Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

  • Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice
  • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích
  • Program prevence kriminality na místní úrovni

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice

Téma Prevence kriminality
Název dotačního titulu Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí 30. září
Výše alokace 1 880 000 Kč
Oprávnění žadatelé bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a které prokazatelně jsou provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 XXX na území České republiky
Míra dotace Celková výše dotace může přesáhnout 70 % celkového rozpočtu na telekomunikační služby a poplatky. Pokud je služba financována dotacemi a příspěvky z různých státních zdrojů, může souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů služby. Služba může být spolufinancována z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů.
Typy podporovaných aktivit Zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele.
Podmínky přijatelnosti Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice pro rok 2022 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 5/2021.
Web Dotační systém prevence kriminality - program pro nestátní neziskové organizace
Kontakt Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Tel: 974 832 571
Poznámky Zásady poskytování včetně příloh
Přílohy -

  

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Téma Prevence kriminality
Název dotačního titulu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí 30. září
Výše alokace 1 880 000 Kč
Oprávnění žadatelé bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
Míra dotace Dotace je určena ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi a příspěvky z více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit v součtu více než 70 % celkových nákladů projektu.
Typy podporovaných aktivit realizace terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby nezvládající svoji agresi v mezilidských vztazích, v přípravě systémového rámce programů pro práci s těmito osobami, ve vzdělávacích aktivitách dotčených subjektů a v propagaci a osvětě těchto aktivit
Podmínky přijatelnosti Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích na rok 2022 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 4/2021.
Web Dotační systém prevence kriminality - program prevence sociálně patologických jevů
Kontakt Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Tel.: 974 832 571
Poznámky zásady poskytování včetně příloh
Přílohy -

  

Program prevence kriminality na místní úrovni

Program prevence kriminality na místní úrovni

Téma Prevence kriminality
Název dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni
Územní zaměření Celá ČR (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí - DSO)
Termín příjmu žádostí cca 15. 2. (případně dle dalších kol výzvy)
Výše alokace 51 606 000 Kč (18 800 000 Kč - investice; 32 806 000 Kč - neinvestice)
Oprávnění žadatelé obce, kraje, DSO
Míra dotace Do výše 90 % rozpočtových nákladů, u pobytových akcí pro děti do výše 70 % rozpočtových nákladů. U celokrajských projektů na podporu činnosti krajského manažera (realizovaných krajem) a u projektu Bezpečnostního dobrovolníka až do 100 % uznatelných nákladů, a dále dle limitů na uznatelné náklady dle kritérií a limitů Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (Zásady).
Typy podporovaných aktivit Asistenti prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní dobrovolníci, situační prevence, sociální prevence (pobytové, volnočasové a preventivní aktivity pro rizikové a problémové děti a mládež, prevence recidivy apod.), informace pro občany, vzdělávací akce, zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby a realizace pilotních projektů apod.
Podmínky přijatelnosti Splnění formálních i věcných podmínek dle Zásad.
Vyplnění žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace a odeslání vygenerované žádosti podepsané statutárním zástupcem žadatele datovou schránkou.
Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce, u projektu APK a domovníka bylo v r. 2018 pilotně umožněno podat žádost až na 3 roky, tzv. "víceleté financování".
Web Dotační systém prevence kriminality
https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Kontakt Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
oddělení projektů prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7
Tel: 974 832 255
Jednotliví konzultanti podle přidělených krajů
Poznámky Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Od roku 2018 se součástí tohoto Programu stal, "Bezpečnostní dobrovolník"
Přílohy -

  

Dotační program "Bezpečnostní dobrovolník" byl poprvé vyhlášen v roce 2014. Od roku 2018 se stal součástí Programu prevence kriminality na místní úrovni.

Jeho cílem je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Činnost bezpečnostního dobrovolníka není vykonávaná v pracovním nebo obdobném poměru k obci nebo jinému správnímu orgánu. Svou činnost vykonává ve svém volném čase a za svou činnost nepobírá žádnou odměnu. Bezpečnostní dobrovolník nemá žádná zvláštní oprávnění či pravomoci. Jeho úkolem není nahrazovat práci Policie ČR ani obecní policie, ale vhodným způsobem ji do určité míry doplňovat.

Konkrétní obsah projektů a náplň činnosti dobrovolníků vždy závisí na vůli obce, resp. jejích obyvatel. Ministerstvo vytvořilo pouze demonstrativní výčet vhodných aktivit, směřující typicky např. do oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dohled u přechodů pro chodce v blízkosti škol, informování řidičů při dopravních uzávěrách, při konání sportovních a kulturně-společenských akcí na území obce), vytvoření sítě osob, která bude Policii ČR na požádání v rámci svých možností k dispozici při pátrání po ztracených dětech či seniorech, mapování a oznamování černých skládek, autovraků, poškozeného, či chybějícího dopravního značení, pomoc při pořádání informativních setkání (besed) s občany ve spolupráci s Policií ČR (resp. též obecní policii a obcí) při prezentování statistik kriminality, zjišťování pocitu bezpečí, informování o aktuálních bezpečnostních rizicích v obci a rady, jak se proti nim bránit a v neposlední řadě další aktivitou v obsahové náplni činnosti bezpečnostního dobrovolníka může být využití odborníků v bezpečnostní oblasti k přednáškové či zájmové činnosti v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku např. ve školách, domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou, dalších zařízeních obce, zájmových sdruženích apod.

Obce, které se do programu zapojí, zasílají své žádosti o účelovou dotaci až do výše 100 % nákladů na realizaci projektu obce. Dotace ze státního rozpočtu slouží zejména k pokrytí nákladů na materiální vybavení dobrovolníků, jejich pojištění, školení, organizaci setkání s veřejností, ale i na koordinaci projektu i samotných dobrovolníků. Kritéria dotačního programu, tedy především podmínky získání dotace a okruhy činností, které mohou dobrovolníci v rámci projektů obcí vykonávat, jsou nastaveny tak, aby ponechávaly co největší prostor pro kreativitu obcí v mezích právních předpisů ČR.

  

vytisknout  e-mailem