností pracovníků
  pro rozhodnutí soudů a orgánů sociálně - právní ochrany dětí,
 • přípravu hodnotných podkladů
 • vytvoření komunikačního systému mezi participujícími subjekty a jednotlivými členy týmu,
  o formách, četnosti a místě výskytu delikventního chování pro plánování preventivních aktivit a potřebných sociálních služeb na lokální úrovni,
 • soustředění komplexních informací
  a prevence sociálně negativních jevů,
 • zvýšení bezpečnosti komunity
  K naplnění těchto cílů bude používáno moderních metod sociální práce, které povedou k posilování klientových schopností a kompetencí vyrovnávat se s problémy přijatelným způsobem. Tyto metody budou postupně metodicky rozpracovávány.
  IV. Zásady fungování Centra včasné intervence
  • Respekt ke klientovi a jeho rodině
   – za účelem efektivní reakce na delikventní jednání a řešení daného případu je důležité, aby měl pracovník zapojený do projektu možnost vstoupit v kontakt s klienty v co nejranější fázi procesu následujícího po zjištění delikventního chování.
  • Včasnost intervence
   – nezbytný je vyvážený postoj pracovníka zapojeného do projektu k celkovému obsahu práce, kdy je ve struktuře této činnosti zastoupen, jak aspekt kontroly, tak i pomoci a podpory v kontextu hledání přijatelných řešení ve vztahu - “norma společnosti a norma klienta”. – je založena na možnosti volby klienta mezi přijetím sociálně nápravného programu a tudíž aktivní spoluprací na řešení problému (stává se subjektem řešení) a standardním vyřízením případu, kde figuruje jako objekt řešeného problému.
  • Vyvážený postoj
  • Dobrovolnost ze strany klienta
   – týmová práce a koordinovaný interdisciplinární přístup přispívá k efektivnějšímu hledání přijatelných řešení. Proto je třeba zajistit vzájemnou spolupráci, výměnu informací a propojenost dílčích kroků jednotlivých institucí, což povede ke zvyšování efektivity odborné intervence.
  • Spolupráce se subjekty působícími v oblasti péče o rizikovou mládež 
   - při práci s klientem bude důsledně využíváno autority legislativních možností a opatření majících charakter napomenutí, dohledu, omezení, nařízení ústavní a ochranné výchovy a opatření dle zákona o přestupcích.
  • Využívání autority soudu a orgánů sociálně - právní ochrany dítěte
  V. Participující subjekty

    

  • klient a jeho rodina,
    
    
  • orgán sociálně - právní ochrany dětí
  • Policie ČR
  • soudy
  • školy
  • další školská zařízení
  • organizace poskytující sociální služby -
  • nevládní organizace
  VI. Legislativní podmínky pro stanovení postupu zainteresovaných subjekt v případě delikventního jednání dětí a mladistvých
  Policie České republiky
  Policie ČR postupuje podle zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR § 2 odst. 1, písm. d) Policie ČR odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele:
  (Případ obvykle řeší specialista na problematiku trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži. Ve městě Ostrava jsou vyčleněni specialisté na tuto činnost jednak v rámci pořádkové služby Policie ČR, tak i v rámci služby kriminální policie na každém Místní oddělení Policie ČR.)
  Orgán sociálně - právní ochrany dětí
  Činnost kurátora pro mládež nebo terénního sociálního pracovníka orgánu sociálně - právní ochrany dětí je upravena zákonem ČNR 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení § 26 a § 48 zákona o rodině.
  (Orgán sociálně - právní ochrany dětí postupuje podle zákonných norem a “Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky”.)
  Místně příslušný orgán sociálně - právní ochrany dětí:
  V jeho kompetenci je provést tyto úkoly:

    

  • vyzvat dítě a jeho zákonné zástupce
  • navštívit dítě a jeho zákonné zástupce v prostředí, kde žijí
  • poskytovat nebo zprostředkovávat výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči
  Dále může z titulu své funkce:

    

  1. podat podnět místně příslušnému správnímu orgánu (přestupkové komisi)
  2. podat podnět Policii ČR
  3. podat návrh soudu o umístění dítěte do náhradní výchovy (předběžné opatření, pěstounská péče, ústavní výchova, ochranná výchova).
    
  Sankce vyplývající ze zákona o rodině (§ 43):

    

  1. napomenout
  2. stanovit a provádět nad nezletilým dohled
  3. uložit a kontrolovat omezení
  Školská zařízení
  Postup školských zařízení upravuje Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ročník 54, sešit 10, 1998 - část oznamovací: Informace o spolupráci škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané.
  B.
  Speciální část
   
  I. Organizační zabezpečení projektu

    

  • Garant projektu za město Ostravu
  • Garant projektu za Republikový výbor pro prevenci kriminality:
  • Odborná garance projektu:
  Mgr. Milena Jabůrková
  Mgr. Dagmar Doubravová

    

   • Zřizovatel Centra včasné intervence - Magistrát města Ostrava, resp. odbor sociálních věcí;
     
     
   • Centrum včasné intervence bude samostatným oddělením Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ostravy.
     
   Město Ostrava je jedním z 57 měst, které v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni, již čtvrtým rokem pracuje na zkvalitňování systému práce s rizikovými jedinci. Město Ostrava svým organizačním a personálním potenciálem navíc skýtá záruky spolupráce jednotlivých zainteresovaných subjektů.
   Rozbor trestné činnosti páchané dětmi a mladistvými na území města Ostravy
   • V roce 1998 bylo na území města Ostravy zjištěno 19 191 trestných činů
   • Policie ČR (ve městě Ostrava) v roce 1998 vyšetřovala 6 214 osob, z toho 2 402 recidivistů (38,65 %), 764 dětí do 15 let (12,29 %) a 542 mladistvých (8,72 %). Celkem bylo vyšetřováno 1 306 osob mladších 18 let, což činí 6,75 % z celkového počtu vyšetřovaných osob v této věkové kategorii v ČR. Index počtu vyšetřovaných osob mladších 18 let na 10 000 obyvatel činil v Ostravě - 40,21, v ČR - 18,77. bylo v Ostravě v roce 1998 vyšetřováno celkem 155 osob mladších 18 let, což činí 12,62 % z celkem vyšetřovaných osob za násilnou trestnou činnost v Ostravě.. V roce 1998 bylo vyšetřováno 657 dětí a 396 mladistvých. Podíl vyšetřovaných osob za majetkovou trestnou činnost na celkem vyšetřovaných osobách v této věkové kategorii činil v roce 1998 - 80,63 %.
   • Za násilnou trestnou činnost
   • Nejvíce stíhaných osob mladších 18 let ve městě Ostrava bylo za majetkovou trestnou činnost
   • Bližší pohled na strukturu trestné činnosti páchané dětmi a mladistvými vykazují v roce 1998 následující údaje:
    na území města Ostravy celkem 1 997 skutků, přičemž 3/4 skutků reprezentují krádeže věcí z motorových vozidel, celkem 656 skutků, přičemž objekty jejich zájmu byly různorodější. Nejčastěji se však dopustili krádeže motorových vozidel, které tvoří 22,4 % z celkem spáchaných skutků osobami ve věku 15 - 18 let,
   • děti spáchaly
   • mladiství spáchali
   • počet skutků spáchaných dětmi na území Ostravy představoval 16,64 % z celkem spáchaných skutků dětmi v ČR (u mladistvých je tento údaj 3,92 %).
   Výkonové ukazatele orgánů sociálně - právní ochrany dětí v Ostravě - 1998
   • V roce 1998 bylo ve městě Ostrava registrováno v rejstřících orgánů sociálně - právní ochrany dětí vedeno 41 297 případů, z toho 24 658 v aktuální péči.
   • Kurátoři pro mládež evidovali 1 861 klientů
    (do 18 let) řešených kurátory pro mládež činil v roce 1998 - 860. Počet případů mládeže s výchovnými problémy - 614, počet případů s dohledem - 168. Kurátoři pro mládež navrhli soudu celkem 24 předběžných opatření a 70 návrhů na ústavní výchovu.
    III. Systém Činnosti Centra včasné intervence
    Konkrétní práce Centra včasné intervence bude směřovat do čtyř oblastí:

      

     • Činnosti směřované ke klientovi,
       
       
     • zajištění přímé komunikace mezi Policií ČR a orgány sociálně právní ochrany dětí,
       
       
     • činnosti směřované k pracovníkům orgánů sociálně právní ochrany dětí,
       
       
     • činnosti směřované ke komunitě města.
       
     • celý systém je zcela oddělen a zabezpečen od ostatních sítí a zajištěn proti přístupu neoprávněných osob,
     • do systému vstupují pouze pověření a proškolení pracovníci s nakládáním s osobními daty a údaji,
     • všechny vstupy uživatelů systému jsou archivovány.
     • Průběžné ověřování navrhovaného postupu v práci s rizikovými dětmi, pracovním týmem Centra včasné intervence a v součinnosti s Odborem sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra - čtvrtletně.
       
       
     • Průběh projektu bude monitorován a dokumentován katedrou sociální práce Ostravské univerzity.
       
       
     • Zpracování informace pro Republikový výbor pro prevenci kriminality - I. čtvrtletí roku 2001.
       
     • zajištění resocializace dětí a mladistvých s delikventním chováním v přirozeném prostředí,
       
       
     • ochrana společnosti před kriminalitou,
       
       
     • prevence další trestné činnosti,
       
       
     • objektivní analýza příčin, ohnisek a forem sociálně negativních jevů.
       
     ad1) Činnosti směřované ke klientovi.
      • Pracovníci místně příslušných orgánů sociálně - právní ochrany dětí
      • Na základě šetření nabídnou klientovi ve vhodných případech možnost spolupracovat při řešení jejich problému v rámci systému práce Centra včasné intervence.
       Na setkání je přítomen klient a jeho zákonní zástupci, místně příslušný kurátor pro mládež zapojený do projektu Centra včasné intervence a případně pracovník Centra včasné intervence.
      • Setkání s klientem a jeho rodinou slouží k zmapování klientových efektivních zdrojů, které mu umožní žít další život bez konfliktu se zákonem, objasnění důvodů, které vedly k delikventnímu jednání, k motivování klienta k aktivní účasti při řešení důsledků svého jednání a současně k přípravě podkladů pro případné rozhodnutí soudu nebo orgánů sociálně - právní ochrany dětí.
      po obdržení vstupních informací o klientovi jej neprodleně vyhledají a provedou základní sociální šetření případu. Klientovi je dána možnost volby mezi standardním postupem a alternativním systémem práce, který je realizován za pomoci Centra včasné intervence. Nepřistoupení klienta na model Centra včasné intervence nesmí být považováno za ”přitěžující okolnost” při rozhodování o opatřeních uložených klientovi soudem nebo příslušným správním orgánem.
     Na základě analýzy klientových potřeb budou společně s klientem stanoveny priority programu včasné pomoci, jehož výsledkem bude:
     1. Vypracování sociálně nápravného programu,
     2. V případě potřeby kmenoví pracovníci CVI provádějí zprostředkování mezi poškozeným a původcem delikventního jednání, příp. jeho rodinou setkání oběti a pachatele.Realizace sociálně nápravného programu, jeho průběžná aktualizace a kontrola jeho plnění, která spočívá v sociální práci v rámci pravidelných osobních jednání pracovníka zapojeného do projektu Centra včasné intervence s klientem, přičemž frekvence kontaktů by měla být upravována s ohledem na aktuální situaci klienta a jeho rodiny a z ní vyplývající zvolené metody práce. Kontrolní funkce pracovníka, jejímž cílem je ochrana zájmů společnosti, spočívá ve sledování chování klienta, jeho motivace k osobnímu rozvoji a odpovědnosti k sobě samému i společnosti, v případě potřeby vhodně usměrňovat klientovo přesvědčení a životní styl v souladu se společenskými normami. Do kontrolní funkce patří informování soudu a orgánů sociálně - právní ochrany dětí o chování klienta v průběhu plnění nápravně výchovného programu. Sociální práce spočívá v poskytování podpory klientovi a jeho rodině, pomoci při řešení problémů a potíží, má-li klient zájem a v rozvíjení klientových zdrojů a aktivních snahách nalézt své místo ve společnosti, tzv. case management. Spolupráce s dalšími institucemi má podobu účasti klienta na speciálních programech – terapie, volnočasové aktivity, vzdělávání, resocializace, práce - psychosociálního poradenství či léčby závislosti, Pracovník Centra včasné intervence sleduje naplňování tohoto programu a organizuje pravidelná společná intervizní setkání.
     3. Zapojení klienta do specifických sociálních služeb na základě jeho individuálních potřeb:
     4. Vypracování podkladů pro rozhodnutí odpovědných orgánů.
      i po případném rozhodnutí odpovědných orgánů, včetně důkladné kontroly plnění přijatých opatření.
     5. Další pokračování v plnění sociálně nápravného programu
     ad 2) Zajištění přímé komunikace mezi Policií ČR a orgány sociálně právní ochrany dětí.
     Centrum včasné intervence bude prostřednictvím uzavřeného elektronického informačního systému informováno o úkonech Policie ČR vůči osobám mladším 18 let. Policie ČR zašle Centru včasné intervence formou standardizované ”hlášenky” do 24 hodin po provedení úkonu ”Zprávu o zjištěných skutečnostech”. Centrum včasné intervence informaci databázově zpracuje a okamžitě elektronicky distribuuje místně příslušnému orgánu sociálně - právní ochrany dětí.
     Orgány sociálně právní ochrany dětí průběžně doplňují databázi vedenou v Centru včasné intervence informacemi o vývoji jednotlivých případů klientů, se kterými pracují.
     ad 3) Činnosti směřované k pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí.
      • Pro pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí (kurátory pro mládež a terénní sociální pracovníky) je vytvořen speciální vzdělávací modul
      • Pracovníci Centra včasné intervence jsou metodickým a supervizním pracovištěm pro jednotlivé místně příslušné orgány sociálně právní ochrany dětí. Pracovníci centra včasné intervence budou pod metodickým vedením a supervizí odboru sociální intervence ministerstva práce a sociálních věcí.
      • Kmenoví pracovníci CVI soustřeďují informace o systému sociálních služeb v lokalitě (mapují jejich kvalitu a kapacitu), podílejí se na propojení této sítě a poskytují kolegům informační servis.
      zaměřený na nové metody sociální práce, které staví na osobní zainteresovanosti klienta při řešení problému. Jedná se o vedení rozhovoru, přípravu kontraktu a case management (případová sociální práce). Pro pracovníky Centra včasné intervence je tento modul rozšířen o dovednosti z oblasti vedení supervize, mediace a speciální psychosociální výcvik.
     ad 4) Činnosti směřované ke komunitě města.
      • Na základě objektivní analýzy dat soustředěných v Centru včasné intervence budou navrhována cílená opatření, která mohou zlepšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb a zároveň poslouží pro koncepci policejní práce v oblasti delikvence mládeže.
      • přímý kontakt pracovníka zapojeného do projektu Centra včasné intervence s klientem formou individuálních či skupinových setkání zaměřených na snížení kriminálního jednání, podnícení změn v postojích a hodnotách klienta,
      • koordinace sociální sítě tzn.spolupráce s dalšími odborníky, respektive zařízeními, která se podílejí na řešení i sociální situace klienta a jeho rodiny ve vztahu k bydlení, hospodaření s penězi, zaměstnání, výchově a vzdělávání.:
     IV. Metody:
     Prostřednictvím těchto metod usiluje o
     • posílení klientových schopností vést řádný život bez konfliktu se zákonem a pomoc při jeho začleňování do společnosti,
     • posílení klientova pocitu odpovědnosti za své jednání, včetně uvědomění si následků delikventního jednání pro poškozeného a společnost,
     • zmírnění překážek klientova začleňování do společnosti (nedokončené vzdělání, nedostatečná kvalifikace, nedostatečné sociální dovednosti či závislost na návykových látkách) a pomoc k dosažení nových relevantních dovedností a schopností.
     Přínos:
     V. Provozní a personální zabezpečení
     Oddělení Centra včasné intervence odboru sociálních věcí Magistrátu města Ostravy bude provozováno v prostorách na adrese ul. Husova č. 7 v Moravské Ostravě. Na obsazení jednotlivých funkcí je vypsáno výběrové řízení.
     Struktura oddělení:
     vedoucí  1
     sociální pracovník  2
     VI. Harmonogram přípravy a realizace projektu
     1. Etapa
     2. Etapa
     3. Etapa
     4. Etapa
     Jednotlivé etapy budou průběžně vyhodnocovány a podle potřeby modifikovány.
     VII. Způsob hodnocení

      

     1. Organizační schéma participujících subjektů v oblasti péče o delikventní mládež
       
     (SPOD = místně příslušné orgány sociálně právní ochrany dětí)
     1. Základní schéma přenosu informací mezi zainteresovanými subjekty v rámci města Ostravy
      
     Místní odd. P ČR Ostrava
     Kunčice
     M. Hory
     Poruba I.
     Poruba II.
     Přívoz
     Radvanice
     Střed
     Vítkovice
     Zábřeh I.
     Zábřeh II.
     Slezská O.
     OŽP
     MŘ SKP
     Hlášenka Policie ČR pro orgány sociálně - právní ochrany dětí
     Centrální server - Centrum včasné intervence
     Orgány sociálně - právní ochrany dětí při MČ města Ostravy
     Mar. Hory
     Poruba
     Moravská Ova.
     Vítkovice
     Ostrava - Jih
     Slezská Ova.
     X. Principy elektronického přenosu dat a vedení databáze
     1. Zabezpečení informačního systému a ochrana osobních dat
      • Vstupy a výstupy databáze
      Vstupy:
      • standardizovaná “Hlášenka” Policie ČR pro orgány sociálně - právní ochrany dětí,
      • evidence plnění přijatých opatření v rámci péče o delikventní mládež:
      • v rámci metodiky systému Centra včasné evidence,
      • v případech standardních postupů řešení.
      Výstupy:
      • vyhodnocení účinnosti přijatých opatření v specifických případech,
      • vyhodnocení efektivity přijatých opatření v rámci systému,
      • vyhodnocení a analýza situace v oblasti sociálně negativních jevů v dané lokalitě.

      

     (první čtvrtletí roku 2001) - vyhodnocení projektu po stránce odborné, legislativní, materiální a personální, vytvoření nabídkového modelu, zpracování informace pro Republikový výbor pro prevenci kriminality, zevšeobecnění zkušeností a zvážení jejich plošné aplikace.
     (druhá polovina roku 2000) - úprava systému práce v řešené oblasti, průběžné školení pracovníků zapojených do projektu a realizace rozšiřujících aktivit;
     (první polovina roku 2000) - ověřování navrhovaného postupu v práci s rizikovými dětmi, průběžné školení pracovníků zapojených do projektu a příprava realizace rozšiřujících aktivit;
     (do konce roku 1999) - vznik Centra včasné intervence, materiální a personální vybavení, výcvik personálu v mediaci, vyjednávání, komunikaci, public relations a zajištění provozu a spolupráce s participujícími institucemi;

      

     v němž jsou cíle a prostředky programu určovány s ohledem na rizikové faktory klientova chování, rizika recidivy a stupeň nebezpečnosti pro společnost, vedle těchto faktorů jsou posuzovány rovněž aktuální potřeby klienta, jeho postoje, hodnoty a motivace, zdroje v jeho rodině, komunitě apod. Pracovník Centra včasné intervence musí mít přehled o existujících institucích v lokalitě, o konkrétních programech, které nabízejí a být s nimi v pracovním kontaktu. Součástí nápravně výchovného programu může být účast klienta na programech realizovaných těmito organizacemi. Program je vypracován písemně formou kontraktu mezi pracovníkem zapojeným do projektu Centra včasné intervence a klientem a jeho rodinou v průběhu prvního měsíce jejich kontaktu. Kmenoví zaměstnanci Centra včasné intervence poskytují místně příslušnému kurátorovi pro mládež supervizní podporu během případové práce. Základní tým při řešení konkrétních případů je složen z pracovníka Centra včasné intervence, příslušného kurátora pro mládež (nebo sociálního pracovníka oddělení péče o dítě) a probačního pracovníka. V průběhu naplňování sociálně nápravného programu jsou do řešeného problému zaangažováni odborníci z různých institucí (lékař, policista, pracovník úřadu práce, pracovník oddělení péče o dítě, pracovníci krizových center a psychosociálních poraden apod.).
   • Počet případů trestné činnosti mládeže
   • V roce 1998 bylo orgány sociálně - právní ochrany dětí v Ostravě sledováno celkem 725 klientů v ústavní nebo ochranné výchově, 709 dohledů stanovených soudem, 133 dohledů stanovených správními orgány.
   , z toho 891 dětí do 15 let a 970 mladistvých.
   (1996 - 18 347; 1997 - 18 828), což představuje 4,5 % z celkem zjištěných trestných činů v ČR. Index nápadu trestné činnosti, tj. počet trestných činů na 10 000 obyvatel činil ve městě Ostrava - 590,83. Index za ČR činil v roce 1998 - 412,67.
  II. Charakteristika situace v oblasti delikvence mládeže v Ostravě
  - metodik probační služby při Krajském soudu v Praze;
  - vedoucí oddělení sociální prevence Odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí;
  : Mgr. Jaroslava Rovňáková - vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Ostrava;
   
   
  Mgr. Jitka Gjuričová - ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra;
   
   
   
  k zahájení přestupkového řízení,
   
   
  ke stíhání zákonných zástupců nebo jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte - dle § 217 trestního zákona ohrožování mravní výchovy mládeže,
   
   
  dítě nebo jeho rodiče a osoby, které narušují jeho řádnou výchovu,
   
   
  za součinnosti školy a občanských sdružení - v místě bydliště, ve škole nebo na pracovišti,
   
   
  nezletilému, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu,
   
  k návštěvě orgánu sociálně - právní ochrany dětí, kde je proveden pohovor,
   
   
  (bydliště, škola, pracoviště apod.) a na základě zjištěných skutečností navrhnout ve spolupráci s klienty opatření směřující k odstranění negativních vlivů na výchovu dítěte,
   
   
  .
   

   

   

  , respektive místně příslušná pracoviště (23 pracovišť) jednotlivých místních částí,
   
   
  , respektive Místní oddělení Policie ČR (13 MO P ČR), kde jsou prováděny úkony při zjištění pachatele deliktu (děti a mladiství),
   
   
  (státní zastupitelství) - probační služba, trestní řízení nad mladistvými, občansko soudní řízení,
   
   
  , respektive pedagogičtí pracovníci viz § 102 trestního řádu a věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (citován níže),
   
   
  - střediska výchovné péče, diagnostické a výchovné ústavy, pedagogicko psychologické poradny,
   
   
  krizová centra, zařízení zaměřená na problematiku závislostí, poradny pro rodinu a partnerské vztahy, nízkoprahová zařízení pro mládež, rekvalifikační kurzy úřadu práce, azylové služby apod.,
   
   
  - občanská sdružení a církevní organizace zaměřená zejména na volnočasové aktivity a zájmovou činnost.
   
  – práce se zaměřuje na odhalení a pojmenování klientova potenciálu, a podporu klienta a jeho rodiny, aby těchto zdrojů využívali k pozitivním změnám ve svém životě.
 • převezme záznam o zjištěném skutku a pachateli,
   
   
 • zaeviduje klienta do Om spisu (typ spisu - ochrana mládeže), respektive Tom spisu (trestná činnost - ochrana mládeže),
   
 • v rámci své činnosti zjistí pachatele deliktu (osobu mladší 18 let) nebo zjistí událost, ve které osoba mladší 18 let figuruje jako poškozený,
   
   
 • provádí základní úkony dle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 9/1996
   
 • k základním úkonům přizve pracovníka orgánu sociálně - právní ochrany dítěte nebo pedagogického pracovníka,
 • po uzavření případu zašle místně příslušnému orgánu sociálně - právní ochrany dětí “Zprávu o závadovém jednání dítěte nebo mladistvého”.
   
  a následně je předá do jejich péče,
   
   
  .
   
 • informuje, případně přizve zákonné zástupce dětí
 • informuje místně příslušný orgán sociálně - právní ochrany dětí
 • zvýšení efektivity personálních, materiálních a finančních zdrojů.
mládeži s delikventním chováním a odklon jedince od případné kriminální kariéry, jehož podmínkou je aktivní zapojení dětského a mladistvého delikventa a jeho rodiny do tvorby sociálně nápravného programu, který povede k pozitivním změnám v jejich životě tak, aby dítě nebylo ojedinělým excesem dlouhodobě stigmatizováno,
 • děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného,
 • mladiství, kteří se dopustili trestného činu,
 • děti a mladiství se závažnými výchovnými problémy (problematika závislostí, záškoláctví, útěky z výchovných ústavů, tuláctví, šikana, projevy extremismu apod.)

 • působí nevládní a charitativní organizace, které s rizikovými skupinami dětí a mladistvých pracují. Většina těchto organizací je dotována ze státního rozpočtu.

vytisknout  e-mailem