Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy - Příloha 1

Následující stručná analýza vývoje kriminality v posledních deseti letech vychází ze statistiky trestné činnosti evidované Policií ČR. Je nezbytné zdůraznit, že se jedná o evidovanou (tj. zjištěnou) trestnou činnost. Kriminologické studie potvrzují, že latentní (tj. nezjištěná či nenahlášená) trestná činnost může dosahovat stejného rozsahu jako kriminalita policií zjištěná.
Analýza kriminality vztažená k pachatelům je zatížena dalším faktorem, kterým je míra objasněnosti jednotlivých druhů kriminality. U kriminality násilné, mravnostní a hospodářské je možné, díky tradičně vysoké objasněnosti, považovat zjištěné údaje za velmi objektivní. V případě majetkové kriminality, kde se objasněnost pohybuje v relaci od 7 % do 50 % lze údaje o struktuře pachatelů považovat spíše za orientační. Výše uvedené však nic nemění na faktu, že objem zjištěné trestné činnosti a počet a struktura stíhaných osob mají po zohlednění těchto zkreslujících faktorů důležitou vypovídající hodnotu.

Porovnání vývoje kriminality v České republice ve dvou po sobě následujících desetiletých obdobích.
 • V letech 1979-1988
 • Za období 1979-1988 bylo zjištěno celkem 1 153 286 trestných činů. V období 1989-1998 bylo zjištěno 3 336 236 trestných činů, což je téměř trojnásobek předešlého desetiletí - Tabulka č. 1 a 2.
 • V letech 1979-1988 bylo ročně stíháno 65 až 80 tisíc osob. Na konci roku 1998 se počet stíhaných osob vyšplhal ke 130 tisícům, přičemž od roku 1989 se počet stíhaných osob neustále zvyšoval.
 • Za období 1979-1988 bylo celkem stíháno 748 115 osob. V období 1989-1998 bylo stíháno celkem 1 005 697 osob -Tabulka č. 1 a 2.
 • Zcela zásadní je však změna struktury evidované trestné činnosti. V období 1979-1988 byl podíl násilné TČ na celkové TČ 11,11 %, majetkové TČ pak 43,72 %. V období 1989-1998 byl podíl násilné TČ na celkové TČ 5,94 %, majetkové TČ pak 76,41 %.
 • V období 1979-1988 byl podíl recidivistů na stíhaných osobách 39,65 %, dětí 4,69 % a mladistvých 7,12 %. V období 1989-1998 byla struktura stíhaných osob následující: podíl recidivistů na stíhaných osobách činil 32,88 %, dětí 7,11 % a mladistvých 11 %.
Struktura kriminality v České republice v letech 1989 - 1998 zvláštním zřetelem na kriminalitu dětí a mladistvých
A) Struktura zjištěné trestné činnosti
 • Celkový nápad TČ se od roku 1989 do roku 1998 zvýšil 3,5x.
  (1998 - 23 464 násilných TČ). Mravnostní TČ vykazuje jen mírné výkyvy (1998 - 2 771 mravnostních TČ). U obou zmíněných typů kriminality je tradičně vysoká objasněnost, která se pohybuje mezi 80 - 100 %.
 • Násilná TČ se od roku 1989 zvýšila o 100 %
 • K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti majetkové a hospodářské kriminality. Počet majetkových TČ se od roku 1989 zvýšil 5,5x (1998 - 314 249 majetkových TČ) a počet hospodářských TČ se zvýšil 5 x (1998 - 36 031 hospodářských TČ). Mezi těmito typy TČ je však značný rozdíl jednak v absolutním počtu a dále pak z pohledu objasněnosti. Objasněnost majetkové TČ se pohybuje mezi 7% - 50%, kdežto objasněnost hospodářské TČ vykazuje ve většině případů více než 90% (v oblasti hospodářské kriminality je při zjištění trestného činu obvykle v přímé souvislosti zjištěn i pachatel) - Tabulka a graf č. 3.
 • Nejvyšší nárůst v rámci evidované trestné činnosti vykazují krádeže vloupáním a krádeže prosté. U krádeží vloupáním došlo ke kulminaci počtu těchto skutků v roce 1993, kdy bylo evidováno 6,5x více krádeží vloupáním než v roce 1989. Od roku 1993 počet krádeží vloupáním postupně klesá (v roce 1998 bylo evidováno o 32,5 tisíc skutků méně než v roce 1993). Počet krádeží prostých od roku 1989 každoročně stoupá. V roce 1998 bylo evidováno téměř 6x více těchto skutků než v roce 1989. Krádeže prosté jsou skutky nejčastěji páchanými dětmi a mladistvými.
  Skutek
  Zjištěno
  Podíl na celkové TČ
  Objasněno
  Škoda
  Krádeže věcí z automobilů
  70 194
  16,48%
  14,57%
  1 134 994 000
  Kr. vl. do ostatních objektů*
  44 325
  10,41%
  17,53%
  1 407 059 000
  Kr. motorových vozidel
  29 779
  6,99%
  18,26%
  3 860 917 000
  Kr. v jiných objektech*
  27 157
  6,38%
  36,80%
  584 256 000
  Kr. jízdních kol
  17 086
  4,01%
  17,92%
  143 949 000
  Suma/průměr
  188 541
  -
  21,02%
  7 131 175 000
  Podíl na celkové TČ
  -
  44,26%
  -
  21,30%
  * ostatní a jiné objekty = sklepy, půdy, kočárkárny, garáže apod.
  B. Struktura stíhaných osob
  • Od roku 1989 se počet stíhaných osob téměř zdvojnásobil
  • Počet stíhaných recidivistů od roku 1989 stoupá jen pozvolně - nárůst o cca 30% (stejný trend lze zaznamenat i v předešlém období, tj. 1979-1988). Počet stíhaných prvopachatelů se však zvýšil téměř o 100%. Podíl prvopachatelů na celkem stíhaných osobách činil v roce 1998 70%.
  • K výraznému nárůstu stíhaných osob dochází v kategoriích pachatelů dětí a mladistvých. Počet stíhaných dětí vzrostl od roku 1989 2,5x a počet stíhaných mladistvých cca 2x (počet stíhaných dětí kulminoval v roce 1995 - 2,8x více než v roce 1989 a počet stíhaných mladistvých kulminoval v roce 1996 - 2,4x více než v roce 1989). V roce 1998 bylo stíháno 8 824 dětí a 10 549 mladistvých, tj. 6,83% dětí a 8,16% mladistvých z celkového počtu stíhaných osob.
  C) Kriminalita dětí a mladistvých
  • V oblasti násilné TČ dochází k výraznému nárůstu počtu stíhaných dětí - 2,5x od roku 1989.
  • V oblasti majetkové TČ dochází v případě dětí a mladistvých k obdobnému jevu jako u násilné TČ. Počet stíhaných dětí za majetkovou TČ se od roku 1989 zvýšil 3x. V roce 1998 bylo za majetkové TČ stíháno 6 797 dětí a 7 754 mladistvých. Počet stíhaných mladistvých za majetkovou TČ kulminoval v roce 1994 - 4,5x více než v roce 1989 - od tohoto roku jejich počet neustále klesá.
  • Bližší pohled na majetkovou TČ ukazuje na značné rozdíly mezi známými pachateli v kategorii do 15 let a v kategorii mladistvých.
   , přičemž od roku 1994 je počet stíhaných dětí za tento typ kriminality téměř konstantní. U kategorie mladistvých došlo k prudkému nárůstu do roku 1994, kdy bylo stíháno 6x více mladistvých než v roce 1989. Od roku 1994 počet stíhaných mladistvých za krádeže vloupáním prudce klesá. V letech 1997 a 1998 bylo stíháno dokonce méně mladistvých nežli dětí (1998: D - 2 617; ML - 2 499) -Tabulka graf č. 6.
  • Počet stíhaných dětí za krádeže vloupáním se od roku 1989 zvýšil 2,5x
  • Počet stíhaných dětí a mladistvých je u krádeží prostých obecně vždy vyšší než u krádeží vloupáním. V kategorii dětí jsou však počty stíhaných osob za tyto dva typy kriminality již téměř vyrovnané. U mladistvých je počet stíhaných osob za krádeže prosté přibližně dvojnásobný. Počet stíhaných dětí za krádeže prosté se od roku 1989 zvýšil 3-3,5x (kulminoval v roce 1996). Počet stíhaných mladistvých kulminoval v roce 1994 - 3,6x více než v roce 1989 - od tohoto roku neustále klesá - Tabulka a graf č. 7.
  • Struktura kategorií skutků, kterých se děti a mladiství nejčastěji dopouštějí je téměř totožná. Výrazněji se liší pouze v oblasti krádeží věcí z automobilů a krádeží motorových vozidel. Děti se častěji dopouštějí krádeží věcí z automobilů (D - 27% skutků z majetkové TČ; ML - 20% skutků z majetkové TČ), mladiství se častěji dopouštějí krádeží motorových vozidel (D - 5%; ML - 12%). Dalšími často páchanými skutky jsou: krádeže vloupáním do ostatních objektů (D - 11%; ML - 13%), krádeže v jiných objektech (D - 8%; ML - 9%), krádeže vloupáním do obchodů, restaurací a kiosků (D - 5%; ML - 8%) a krádeže vloupáním do chat (D - 7%; ML - 6%) - Tabulky grafy č. 8 a 9.
  D)
  • Z hlediska ukládaných sankcí bylo nejvíce pachatelů odsouzeno k tzv. podmíněnému odsouzení prostému
  Pozn.: V této souvislosti je třeba podotknout, že podmíněné odsouzení s dohledem (probace) nabyla účinnosti k 1.1.1998 novelou tr. zák. č. 253/1997 Sb., stejně jako podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, ke kterému bylo přistoupeno v 8 případech (0,2%). Upuštěno od potrestání podle § 24, 77 tr. zák. (bez dohledu) bylo u 289 mladistvých (6,2%). Peněžitý trest byl uložen 23 mladistvým (0,5%), jiný trest nespojený s odnětím svobody vyslovily soudy u 160 (3,5%) mladistvých.
  Rozbor sankcí ukládaných v rámci trestního řízení 3.381 osob (73,3%). K podmíněnému odsouzení s dohledem bylo odsouzeno pouze 34 mladistvých (0,7%).
  V roce 1998 bylo za násilné TČ stíháno 1 009 dětí a 1 203 mladistvých. Počet stíhaných mladistvých za násilnou TČ kulminoval v roce 1994 - 2x více než v roce 1989 - od tohoto roku jejich počet neustále klesá -Tabulka a graf č. 5.
  . V roce 1998 bylo stíháno 129 271 osob -Tabulka graf č. 4.
  způsobená evidovanou trestnou činností činila v roce 1998 33 474 534 000 Kč.
 • K nepodmíněnému trestu odnětí svobody odsoudily soudy 619 (13,4%) mladistvých, z toho 38 (6,1%) do věznice s dohledem, 504 (81,4%) do věznice s dozorem, 73 (11,8%) do věznice s ostrahou a 4 pachatele (0,6%) do věznice se zvýšenou ostrahou. Délka trestu byla 400 (64,6%) mladistvým vyměřena do 1 roku, 215 (34,7%) mladistvým od 1 roku do 5 let. Čtyři (0,6%) pachatelé byli odsouzeni k trestu od 5 do 15 let a trest odpykávají ve věznici se zvýšenou ostrahou - Tabulka a graf č. 10.
 • Bez zajímavostí není porovnání mezi souborem odsouzených mladistvých a souborem dospělých odsouzených, v roce 1998. Bylo již konstatováno, že mladiství pachatelé tvoří 8,5% osob ze všech odsouzených a dopustili se 10,3% všech odhalených a odsouzených trestných činů. V souboru dospělých pachatelů 54.083 (N) bylo 4.696 žen (8,7%), v souboru mladistvých 5,1% dívek.
 • Pod vlivem alkoholu spáchalo trestný čin 11,1% dospělých pachatelů a 4,4%. mladistvých tzn., že podíl alkoholu na trestné činnosti dospělé kriminální populace je trojnásobný. Opačně je tomu u trestné činnosti páchané pod vlivem návykové látky. V souboru mladistvých je podíl těchto osob dvojnásobný - 1,8% oproti 0,9% v souboru dospělých. V obou souborech je varující počet prvotrestaných (“šíření kriminální infekce”). V souboru mladistvých se jedná o více než 3/4 pachatelů, v souboru dospělých o necelou 1/2 odsouzených. Podíl recidivistů označených soudem je trojnásobný v souboru dospělých - 17,7% osob, oproti souboru mladistvých, kde je takovýchto pachatelů 6,2%.
 • Z hlediska sankční politiky je dospělým pachatelům častěji ukládán trest odnětí svobody, podíl pachatelů s trestem odnětí svobody mezi dospělými je dvojnásobný - 27% oproti 13,4% u mladistvých. Podmíněné odsouzení prosté bylo vysloveno téměř u 3/4 odsouzených mladistvých a u necelých 2/3 dospělých. Podíl peněžitých trestů je u dospělých pětinásobný, 4,8% vůči 0,5%. “Jiné tresty” jsou v obou souborech zastoupeny rovnoměrně - podíl u mladistvých činí 3,5%, u dospělých 3,9%. Podíl upuštění od potrestání (prostého) je u mladistvých pachatelů dvojnásobný oproti dospělým odsouzeným 6,2% oproti 2,9%.
  (1994 - 21,4%, 1995 - 22,8%, 1996 - 23,1%, 1997 - 23,3%). V roce 1998 hranici 25% překročil (viz). Podmíněné odsouzení prosté je vysloveno u necelých dvou třetin všech odsouzených (1994 - 64,6%, 1995 - 65,0%, 1996 - 63,8%, 1997 - 62,2%). Jiné tresty nespojené s odnětím svobody mají mírně rostoucí trend (1994 - 0,8%, 1995 - 0,8%, 1996 - 2,0%, 1997 - 3,5%). Zde patrně pozitivní roli sehrál trest obecně prospěšných prací. Podobně je tomu u institutu “upuštění od potrestání” (1994 -2,3%, 1995 - 2,2%, 1996 - 2,9%, 1997 - 3,4%). U peněžitého trestu dochází trvale k mírnému poklesu (1994 - 10,8%, 1995 - 9,1%, 1996 - 8,2%, 1997 - 7,9%).
 • Vcelku sankční politika nezaznamenala výrazných změn, trest odnětí svobody je ukládán řádově necelé jedné čtvrtině odsouzených
  Jedná se o následující trestné činy, za které v roce 1998 bylo odsouzeno podle:
 • Ve výkonu vazby bylo k 31.1.1999 251 mladistvých obviněných a 6.934 obviněných dospělých. Výkon trestu odnětí svobody vykonávalo 163 mladistvých a 15.178 dospělých.
   
  E) Trestná činnost páchaná na dětech a mládeži
  • Trestná činnost páchaná na dětech a mládeži je obsažena především v Hl. VI. trestního zákona, ale také v některých dalších ustanoveních.
    
   - Ohrožování mravnosti: 2 pachatelé, spácháno 8 tr. činů,
    
    
   - Opuštění dítěte: 7 pachatelů, spácháno 11 tr. činů,
    
    
   - Zanedbání povinné výživy: 5 502 pachatelů, spácháno 6 444 tr. činů,
    
    
   - Týrání svěřené osoby: 95 pachatelů, spácháno 114 tr. činů,
    
    
   - Únos: 10 pachatelů, spácháno 12 tr. činů,
    
    
   - Obchodování s dětmi: 0,
    
    
   - Ohrožování mravní výchovy mládeže: 394 pachatelů, spácháno 635 tr.činů,
    
    
   Podávání alkoholických nápojů mládeži: 6 pachatelů, spácháno 6 tr. činů,
    
    
   - Podávání anabolických látek mládeži: 0,
    
    
   - Vražda novorozeného dítěte matkou: 1 pachatelka, spáchán 1 tr. čin,
    
    
   - Pohlavní zneužívání: 406 pachatelů, spácháno 447 tr. činů,
    
    
   - Mimomanželská soulož (zneužití závislosti): 8 pachatelů, 33 tr. činů
    
    
  • § 205 tr. zák.
  • § 212 tr. zák.
  • § 213 tr. zák.
  • § 215 tr. zák.
  • § 216 tr. zák.
  • § 216a tr.zák.
  • § 217 tr. zák.
  • § 218 tr. zák. -
  • § 218a tr. zák.
  • § 220 tr. zák.
  • § 242 tr. zák.
  • § 243 tr. zák.
  • Mezi mladistvými odsouzenými byl v roce 1998 1 pachatel odsouzený za 1 tr. čin týrání svěřené osoby a 37 mladistvých pachatelů za tr. čin podle § 242 - pohlavní zneužívání, při kterém se dopustili 91 útoků.
    
   Vybrané trestní věci z oblasti trestního práva hmotného ve vztahu k mladistvým a nezletilcům a trestního práva procesního v řízení proti mladistvým
   Stručný popis jednotlivých trestních věcí čerpá ze Zvláštní zprávy o trestné činnosti páchané mladistvými a nedospělci a trestné činnosti páchané na dětech a na mládeži, kterou zpracovalo v roce 1998 Nejvyšší státní zastupitelství v Brně.
   Účelem tohoto stručného popisu je dokumentovat reálné dopady vlivu prediktorů delikventního jednání na mládež a důsledky rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a orgánů sociálně právní ochrany dětí.
   A. Poznatky státních zastupitelství z oblasti motivů páchání trestné činnosti
    • Majetková trestná činnost
     je zpravidla páchána jako projev neúcty k životu a zdraví. Častou motivací je potřeba či snaha demonstrovat sílu, zvýraznit se, imponovat vrstevníkům, či získat vůdčí postavení ve skupině. Z poznatků státních zastupitelství dále vyplývá, že násilná trestná činnost mládeže se vyznačuje stále stoupající mírou agresivity a brutality.
    • Násilná trestná činnost
    je páchána s motivem nabýt rychle a pokud možno bezpracně finanční prostředky potřebné k uspokojení krátkodobých potřeb zaměřených na získání atraktivního a luxusního zboží, jakož i na nákup alkoholu, tabákových výrobků, drog, úhrady za jízdu taxíkem, opatřování si peněz na diskotéky, prostředky k hraní na hracích automatech apod.
   Násilí vůči osobám
   Týrání zvířat
   Šikana
   B. Poznatky státních zastupitelství z oblasti vlivu prediktorů delikventního jednání
   Závadové prostředí v rodinách
   Nezletilý jako “živý nástroj” páchání trestné činnosti dospělých
   Záškoláctví
   Vliv prostředí různých part
   C. Poznatky státních zastupitelství v oblasti trestné činnosti páchané na mládeži
   U většiny těchto trestných činů místo jejich spáchání bezprostředně souvisí se vzájemným vztahem pachatele a poškozeného.
    • Okresní státní zastupitelství v Břeclavi vykonávalo dozor ve věci, ve které byli stíháni dva obvinění pro trestný čin týrání svěřené osoby. Obviněný nepřiměřeně bil a týral svého nezletilého syna, v noci ho přivazoval k posteli, zakazoval mu jíst. Matka nezletilého jej v tomto jednání podporovala, bránila kontrolám u dětské lékařky, schovávala dítě před příbuznými. Nezletilý byl v ohrožení života předán do lékařského ošetření až babičkou, která musela použít lsti, aby dítě zachránila.
    • U Okresního státního zastupitelství v Děčíně je evidována trestní věc, v níž obviněný nechal spoluobviněnými přivézt do svého bydliště mladistvou, kde ji dva dny zadržoval a nutil k provozování prostituce. Dívce se nakonec podařilo dát za okno cedulku a za pomoci souseda a policie byla osvobozena.
  • V okrese Rychnov nad Kněžnou bylo vedeno trestní řízení ve věci mladistvého, který opakovaně v desítkách případů pod hrozbou násilí a pod hrozbou použití nože požadoval po své matce peníze pro svou obživu, protože nikde nepracoval. Matku dokonce někdy, i když ne zvlášť razantně, bil.
  • U Okresního státního zastupitelství Karlovy Vary byl řešen případ, kdy se dva mladiství dopustili trestného činu loupeže přepadením majitele provozovny občerstvení, umístěné na opuštěném místě na odpočívadle u silnice. Poškozeného surově zmlátili do bezvědomí a při odchodu uhasili plamen u propan-butanových lampiček a pustili plyn u propan-butanových kamen.
  • Jednání charakteru přípravy k trestnému činu vraždy a únosu se dopustili dva nedospělci - sourozenci v České Třebové, kde na sídlišti Trávník ve 12,00 hodin vzali dětský kočárek s půlročním dítětem, které v kočárku odvezli do objektu firmy Monos. Zde dítě vyjmuli z kočárku, svlékli mu svrchní ošacení, dítě vynesli do prvního patra s úmyslem vhodit dítě do rozestavěné výtahové šachty. Když však uslyšeli hluk, od svého úmyslu upustili. Dítě odložili do krabice a později, po domluvě kamarádů, je v kočárku odvezli na policii a zde předstírali, že dítě, unesené cizí ženou, nalezli. Po odložení věci byla soudem nařízena ústavní výchova obou nedospělců.
  • Ve věci vedené Okresním státním zastupitelstvím v České Lípě tři nedospělci ve Stráži pod Ralskem kameny umlátili kočku a poté ji rozřezanou pověsili na strom. Ve druhém případě titíž nedospělci na stejném místě odchytili kočku a vhodili ji do studny s úmyslem ji utopit. Tímto způsobem se bavili v důsledku nudy a nedostatku jiné činnosti.
  • V okrese Jindřichův Hradec mladistvý donutil spolužáka, aby prokopl na řece led a pak jej do tohoto otvoru strčil.
  • Dva mladiství v budově zubního střediska v Českých Budějovicích uchopili spolužačku za pas a potom ji v prvním patře přehodili přes zábradlí a drželi za nohy. Obdobného jednání se dopustili i ve třetím patře školy vůči spolužákovi.
  • V okrese Jindřichův Hradec nedospělec (nar. 1986) přinutil dalšího nedospělce, aby se vymočil do sklenice od limonády a poté vlastní moč vypil.
  • Případ nedospělce jehož trestní věc je vedena u Krajského státního zastupitelství Ústí n/L - pobočka Liberec. Ze zprávy orgánu pověřeného péčí o mládež vyplývá, že nedospělec byl od 17. 7. 1997 v péči matky, která s pokrevním otcem dítěte nežije. O něm bylo známo, že byl několikrát soudně trestán, nepracuje, žije nespořádaně a o nezletilého nejeví zájem. Matka se znovu provdala, nedospělec má sedm sourozenců. V rodině se vyskytují problémy mezi rodiči, byly evidovány závady ve výchově dětí i konflikty vůči okolí. O otčímovi bylo zjištěno, že je na matku hrubý, týrá děti. Některé děti se dopouštějí trestné činnosti. S nedospělými byly výchovné problémy od útlého věku. V únoru 1997 byl nad nedospělcem stanoven dohled pro krádeže a proto, že fyzicky napadal jiné děti. Dne 25. 4. 1997 s ohledem na výchovné problémy v rodině byl chlapec předán do výchovy babičky, která však na jeho výchovu nestačila. Chlapec ji obelhával, kradl jí peníze. Dne 30. 7. 1997 nožem napadl o 4 roky mladší děvče. Poté byl umístěn na psychiatrii v Dětské fakultní nemocnici v Praze.
  • Příklad nevšímavosti až nepřímého podporování trestné činnosti představuje věc sedmi stíhaných osob Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 4, kdy dva mladiství bratři odcizili postupně pět osobních automobilů, v domácí garáži je demontovali a takto získané náhradní díly prostřednictvím dalších osob prodávali a docílili tak finančního zisku, který okázale používali, aniž rodiče na to jakkoliv reagovali, a to i přesto, že pachatelé byli bez vlastních legálních příjmů.
  • Okresní státní zastupitelství v Chomutově podalo obžalobu na zletilého obviněného pro trestný čin krádeže proto, že obviněný jako nezaměstnaný se svým nedospělým synem v nočních hodinách prováděl vloupání do prodejen skladů s potravinami. Zatímco otec stál opodál objektu a hlídal, přímého vloupání se dopouštěl syn s tím, že pokud bude přistižen, není trestně odpovědný.
  • Okresní státní zastupitelství v České Lípě byl dospělý pachatel stíhán za to, že společně se dvěma nedospělci vnikl do rekreační chaty, z níž všichni následně odcizili věci za 48 tis. Kč. Obviněný vzal nedospělce právě proto, aby mu pomohli a byli s trestnou činností co nejdříve hotovi. Jeden z nedospělců byl bratrancem obviněného. Oba nedospělci docházeli do místa bydliště obviněného, kde jim promítal pornokazety. Ve škole vykazovali neomluvené absence. Nedospělec odmítl ve věci vypovídat, samotný obviněný trestnou činnost popřel a matka dalšího nedospělce uvedla, že do jejího bydliště se dostavila rodina obviněného s tím, aby její syn vzal výpověď zpět, neboť jiný důkaz neexistuje a obviněný by tak mohl být propuštěn z vazby.
  • Dále je možno poukázat na poznatky Okresního státního zastupitelství v Chebu, kde se nezletilé děti dopouštějí rozsáhlé majetkové trestné činnosti a takto získané finanční prostředky přinášejí do rodiny, kde otec nikde nepracoval a nepracuje, matka je stále v domácnosti. Jedná se o slovenské státní občany, kteří nemají nárok na sociální dávky. Přitom rodina viditelně nouzí netrpí.
  • Ve věci vedené Okresním státním zastupitelstvím ve Zlíně, v níž později stíhaný mladistvý jako nezletilý vykazoval na základní škole neomluvené absence, ve volném čase se potuloval po barech, hrál na automatech a požíval alkohol. Rodiče jeho záškoláctví kryli, poskytovali mu nepřiměřeně vysoké kapesné. S ohledem na způsob jeho života jej nedostatek peněz přivedl k páchání majetkové trestné činnosti. Při zjištění prvního případu bylo trestní stíhání proti jeho osobě podmíněně zastaveno, zejména když rodiče se zaručili kontrolovat jeho volný čas a více se věnovat výchově. Jmenovaný mladistvý se však i nadále dopouštěl trestné činnosti převážně majetkového charakteru ve snaze opatřit si peníze na automaty, alkohol a posléze i drogy. V současné době je již drogově závislý.
  • Ve věci vedené u Okresního státního zastupitelství ve Zlíně bylo stíháno celkem pět osob, z toho čtyři mladiství, pro pokus trestného činu ublížení na zdraví a trestný čin výtržnictví. U všech mladistvých bylo zjištěno dobré rodinné zázemí a řádná péče rodičů včetně zájmu o vývoj svých dětí. Jejich chování se výrazně zhoršilo poté, co se začali stýkat s příslušníky hnutí skinheads, což se projevilo kázeňskými přestupky ve škole a neomluvenými absencemi. Posléze byli vyloučeni z učiliště.
  • Ve věci vedené Okresním státním zastupitelstvím v Sokolově byli mladiství stíháni za trestný čin krádeže, neboť se dopustili krádeží aut, věcí z nich a jízdních kol. Jednotlivých útoků se dopouštěl nejčastěji hlavní mladistvý pachatel sám, jindy v různém seskupení spolupachatelů, nikdy se však nezúčastnili všichni obvinění společně na některém z těchto útoků.
  • Počet odsouzených pachatelů významně vzrůstá u trestných činů podle § 213 tr. zákona. Zatímco v roce 1993 bylo těchto osob 1 986 v dalších letech jejich počet narůstal takto: 1994 - 3 332, 1995 - 3 596, 1996 - 4 578, 1997 - 4 438 a v roce 1998 to již bylo 5 502 pachatelů.
 • Celková zjištěná škoda
 • Trestná činnost není rovnoměrně rozložena na území České republiky. Nejvíce zatíženými regiony jsou:Praha - 114 070 TČ (27% z celkového nápadu), severní Morava - 69 787 (16%), jižní Morava - 56 632 (13%), střední Čechy - 52 440 TČ (12%) a severní Čechy - 51 430 (12%). Celkem bylo v těchto regionech zjištěno 80% TČ z celkového nápadu v roce 1998.
 • Nejčastěji páchanými skutky jsou:
V roce 1998 bylo Policií ČR evidováno 425 930 trestných činů. Objasněnost trestné činnosti vzrostla o 100 % v absolutním počtu. V roce 1998 bylo objasněno 185 093 trestných činů. Procentuálně se objasněnost zvyšuje jen mírně - v roce 1998 bylo procento objasněnosti 43,46 %.
se celkový nápad evidované trestné činnosti pohyboval mezi cca 100 až 120 tisíci trestných činů ročně. Od roku 1989 do roku 1998 se nápad evidované trestné činnosti zvýšil 3,5x - od 120 tisíc trestných činů v roce 1989 po 426 tisíc trestných činů v roce 1998.

vytisknout  e-mailem