Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

 • Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR
 • Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR
 • Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné služby ČČK, z. s.
 • Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního titulu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

do 23. 4. 2019 pro I. fázi
Pro II. fázi - není vyhlášena výzva

Výše alokace

100 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

I. fáze

 1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II,

 2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru,

II. fáze

 1. odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, dále specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů.

 2. výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje,

 3. vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Podmínky přijatelnosti

Dle výzvy a zásad

Web

http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u místně příslušného HZS kraje

Přílohy

Žádost o dotaci se podává elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a následně datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

  

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního titulu

Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

30. 6. 2018 na rok 2019

Výše alokace

400 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

-

Typy podporovaných aktivit

 1. rekonstrukce anebo výstavba nové požární zbrojnice (dále jen "stavba")

 2. dopravní automobil

 3. cisternová automobilová stříkačka

Podmínky přijatelnosti

dle vyhlášení dotace

Web

http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotacea- granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u místně příslušného HZS kraje

Přílohy

-

  

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné služby ČČK, z. s.

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné služby ČČK, z. s.

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního titulu

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné služby ČČK, z. s.

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

30. 3. 2018

Výše alokace

15 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Vodní záchranné služba ČČK, z. s

Míra dotace

dle zásad a vyhlášení dotace

Typy podporovaných aktivit

Pořízení nebo technické zhodnocení základen u vodních ploch, vybavení stanic první pomoci VZS provozovaných pobočnými spolky VZS a pro vybavení Prezidia VZS na podporu odborné přípravy v oblasti záchranářství na vodních plochách.

Podmínky přijatelnosti

dle zásad a vyhlášení dotace

Web

http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotacea- granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV - GŘ HZS ČR

Přílohy

-

  

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačních programů

1.1 Podíl nestátní neziskové organizace na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a členů složek IZS

​1.2 Podíl nestátní neziskové organizace ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany a členů složek IZS pro oblast IZS

1.3 Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech

1.4 Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech

1.5 Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

1.6 Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání

1.7 Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů

1.8 Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací

1.9 Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

19. 11. 2018

Výše alokace

38 mil. Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé

(1) Nestátní nezisková organizace s činnostmi na úseku integrovaného záchranného systému, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení dle právních předpisů, zaměřené na pomoc HZS ČR v těchto oblastech a zakotvené v jejich stanovách, zakládacích listinách, zakládacích smlouvách a obdobných dokumentech.

 1. spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 2. obecně prospěšná společnost, zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 3. účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,

 4. ústav zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Oprávněný žadatel o dotaci není pobočný spolek hlavního spolku, jiná organizační složka (jednotka) nestátní neziskové organizace.

Míra dotace

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu na základě žádosti a zdůvodnění žadatele o dotaci, které žadatel o dotaci předloží se žádostí.

Typy podporovaných aktivit

 • Podpora systému odborné přípravy.

 • Podpora zvyšování odborné kvalifikace a odborné úrovně.

 • Podpora akceschopnosti ostatních složek integrovaného záchranného systému.

 • Podpora výchovné a vzdělávací činnosti na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva.

 • Podpora preventivně výchovné činnosti NNO při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva.

 • Podpora publikační a informační činnosti.

 • Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, soutěže v požárním sportu.

 • Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, sportovní soutěže.

 • Podpora spolkové činnosti na úseku PO

Podmínky přijatelnosti

dle výzvy k podání žádosti

Web

http://www.hzscr.cz/clanek/granty-na-rok-2012-pro-nestatni-neziskove-organizace.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV - GŘ HZS ČR

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem