Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

 • Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících
 • Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024
 • Integrace cizinců 2024
 • Adaptačně-integrační kurzy 2024

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Téma Cizinci
Název dotačního titulu Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb (ZSS) a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících
Územní zaměření celé území ČR
Termín příjmu žádostí 1. 1. - 15. 10. každoročně
Výše alokace 1 500 000 Kč na jednu dotaci
Oprávnění žadatelé obce
Míra dotace účelová neinvestiční dotace na kalendářní rok
Typy podporovaných aktivit
 • Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS.
 • Dotace na rozvoj infrastruktury obce - na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.
Podmínky přijatelnosti zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících (příloha UV č. 36/2017)
Web -
Kontakt pavel.jiricny@mvcr.cz
Poznámky -
Přílohy UV ČR ze dne 16. ledna 2017 č. 36 o změně UV ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících.

  

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024

Téma Cizinci
Název dotačního titulu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024
Územní zaměření celé území ČR
Termín příjmu žádostí v prvním kole do 10. února 2024
v druhém kole do 10. května 2024 - Termín se prodlužuje do 10. června 2024
Výše alokace bude nastavena dle usnesení vlády
Oprávnění žadatelé obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část a obvod
Míra dotace dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 95 % nákladů projektu
Typy podporovaných aktivit poradenství, koordinace integračních aktivit, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty
Podmínky přijatelnosti splnění podmínek stanovených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu systémem výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024
Web Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR
Kontakt Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.
Poznámky 31. 1. 2024 v 13:00 se uskuteční online seminář pro obce a svazky obcí k dotačnímu řízení na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2024. V případě zájmu kontaktujte výše uvedenou kontaktní osobu.
Přílohy
 1. Zásady (pdf, 269 kB)
 2. Žádost o dotaci (docx, 39 kB)
 3. Finanční vyhodnocení (xlsx, 15 kB)
 4. Slovní vyhodnocení (docx, 27 kB)

  

Integrace cizinců 2024

Integrace cizinců 2024

Téma Cizinci
Název dotačního titulu Integrace cizinců 2024
Územní zaměření celé území ČR
Termín příjmu žádostí 12. 1. 2024
Výše alokace bude nastavena dle usnesení vlády
Oprávnění žadatelé
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
Míra dotace Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 80% nákladů projektu. U oblastí, které jsou uvedeny v Zásadách, může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.
Typy podporovaných aktivit
 • přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace.
Podmínky přijatelnosti Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2024.
Web Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR
Kontakt Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.
Poznámky -
Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2024 (pdf, 270 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (docx, 36 kB)
 2. Prohlášení o bezdlužnosti (docx, 26 kB)
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (xlsx, 33 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 18 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (docx, 22 kB)
 6. Čerpání dotace (xlsx, 19 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (docx, 22 kB)
 8. Vyúčtování - příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. (xlsx, 15 kB)

  

Adaptačně-integrační kurzy 2024

Adaptačně-integrační kurzy 2024

Téma Cizinci
Název dotačního titulu Adaptačně-integrační kurzy 2024
Územní zaměření Ústecký kraj,
hl. m. Praha,
Jihomoravský kraj,
Královehradecký kraj
Termín příjmu žádostí 4. 12. 2023
Výše alokace
 1. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Ústeckém kraji ve výši 2.600.000,- Kč
 2. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v hl. m. Praha ve výši 10.000.000,- Kč
 3. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Jihomoravském kraji ve výši 4.200.000,- Kč
 4. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Královéhradeckém kraji ve výši 2.000.000,- Kč.
 5. metodiku, supervizi, propagaci, vzdělávání, úpravu součástí kurzu a související činnosti ve výši 6.200.000 Kč
Oprávnění žadatelé
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,

Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Organizace podávající žádost o realizaci adaptačně-integračních kurzů musí prokazatelně v době podání projektu provozovat Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mít smlouvu prokazující tuto skutečnost, případně být subjektem plně zřizovaným organizací, která má smlouvu na provoz centra uzavřenou. Organizace podávající žádost o zajištění metodiky, supervizi, propagaci, vzdělávání, úpravu součástí kurzu a související činnosti musí prokázat dlouhodobější komplexní zkušenosti v této oblasti a spolupráci se všemi Centry na podporu integrace cizinců. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

Míra dotace Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do výše maximálně 100 % rozpočtových nákladů projektu.
Typy podporovaných aktivit Účelem dotace je realizace projektů nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"), které zajistí metodiku a realizaci adaptačně-integračních kurzů, včetně souvisejícího poradenství, jenž musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Podmínky přijatelnosti Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2024".
Web Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR
Kontakt Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Poznámky -
Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2024" (pdf, 269 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (docx, 36 kB)
 2. Prohlášení (docx, 19 kB)
 3. Rozpočtová tabulka (xlsx, 30 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 23 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (docx, 22 kB)
 6. Čerpání dotace (xlsx, 13 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (docx, 23 kB)

  

vytisknout  e-mailem