Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

 • Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice
 • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019
 • Program prevence kriminality na místní úrovni
 • Program prevence sociálně patologických jevů
 • Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny, Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

do 31. října pro následující rok

Výše alokace

2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006, a to na území České republiky

Míra dotace

bez limitů

maximální % způsobilých výdajů = 100

Typy podporovaných aktivit

Dotaci lze poskytnout na financování hrazení telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111 a 116 006 (dále též "116 xxx") v České republice. Jako telekomunikační služby poplatky se rozumí následující: základní telekomunikační poplatky (paušální poplatek na provoz linky 116 xxx, všechny ostatní příchozí a odchozí hovory), další telekomunikační poplatky (poplatky za internetové připojení související s poskytovanou službou, provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového připojení), licenční poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu, údržba a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora, aktualizace technického vybavení nezbytného pro provoz linky 116 xxx.

Podmínky přijatelnosti

 1. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona o rozpočtových pravidlech.

 2. Žadatel musí splňovat kritéria uvedená v sekci "oprávnění žadatelé".

 3. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být žadatelem o dotaci deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti.

 4. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

 5. Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznaná dotace.

 6. Dotace je poskytována bezhotovostně na účet žadatele, který je zřízený u peněžního ústavu.

 7. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem. Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě (blíže viz článek 4).

 8. Z poskytnuté dotace ze státního rozpočtu se nesmí poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací služby, na kterou byly prostředky uvolněny.

 9. Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o dotaci statutárním zástupcem organizace.

 10. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na dotace v následujícím období. V případě nevypořádání dotace za roky předcházející bude nová žádost vysílající organizace vyřazena z dotačního řízení. Žadatelé o dotaci budou o výsledku své žádosti písemně vyrozuměni. Informace o přidělovaných dotacích budou zveřejňovány prostřednictvím Internetu.

 11. Předložená žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu do dotačního řízení se žadateli zpět nevrací.

Web

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7

Mgr. et Mgr. Markéta Čechová
e-mail: marketa.cechova@mvcr.cz
tel: 974 832 255 (sekretariát)
      974 832 564

Poznámky

-

Přílohy

-

  

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Aktuální informace a výzvy

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Územní zaměření

Obce na území ČR, kde jsou lokace zařízení SUZ, pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality.

Termín příjmu žádostí

bude určeno

Výše alokace

7 000 000,- Kč

Oprávnění žadatelé

Obce, kde jsou lokace zařízení SUZ, pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality.

Míra dotace

až do 100 % dotace

Typy podporovaných aktivit

kamerové systémy, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mobilní policejní služebny, osvětlení rizikových míst

Podmínky přijatelnosti

Ministerstvo vnitra stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací Programu v letech 2017 až 2019 Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 (dále jen "Zásady").

Obce, které chtějí podat Žádost, jsou povinny plnit následující podmínky:

 1. zajistit institucionální předpoklady k podání Žádosti a realizaci projektů obce a pověřit zodpovědného pracovníka,

 2. zpracovat vlastní dokument zaměřený na řešení dopadů umístění zařízení SUZ na jejich území, jehož součástí musí být i bezpečnostní analýza.

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací projektů v rámci Programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle Zásad.

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu (dále jen "Žádost") předkládá obec. Oprávněné obce (viz výše) budou řešit svůj lokální bezpečnostní problém.

Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Příjemcem dotace je žadatel, kterým je obec.

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku* v rozsahu:

 1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

 2. zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,

 3. mobilní policejní služebny,

 4. osvětlení rizikových míst.

Web

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
tel.: 974 832 255 (sekretariát)

Mgr. Jaromír Miškovský (tel.: 974 832 574, e-mail: jaromir.miskovsky@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

-

  

* § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve spojení s § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

  

Program prevence kriminality na místní úrovni

Program prevence kriminality na místní úrovni

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Program prevence kriminality na místní úrovni

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celá ČR (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí - DSO)

Termín příjmu žádostí

15. 2. 2018 (případně dle dalších kol výzvy)

Výše alokace

cca 50 mil. Kč (20 mil. - investice; cca 30 mil - neinvestice)

Oprávnění žadatelé

obce, kraje, DSO

Míra dotace

do výše 90 % rozpočtových nákladů, u pobytových akcí do výše 70 % rozpočtových nákladů a dále dle limitů a uznatelných nákladů dle kritérií a limitů Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (Zásady)

Typy podporovaných aktivit

situační prevence, sociální prevence, informace pro občany, vzdělávací akce, zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby a realizace pilotních projektů apod.

Podmínky přijatelnosti

Splnění formálních i věcných podmínek dle Zásad.

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyplnění žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a odeslání vygenerované žádosti podepsané statutárním zástupcem žadatele datovou schránkou.

Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce, u projektu APK a domovníka bylo pilotně umožněno podat žádost až na 3 roky, tzv. "víceleté financování".

Web

Dotační systém prevence kriminality

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7
tel.: 974 832 255 (sekretariát); případně 974 832 282

a jednotliví konzultanti podle přidělených krajů (viz Vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2018)

Poznámky

Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.

Od roku 2018 se součástí tohoto Programu stal "Bezpečnostní dobrovolník".

Přílohy

-

  

Program prevence sociálně patologických jevů

Program prevence sociálně patologických jevů

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Program prevence sociálně patologických jevů

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

31. října pro následující rok

Výše alokace

2 000 000,- Kč

Oprávnění žadatelé

Žádost o dotaci na rok 2019 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.). Uvedené subjekty musí prokazatelně, nejméně jeden rok, vykonávat činnost v oblasti prevence a eliminace domácího násilí.

Míra dotace

až do 70 % rozpočtových nákladů

Typy podporovaných aktivit

Dotace se prioritně poskytne na projekty zaměřené na:

 1. prevenci a eliminaci domácího násilí spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích,

 2. přípravu systémového rámce programů pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.

Dotaci lze také poskytnout na projekty zaměřené na:

 1. vzdělávací aktivity pro pracovníky státních orgánů a samosprávy (tzn. příslušníky Policie České republiky, obecní policie, pracovníky Probační a mediační služby, justice apod.), kteří se mohou v rámci své pracovní činnosti dostávat do kontaktu s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi v mezilidských vztazích,

 2. vzdělávací a výcvikové programy pro odborníky pomáhajících profesí, kteří se profesionálně a systematicky věnují práci s násilnými osobami a osobami nezvládajícími svou agresi v mezilidských vztazích,

 3. na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci programů a aktivit uvedených výše.

Podmínky přijatelnosti

Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení o bezdlužnosti, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů.

Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě, v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu či v případě zaslání datovou schránkou datem odeslání).

Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru prevence kriminality, případně podat osobně na podatelně Ministerstva vnitra. V případě podání žádosti v listinné podobě musí být spolu s originálem dodána kopie podepsané žádosti (tj. včetně všech povinných příloh) na CD (ve formátu .pdf). Tato povinnost neplatí v případě, že je žádost zaslána prostřednictvím datové schránky.

Web

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7

Mgr. et Mgr. Markéta Čechová
tel.: 974 832 564
e-mail: marketa.cechova@mvcr.cz (případně opk@mvcr.cz)

Poznámky

Pro každý rok je oblast podpory úžeji konkretizována; pro roky 2017, 2018, 2019 - Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Přílohy

-

  

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny, Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny, Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny  Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou na rok 2018

Územní zaměření

Průmyslová zóna Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny

Termín příjmu žádostí

15. 1. 2018

Výše alokace

38 400 000,- Kč

Oprávnění žadatelé

Obce: Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny

Míra dotace

Dotace se poskytuje maximálně do výše 90 % investičních nákladů projektu.

Typy podporovaných aktivit

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  v rozsahu:

 1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

 2. osvětlení rizikových míst.

Podmínky přijatelnosti

Program je realizován na základě usnesení vlády ze dne 21. červena 2017 č. 469 v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou na léta 2018 až 2019 (na jeho základě byly MV poskytnuty finanční prostředky na realizaci) a na základě schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále jen "Strategie") schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 schváleného usnesením vlády ze dne 27. července 2016 č. 705, ve znění pozdějších změn. Dotační investiční Program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde se rozvíjí strategická průmyslová zóna Kvasiny Ministerstva vnitra ČR (dále jen "PZ").

Účelem je potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci a za pomoci příslušných nástrojů uvedených v usnesení vlády č. 469/2017 dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde je PZ.

Finanční prostředky na realizaci Programu jsou vyčleněny v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo vnitra (dále jen "kapitola MV") na základě výše uvedeného usnesení vlády.

Web

http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21690397&doctype=ART&chnum=6

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7

Mgr. Jaromír Miškovský
tel.: 974 832 574
e-mail: jaromir.miskovsky@mvcr.cz

Poznámky

-

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem