Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000,116 111,116 006 v České republice

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

do 31. října pro následující rok

Výše alokace

2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 000, 116 111, 116 006, a to na území České republiky

Míra dotace

bez limitů

maximální % způsobilých výdajů = 100

Typy podporovaných aktivit

Dotaci lze poskytnout na financování hrazení telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111 a 116 006 (dále též "116 xxx") v České republice. Jako telekomunikační služby poplatky se rozumí následující: základní telekomunikační poplatky (paušální poplatek na provoz linky 116 xxx, všechny ostatní příchozí a odchozí hovory), další telekomunikační poplatky (poplatky za internetové připojení související s poskytovanou službou, provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového připojení), licenční poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu, údržba a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora, aktualizace technického vybavení nezbytného pro provoz linky 116 xxx.

Podmínky přijatelnosti

 1. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona o rozpočtových pravidlech.

 2. Žadatel musí splňovat kritéria uvedená v sekci "oprávnění žadatelé".

 3. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být žadatelem o dotaci deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti.

 4. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

 5. Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla přiznaná dotace.

 6. Dotace je poskytována bezhotovostně na účet žadatele, který je zřízený u peněžního ústavu.

 7. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem. Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě (blíže viz článek 4).

 8. Z poskytnuté dotace ze státního rozpočtu se nesmí poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací služby, na kterou byly prostředky uvolněny.

 9. Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o dotaci statutárním zástupcem organizace.

 10. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na dotace v následujícím období. V případě nevypořádání dotace za roky předcházející bude nová žádost vysílající organizace vyřazena z dotačního řízení. Žadatelé o dotaci budou o výsledku své žádosti písemně vyrozuměni. Informace o přidělovaných dotacích budou zveřejňovány prostřednictvím Internetu.

 11. Předložená žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu do dotačního řízení se žadateli zpět nevrací.

Web

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7

Mgr. et Mgr. Markéta Čechová
e-mail: marketa.cechova@mvcr.cz
tel: 974 832 255 (sekretariát)
      974 832 564

Poznámky

-

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem