Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - dobrovolnická služba

Téma Dobrovolnická služba
Název dotačního titulu Rozvoj dobrovolnické služby
Územní zaměření Česká republika
Termín příjmu žádostí obvykle k 30. září na následující kalendářní rok
Výše alokace 14 100 000 Kč
Oprávnění žadatelé Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, sociální družstva jako vysílající organizace definované § 6 odst. 2) zákona o dobrovolnické služby, které mají udělenou akreditaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
Míra dotace

Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů projektu. Výpočet maximální částky poskytnuté dotace se uděluje podle počtu dobrovolníků v rámci akreditovaného projektu/programu dle zákona o dobrovolnické službě uvedených v žádosti na základě stanovených koeficientů.

 1. Dotace na úhradu mezd se poskytuje pouze koordinátorovi dobrovolnictví. Její výše se stanovuje s přihlédnutím k úrovni mzdy obvyklé za srovnatelnou činnost vykonávanou v daném místě a čase. Dotace se uděluje do max. výše 20 000 Kč / měsíc tzv. superhrubé mzdy (tj. hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit, vč. náhrad mezd v době nemoci). Hodinový přepočet nesmí převýšit částku 250 Kč / hod.
   
 2. Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) a fakturované personální služby (např. lektorné, supervize) se poskytují v maximální výši Kč 300,- / hod. Jedná-li se o koordinaci dobrovolnických činností v rámci DPČ, DPP či poskytnuté služby, uděluje se dotace až do 20 000 Kč / měsíc tzv. superhrubé mzdy (tj. hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění, které má zaměstnavatel povinnost za zaměstnance hradit, vč. náhrad mezd v době nemoci). Hodinový přepočet nesmí převýšit částku 250 Kč / hod.
   
 3. Dotace na provoz automobilů nebo jiných motorových vozidel je poskytována na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to pouze v odůvodněných případech, kdy se prokáže komplikovaná dostupnost hromadnou dopravou, popř. doprava zdravotně postižených osob. Použije–li zaměstnanec či dobrovolník silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého organizací (zaměstnavatelem), bude dotace poskytnuta maximálně do výše nákladů, které by odpovídaly ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.
   
 4. Příspěvek na stravování je poskytován v maximální výši Kč 100,- / den / osoba.
   
 5. Ubytování je poskytováno v maximální výši Kč 300,- / noc / osoba.
   
 6. Dotace na povinné odpovědnostní pojištění dobrovolníka je poskytována až do výše Kč 1 000,- / osoba.
   
 7. U akreditovaných projektů/programů na mimořádné události je hrazena pouze mzda koordinátora dobrovolníků měsíční částkou 10 000 Kč. Celková dotace na 1 kalendářní rok (12 měsíců) tedy bude fixní 120 000 Kč.
Typy podporovaných aktivit

(1) Dotaci lze poskytnout na:

 1. pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude způsobena,

 2. části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby,

 3. pojistné na důchodové pojištění placené za dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu2, pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Podmínky přijatelnosti Bezúhonné organizace, které mají v době podání žádostí o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě, s účinností po celý kalendářní rok, na který žádají dotaci.
Web Národní dotační titul - dobrovolnická služba
Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
oddělení preventivních činností a dobrovolnictví

Poznámky Více informací viz: Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v programu Rozvoj dobrovolnické služby pro rok 2022.
Přílohy Dotace na akreditované projekty

  

vytisknout  e-mailem