Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - dobrovolnická služba

Téma Dobrovolnická služba

Název dotačního titulu

Rozvoj dobrovolnické služby

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

Česká republika

Termín příjmu žádostí

obvykle k 31. říjnu na následující kalendářní rok

Výše alokace

15 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy jako vysílající organizace definované § 6 odst. 2) zákona o dobrovolnické služby, které mají udělenou akreditaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

Míra dotace

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů projektu.

  1. Dotace na úhradu mezd se poskytuje pouze koordinátorovi dobrovolnictví. Její výše se stanovuje s přihlédnutím k úrovni mzdy obvyklé za srovnatelnou činnost vykonávanou v daném místě a čase. Dotace se uděluje do výše max. Kč 17 000,-/měsíc mzdových nákladů a je závislá na oblasti dobrovolnické služby, na náročnosti projektu z hlediska koordinace, na počtu přijímajících organizací, na počtu koordinovaných dobrovolníků apod.

  2. Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) a fakturované personální služby (např. lektorné, supervize) se poskytují v maximální výši Kč 300,-/hod. Jedná-li se o koordinaci dobrovolnických činností v rámci DPČ, DPP či poskytnuté služby, uděluje se dotace až do výše Kč 17 000,-/ měsíc pro koordinátora (hodinový přepočet však nesmí převýšit částku Kč 250,-/hod.

  3. Dotace na provoz automobilů nebo jiných motorových vozidel je poskytována na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to pouze v odůvodněných případech, kdy se prokáže komplikovaná dostupnost hromadnou dopravou, popř. doprava zdravotně postižených osob. Použije-li zaměstnanec či dobrovolník silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého organizací (zaměstnavatelem), bude dotace poskytnuta maximálně do výše nákladů, které by odpovídaly ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.

  4. Příspěvek na stravování je poskytován v maximální výši Kč 100,-/ den/ osoba.

  5. Ubytování je poskytováno v maximální výši Kč 300,-/ noc/ osoba.

  6. Dotace na povinné odpovědnostní pojištění dobrovolníka je poskytována až do výše Kč 1 000,-/osoba.

Typy podporovaných aktivit

Dotaci lze poskytnout na:

  1. pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena,

  2. části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby,

  3. pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu2, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Podmínky přijatelnosti

NNO, která má udělenu akreditaci na určitý projekt nebo program dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě musí mít tuto akreditaci platnou po celý kalendářní rok, na který žádá dotaci.

Web

Dotace na akreditované projekty

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

Ing. Hana Frýdlová
tel. 974 832 673
hana.frydlova@mvcr.cz  

Poznámky

Více informací viz: Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v akreditovaných projektech vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby na rok 2017

Přílohy

-

vytisknout  e-mailem