Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

  • Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice
  • Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích
  • Program prevence kriminality na místní úrovni

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

30. září

Výše alokace

2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a které prokazatelně jsou provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006 na území České republiky

Míra dotace

Celková výše dotace může přesáhnout 70 % celkového rozpočtu na telekomunikační služby a poplatky. Pokud je služba financována dotacemi a příspěvky z různých státních zdrojů, může souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů služby. Služba může být spolufinancována z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů.

Typy podporovaných aktivit

Zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele.

Podmínky přijatelnosti

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2019 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 8/2018.

Web

Dotační systém prevence kriminality - program pro nestátní neziskové organizace

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Tel: 974 832 571

Poznámky

Zásady poskytování včetně příloh

Přílohy

-

  

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

30. září

Výše alokace

2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Míra dotace

Dotace je určena ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.  Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi a příspěvky z více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit v součtu více než 70 % celkových nákladů projektu.

Typy podporovaných aktivit

realizace terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby nezvládající svoji agresi v mezilidských vztazích, v přípravě systémového rámce programů pro práci s těmito osobami, ve vzdělávacích aktivitách dotčených subjektů a v propagaci a osvětě těchto aktivit

Podmínky přijatelnosti

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích na rok 2020 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 9/2018.

Web

Dotační systém prevence kriminality - program prevence sociálně patologických jevů

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Tel.: 974 832 571

Poznámky

zásady poskytování včetně příloh

Přílohy

-

  

Program prevence kriminality na místní úrovni

Program prevence kriminality na místní úrovni

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Program prevence kriminality na místní úrovni

Územní zaměření

ČR/ obce, kraje a DSO

Termín příjmu žádostí

cca od poloviny prosince do 15. 2.

Výše alokace

51,9 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

obce, kraje, DSO

Míra dotace

Forma-dotace, limity viz Zásady pro poskytování dotace, min. 10% spoluúčast (u pobytových akcí 30%)

Typy podporovaných aktivit

Investiční (MKDS, osvětlení rizikových míst, mříže, oplocení, plácky a hřiště) a neinvestiční projekty (APK, Domovník-preventista, FIZ, vzdělávací a informační projekty, pobyty pro problémovou a rizikovou mládež a děti, SVM a pomoc obětem TČ, resocializace a prevence recidivy, bezpečnostní dobrovolník aj.)

Podmínky přijatelnosti

dodržení termínů; soulad se Strategií prevence kriminality; minimální výše spoluúčasti, dodržení limitů dle Zásad pro poskytování dotace

Web

Dotační systém prevence kriminality

Prevence kriminality - dotační programy

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Odbor prevence kriminality
Tel.: 974 832 255
E-mail: opk@mvcr.cz
Konzultanti: 2021-Konzultanti_OPK-12_2021.pdf

Poznámky

Dotační systém prevence kriminality

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem