Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačních programů

1.1 Podíl nestátní neziskové organizace na systému odborné přípravy příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, zaměstnanců státní správy a územní samosprávy a členů složek IZS

​1.2 Podíl nestátní neziskové organizace ve zvyšování kvalifikace a odborné úrovně pro výkon služby příslušníků HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany, členů zařízení civilní ochrany a členů složek IZS pro oblast IZS

1.3 Výchovná a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech

1.4 Preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech

1.5 Publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

1.6 Akceschopnost ostatní složky IZS k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání

1.7 Soutěže v požárním sportu podle pravidel požárního sportu v kategoriích dobrovolných a profesionálních hasičů

1.8 Programy v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti nebo soutěže pro získání specifických dovedností pro výkon služby příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek požární ochrany nebo soutěže pro získání specifických dovedností členů nestátních neziskových organizací

1.9 Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

19. 11. 2018

Výše alokace

38 mil. Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé

(1) Nestátní nezisková organizace s činnostmi na úseku integrovaného záchranného systému, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení dle právních předpisů, zaměřené na pomoc HZS ČR v těchto oblastech a zakotvené v jejich stanovách, zakládacích listinách, zakládacích smlouvách a obdobných dokumentech.

 1. spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 2. obecně prospěšná společnost, zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 3. účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,

 4. ústav zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Oprávněný žadatel o dotaci není pobočný spolek hlavního spolku, jiná organizační složka (jednotka) nestátní neziskové organizace.

Míra dotace

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu na základě žádosti a zdůvodnění žadatele o dotaci, které žadatel o dotaci předloží se žádostí.

Typy podporovaných aktivit

 • Podpora systému odborné přípravy.

 • Podpora zvyšování odborné kvalifikace a odborné úrovně.

 • Podpora akceschopnosti ostatních složek integrovaného záchranného systému.

 • Podpora výchovné a vzdělávací činnosti na úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva.

 • Podpora preventivně výchovné činnosti NNO při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany, ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva.

 • Podpora publikační a informační činnosti.

 • Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, soutěže v požárním sportu.

 • Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, sportovní soutěže.

 • Podpora spolkové činnosti na úseku PO

Podmínky přijatelnosti

dle výzvy k podání žádosti

Web

http://www.hzscr.cz/clanek/granty-na-rok-2012-pro-nestatni-neziskove-organizace.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u MV - GŘ HZS ČR

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem