Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

 • Integrace cizinců 2023
 • Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících
 • Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022
 • Adaptačně-integrační kurzy 2023
 • Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
 • Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022
 • Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Integrace cizinců 2023

Integrace cizinců 2023

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrace cizinců 2023

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

31. 12. 2022

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 80% nákladů projektu. U některých oblastí, které jsou uvedeny v Zásadách může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
 • přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
 • podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
 • výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
 • aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2023.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.

Poznámky

Výsledky dotačního řízení Integrace cizinců 2023 (pdf, 567 kB)

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2023 (pdf, 383 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (docx, 41 kB)
 2. Prohlášení o bezdlužnosti (docx, 26 kB)
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (xlsx, 31 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 18 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (docx, 29 kB)
 6. Čerpání dotace (xlsx, 14 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (docx, 32 kB)
 8. Vyúčtování - příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. (xlsx, 15 kB)

  

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb (ZSS) a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

1. 1. - 15. 10. každoročně

Výše alokace

1 500 000 Kč na jednu dotaci

Oprávnění žadatelé

obce

Míra dotace

účelová neinvestiční dotace na kalendářní rok

Typy podporovaných aktivit

 • Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS.
 • Dotace na rozvoj infrastruktury obce - na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

Podmínky přijatelnosti

zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících (příloha UV č. 36/2017)

Web

-

Kontakt

pavel.jiricny@mvcr.cz

Poznámky

-

Přílohy

UV ČR ze dne 16. ledna 2017 č. 36 o změně UV ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících.

  

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

30. 11. 2021

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

obce či městské části

Míra dotace

dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 90 % nákladů projektu

Typy podporovaných aktivit

pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech

Podmínky přijatelnosti

splnění podmínek stanovených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

Žadatelé o dotaci mohou požádat o individuální informační schůzku o dotačním řízení.

Přílohy

 1. Zásady - projekty obcí na podporu integrace cizinců v roce 2022 (doc, 119 kB)
 2. Žádost o dotaci - projekty obcí na podporu integrace cizinců v roce 2022 (doc, 70 kB)
 3. Finanční vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace cizinců v roce 2022 (xlsx, 15 kB)
 4. Slovní vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace cizinců v roce 2022 (doc, 66 kB)

  

Adaptačně-integrační kurzy 2023

Adaptačně-integrační kurzy 2023

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Adaptačně-integrační kurzy 2022

Územní zaměření

Ústecký kraj,
hl. m. Praha,
Jihomoravský kraj,
Královehradecký kraj

Termín příjmu žádostí

2. 12. 2022

Výše alokace

 1. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Ústeckém kraji ve výši 2.600.000,- Kč
 2. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v hl. m. Praha ve výši 10.000.000,- Kč
 3. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Jihomoravském kraji ve výši 3.500.000,- Kč
 4. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Královéhradeckém kraji ve výši 2.000.000,- Kč.
 5. metodiku, supervizi, propagaci, vzdělávání, úpravu součástí kurzu a související činnosti ve výši 5.000.000 Kč

Oprávnění žadatelé

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,

Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Organizace podávající žádost o realizaci adaptačně-integračních kurzů musí prokazatelně v době podání projektu provozovat Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mít smlouvu prokazující tuto skutečnost, případně být subjektem plně zřizovaným organizací, která má smlouvu na provoz centra uzavřenou. Organizace podávající žádost o zajištění metodiky, supervizi, propagaci, vzdělávání, úpravu součástí kurzu a související činnosti musí prokázat dlouhodobější komplexní zkušenosti v této oblasti a spolupráci se všemi Centry na podporu integrace cizinců. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do výše maximálně 100 % rozpočtových nákladů projektu.

Typy podporovaných aktivit

Účelem dotace je realizace projektů nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), které zajistí metodiku a realizaci adaptačně-integračních kurzů, včetně souvisejícího poradenství, jenž musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2023".

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2023" (pdf, 374 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (docx, 37 kB)
 2. Prohlášení (docx, 19 kB)
 3. Rozpočtová tabulka (xlsx, 30 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 20 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (docx, 23 kB)
 6. Čerpání dotace (xlsx, 14 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (docx, 24 kB)

  

Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

25. 04. 2022

Výše alokace

-

Oprávnění žadatelé

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • vyšší územní samosprávné celky podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, které v době podání projektu provozují Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mají smlouvu prokazující tuto skutečnost.

Míra dotace

V souladu se Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje (i u sdružených prostředků jiných orgánů státní správy na tentýž účel) do výše 100% rozpočtových nákladů projektu nutných k realizaci činnosti v oblasti integrace cizinců v rámci toho dotačního řízení.

Typy podporovaných aktivit

 1. vzdělávání pracovníků organizací, kteří doposud nepracovali přímo s cizinci a hodlají se zapojit do poskytování přímých služeb,
 2. integrace a adaptace osob cílové skupiny ve zranitelném či znevýhodněném postavení (zejména osoby se zdravotním postižením, ženy, děti, mládež a senioři),
 3. realizace projektů zaměřených na poskytování informací cílové skupině,
 4. koordinaci, vzdělávání a další aktivity dobrovolníků a interkulturních pracovníků,
 5. přímá asistence zejména na úřadech, u lékaře a dalších potřebných místech,
 6. aktivní vyhledávání cílové skupiny a práce s ní,
 7. koordinace humanitární pomoci a podpory cílové slupiny na území ČR,
 8. aktivizační práce s cílovou skupinou,
 9. společné aktivity zaměřené na vzájemné setkávání s majoritní společností,
 10. podpora integračních opatření založených na vlastní aktivitě cizinců,
 11. podpora integračních a adaptačních aktivit pro děti,
 12. další vzdělávání cizinců,
 13. další adaptační a integrační služby navržené žadatelem.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022".

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

Informační setkání proběhne on-line formou v pátek 8. dubna 2022 od 13:00 do 14:00. O zaslání přístupových údajů napište na email: petr.pravda@mvcr.cz.

Výsledky dotačního řízení Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 (pdf, 39 kB)

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 (pdf, 288 kB)

  

Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022

Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

15. 5. 2022

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část

Míra dotace

dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 95% nákladů projektu

Typy podporovaných aktivit

poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty

Podmínky přijatelnosti

splnění podmínek stanovených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

Informační leták o dotačním řízení (pdf, 381 kB)

Přílohy

 1. Zásady - projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 (pdf, 269 kB)
 2. Žádost o dotaci - projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 (docx, 40 kB)
 3. Finanční vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 (xlsx, 15 kB)
 4. Slovní vyhodnocení - projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 (docx, 25 kB)

  

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

v prvním kole do 10. února 2023
v druhém kole do 12. května 2023
ve třetím kole do 29. září 2023

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část a obvod

Míra dotace

dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 95 % nákladů projektu

Typy podporovaných aktivit

poradenství, koordinace integračních aktivit, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty

Podmínky přijatelnosti

splnění podmínek stanovených v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu systémem výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Doporučujeme také zaslat e-mailem avízo o podání žádosti.

Poznámky

-

Přílohy

 1. Zásady (pdf, 270 kB)
 2. Žádost o dotaci (docx, 55 kB)
 3. Finanční vyhodnocení (xlsx, 15 kB)
 4. Slovní vyhodnocení (docx, 39 kB)

  

vytisknout  e-mailem