Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Program prevence kriminality na místní úrovni

Téma Prevence kriminality
Název dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni
Územní zaměření Celá ČR (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí - DSO)
Termín příjmu žádostí cca 15. 2. (případně dle dalších kol výzvy)
Výše alokace 51 606 000 Kč (18 800 000 Kč - investice; 32 806 000 Kč - neinvestice)
Oprávnění žadatelé obce, kraje, DSO
Míra dotace Do výše 90 % rozpočtových nákladů, u pobytových akcí pro děti do výše 70 % rozpočtových nákladů. U celokrajských projektů na podporu činnosti krajského manažera (realizovaných krajem) a u projektu Bezpečnostního dobrovolníka až do 100 % uznatelných nákladů, a dále dle limitů na uznatelné náklady dle kritérií a limitů Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (Zásady).
Typy podporovaných aktivit Asistenti prevence kriminality, domovníci-preventisté, bezpečnostní dobrovolníci, situační prevence, sociální prevence (pobytové, volnočasové a preventivní aktivity pro rizikové a problémové děti a mládež, prevence recidivy apod.), informace pro občany, vzdělávací akce, zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti, reakce na nové hrozby a realizace pilotních projektů apod.
Podmínky přijatelnosti Splnění formálních i věcných podmínek dle Zásad.
Vyplnění žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace a odeslání vygenerované žádosti podepsané statutárním zástupcem žadatele datovou schránkou.
Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce, u projektu APK a domovníka bylo v r. 2018 pilotně umožněno podat žádost až na 3 roky, tzv. "víceleté financování".
Web Dotační systém prevence kriminality
https://isprofin.mfcr.cz/rispf
Kontakt Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
oddělení projektů prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7
Tel: 974 832 255
Jednotliví konzultanti podle přidělených krajů
Poznámky Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Od roku 2018 se součástí tohoto Programu stal, "Bezpečnostní dobrovolník"
Přílohy -

  

Dotační program "Bezpečnostní dobrovolník" byl poprvé vyhlášen v roce 2014. Od roku 2018 se stal součástí Programu prevence kriminality na místní úrovni.

Jeho cílem je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Činnost bezpečnostního dobrovolníka není vykonávaná v pracovním nebo obdobném poměru k obci nebo jinému správnímu orgánu. Svou činnost vykonává ve svém volném čase a za svou činnost nepobírá žádnou odměnu. Bezpečnostní dobrovolník nemá žádná zvláštní oprávnění či pravomoci. Jeho úkolem není nahrazovat práci Policie ČR ani obecní policie, ale vhodným způsobem ji do určité míry doplňovat.

Konkrétní obsah projektů a náplň činnosti dobrovolníků vždy závisí na vůli obce, resp. jejích obyvatel. Ministerstvo vytvořilo pouze demonstrativní výčet vhodných aktivit, směřující typicky např. do oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dohled u přechodů pro chodce v blízkosti škol, informování řidičů při dopravních uzávěrách, při konání sportovních a kulturně-společenských akcí na území obce), vytvoření sítě osob, která bude Policii ČR na požádání v rámci svých možností k dispozici při pátrání po ztracených dětech či seniorech, mapování a oznamování černých skládek, autovraků, poškozeného, či chybějícího dopravního značení, pomoc při pořádání informativních setkání (besed) s občany ve spolupráci s Policií ČR (resp. též obecní policii a obcí) při prezentování statistik kriminality, zjišťování pocitu bezpečí, informování o aktuálních bezpečnostních rizicích v obci a rady, jak se proti nim bránit a v neposlední řadě další aktivitou v obsahové náplni činnosti bezpečnostního dobrovolníka může být využití odborníků v bezpečnostní oblasti k přednáškové či zájmové činnosti v oblasti prevence kriminality a veřejného pořádku např. ve školách, domovech pro seniory, domech s pečovatelskou službou, dalších zařízeních obce, zájmových sdruženích apod.

Obce, které se do programu zapojí, zasílají své žádosti o účelovou dotaci až do výše 100 % nákladů na realizaci projektu obce. Dotace ze státního rozpočtu slouží zejména k pokrytí nákladů na materiální vybavení dobrovolníků, jejich pojištění, školení, organizaci setkání s veřejností, ale i na koordinaci projektu i samotných dobrovolníků. Kritéria dotačního programu, tedy především podmínky získání dotace a okruhy činností, které mohou dobrovolníci v rámci projektů obcí vykonávat, jsou nastaveny tak, aby ponechávaly co největší prostor pro kreativitu obcí v mezích právních předpisů ČR.

  

vytisknout  e-mailem