Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

 • Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)
 • Integrace cizinců 2020
 • Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce
 • Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni
 • Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením
 • Příspěvek obcím, na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (NP AMIF)

Aktuální informace a výzvy

AMIF - výzva 22
AMIF - výzva 23

Územní zaměření

Národní programy jsou platné pro celou Českou republiku, realizace projektů je možná i v zahraničí.

Případné omezení územní působnosti projektů je vždy stanoveno v rámci výzvy.

Termín příjmu žádostí

termín příjmu žádostí je vždy stanoven v rámci výzvy.

Výše alokace

výše alokace je vždy stanovena v rámci výzvy.

Oprávnění žadatelé

Nestátní neziskové organizace:

 • spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
 • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
 • fundace (nadace a nadační fond) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.

Organizační složky státu:

 • subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím zastupování v právních vztazích.

Mezivládní organizace:

 • se zastoupením v České republice.

Konkrétní vymezení oprávněných žadatelů je stanoveno v rámci výzvy.

Míra dotace

Platí obecná zásada, že příspěvek z národního programu nesmí překročit 75 % celkových způsobilých výdajů na daný projekt.

Konkrétní míra podpory z národního programu je stanovena vždy v rámci výzvy.

Odpovědný orgán může příjemcům z řad předem definovaných subjektů poskytnout určitou část spolufinancování, kterou by si jinak příjemci museli zajišťovat sami.

Typy podporovaných aktivit

Obecným cílem AMIF je přispívat k účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

V rámci NP AMIF jsou podporovány aktivity v těchto oblastech: azylové / příjímací systémy a přesídlení, legální migrace a integrace a návraty.

Bližší informace o podporovaných aktivitách naleznete v NP AMIF.

Podmínky přijatelnosti

Cílem hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí je zejména posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků. Oba bloky tohoto hodnocení probíhají současně jako první fáze hodnocení projektů.

Náprava nedostatků identifikovaných v hodnocení přijatelnosti není v rámci NP AMIF možná.

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí jsou stanovena v Příručce pro žadatele a příjemce.

Web

Webové stránky NP AMIF

Kontakt

Ministerstvo vnitra
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Nad Štolou 3
170 34, Praha 7.

E-mail: amif@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
Tel: +420 974 832 297

Poznámky

Informace o plánovaných výzvách naleznete na našich webových stránkách v části Roční plán výzev.

Hlavním zdrojem informací pro žadatele je Příručka pro žadatele a příjemce.

Přílohy

Příručky a metodiky

  

Integrace cizinců 2020

Integrace cizinců 2020

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrace cizinců 2020

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

7. února 2020 včetně (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na ministerstvu vnitra razítko podatelny)

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

 • podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolky vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), ústavy, nadace a nadační fondy vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 70 % nákladů projektu. U oblastí uvedených v Čl. 2 Zásad pod bodem (2) písm. a) a b) může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.

Typy podporovaných aktivit

 • Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
 • Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
 • Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
 • Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
 • Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
 • Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2020.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2020 (pdf, 105 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (2020) (docx, 83 kB)
 2. Prohlášení (2020) (docx, 20 kB) 
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (2020) (docx, 36 kB)
 4. Hodnotící kritéria (2020) (xlsx, 20 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (2020) (docx, 44 kB)
 6. Čerpání dotace (2020) (xlsx, 37 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (2020) (pdf, 54 kB)

  

Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

1. 1. - 15. 11. každoročně

Výše alokace

1 000 000 Kč na jednu dotaci

Oprávnění žadatelé

Obce, na jejichž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Míra dotace

jednorázová dotace

Typy podporovaných aktivit

Neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, ve kterém bylo v obci provozováno zařízení, a lze ji použít pouze za účelem rozvoje obce, např. na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře

Podmínky přijatelnosti

Splnění Společných zásad pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Web

-

Kontakt

Ing. Jan Kupka (e-mail: jan.kupka@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

-

  

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2020

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

7. 2. 2020

Výše alokace

Bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

obce či městské části

Míra dotace

dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 90 % nákladů projektu

Typy podporovaných aktivit

Pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených čl. 2 Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

Informační schůzka k dotačnímu titulu proběhne 6. 12. 2019 od 10:00 v budově MV Letná. Je nutné nahlásit účast na email petr.pravda@mvcr.cz do 4. 12. 2019.

Přílohy

1. Zásady - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2020 (docx, 61 kB)
2. Žádost o dotaci - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2020 (docx, 33 kB)
3. Finanční vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2020 (xlsx, 15 kB)
4. Slovní vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace cizinců - 2020 (doc, 66 kB)

  

Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením

Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Příspěvek obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu

Územní zaměření

Poskytuje se pouze obci na jejíž území se nachází azylové zařízení

Termín příjmu žádostí

Obec podá žádost do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Výše alokace

Není stanovena - výše příspěvku náleží v souladu s usnesením vlády č. 303/2016 ze dne 7. dubna 2016 (viz míra dotace)

Oprávnění žadatelé

Obce (města), na jejichž území se nachází azylové zařízení: Statutární město Havířov, město Kostelec nad Orlicí, město Jaroměř, Městská část Brno - Židenice, Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město, obec Zastávka

Míra dotace

Dle využité kapacity kapacity: (celková výše dotace je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci s evidovaným pobytem v azylovém zařízení strávili a stanovené částky za ubytovaného cizince podle usnesení vlády tj. 10,- Kč/pobytový den)

Typy podporovaných aktivit

Podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce

Podmínky přijatelnosti

 1. Dotace se poskytuje účelově podle § 14 odst. 4) písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), a je účelově určena na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území

 2. Žadatel musí splňovat kritéria uvedená v sekci "Oprávnění žadatelé"

 3. Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 4. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost musí splňovat podmínky stanovené v části II. přílohy usnesení vlády ČR č. 877/2013 ze dne 20.11.2013 "Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území"

 5. Dotace je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce (města) a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí

 6. Dotace je poskytována bezhotovostně na účet příslušného krajského úřadu, který tuto dotaci ihned poukáže na účet příslušné obce (města)

 7. Příjemce dotace je povinen počátkem následujícího kalendářního roku zveřejnit celkový objem poskytnutého příspěvku v uplynulém roce a rozpis použití těchto prostředků (toto zveřejnění provede na svých úředních deskách a dále v periodiku, pokud jej vydává)

Web

http://www.suz.cz/

Kontakt

Správa uprchlických zařízení MV
Lhotecká 559/7
143 01  Praha 12
IČ 60498021
ID datové schránky: 7ruiypv

Tel.: 974 827 118
Fax: 974 827 280
E-mail: podatelna@suz.cz

Kontaktní osoba: Vít Rosol
Tel.: 974 827 154
E-mail: vrosol@suz.cz

Poznámky

-

Přílohy

Usnesení vlády č. 877/2013 ze dne 20. 11. 2013 (pdf, 129 kB) + příloha (pdf, 139 kB) a Usnesení vlády č. 303/2016 ze dne 7. 4. 2016 (pdf, 129 kB)

  

Příspěvek obcím, na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Příspěvek obcím, na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Příspěvek obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na jejím území, dle § 151 zákona č. 325/1999 Sb., o pobytu na území ČR

Územní zaměření

Poskytuje se pouze obci na jejíž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Termín příjmu žádostí

Obec podá žádost do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

Výše alokace

Není stanovena - výše příspěvku náleží v souladu s usnesením vlády č. 286/2016 ze dne 30. března 2016 (viz míra dotace).

Oprávnění žadatelé

Obce (města), na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců: město Bělá pod Bezdězem, obec Vyšní Lhoty, obec Tis u Blatna.

Míra dotace

Dle využití ubytovací kapacity: (celková výše dotace je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci s evidovaným pobytem v azylovém zařízení strávili a stanovené částky za ubytovaného cizince podle usnesení vlády tj. 10,- Kč/pobytový den)

Typy podporovaných aktivit

Podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce

Podmínky přijatelnosti

 1. Dotace se poskytuje účelově podle § 14 odst. 4) písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), a je účelově určena na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území

 2. Žadatel musí splňovat kritéria uvedená v sekci "Oprávnění žadatelé"

 3. Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 4. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost musí splňovat podmínky stanovené v čl. II. přílohy usnesení vlády ČR č. 286/2016 ze dne 30.3.2016 „Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

 5. Dotace je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce (města) a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí

 6. Dotace je poskytována bezhotovostně na účet příslušného krajského úřadu, který tuto dotaci ihned poukáže na účet příslušné obce (města)

 7. Příjemce dotace je povinen počátkem následujícího kalendářního roku zveřejnit celkový objem poskytnutého příspěvku v uplynulém roce a rozpis použití těchto prostředků (toto zveřejnění provede na svých úředních deskách a dále v periodiku, pokud jej vydává)

Web

http://www.suz.cz/

Kontakt

Správa uprchlických zařízení MV
Lhotecká 559/7
143 01  Praha 12
IČ 60498021
ID datové schránky: 7ruiypv

Tel.: 974 827 118
Fax: 974 827 280
E-mail: podatelna@suz.cz

Kontaktní osoba: Vít Rosol
Tel.: 974 827 154
E-mail: vrosol@suz.cz

Poznámky

-

Přílohy

Usnesení vlády č. 286/2016 ze dne 30. 3. 2016 (pdf, 133 kB)

  

vytisknout  e-mailem