Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

  1. Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice
  2. Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích
  3. Program prevence kriminality na místní úrovni

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

30. září

Výše alokace

2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Míra dotace

Dotace je určena ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi a příspěvky z více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit v součtu více než 70 % celkových nákladů projektu.

Typy podporovaných aktivit

realizace terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby nezvládající svoji agresi v mezilidských vztazích, v přípravě systémového rámce programů pro práci s těmito osobami, ve vzdělávacích aktivitách dotčených subjektů a v propagaci a osvětě těchto aktivit

Podmínky přijatelnosti

zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích na rok 2020 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality

Web

https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Kontakt

Odbor prevence kriminality MV
Tel.: 974 832 255
E-mail: opk@mvcr.cz

Poznámky

zásady poskytování včetně příloh

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem