Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Adaptačně-integrační kurzy 2024

Téma Cizinci
Název dotačního titulu Adaptačně-integrační kurzy 2024
Územní zaměření Ústecký kraj,
hl. m. Praha,
Jihomoravský kraj,
Královehradecký kraj
Termín příjmu žádostí 4. 12. 2023
Výše alokace
 1. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Ústeckém kraji ve výši 2.600.000,- Kč
 2. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v hl. m. Praha ve výši 10.000.000,- Kč
 3. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Jihomoravském kraji ve výši 4.200.000,- Kč
 4. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Královéhradeckém kraji ve výši 2.000.000,- Kč.
 5. metodiku, supervizi, propagaci, vzdělávání, úpravu součástí kurzu a související činnosti ve výši 6.200.000 Kč
Oprávnění žadatelé
 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,

Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Organizace podávající žádost o realizaci adaptačně-integračních kurzů musí prokazatelně v době podání projektu provozovat Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mít smlouvu prokazující tuto skutečnost, případně být subjektem plně zřizovaným organizací, která má smlouvu na provoz centra uzavřenou. Organizace podávající žádost o zajištění metodiky, supervizi, propagaci, vzdělávání, úpravu součástí kurzu a související činnosti musí prokázat dlouhodobější komplexní zkušenosti v této oblasti a spolupráci se všemi Centry na podporu integrace cizinců. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

Míra dotace Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do výše maximálně 100 % rozpočtových nákladů projektu.
Typy podporovaných aktivit Účelem dotace je realizace projektů nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"), které zajistí metodiku a realizaci adaptačně-integračních kurzů, včetně souvisejícího poradenství, jenž musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
Podmínky přijatelnosti Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2024".
Web Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR
Kontakt Mgr. Lenka Němečková (e-mail: lenka.nemeckova@mvcr.cz)
Poznámky -
Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2024" (pdf, 269 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (docx, 36 kB)
 2. Prohlášení (docx, 19 kB)
 3. Rozpočtová tabulka (xlsx, 30 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 23 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (docx, 22 kB)
 6. Čerpání dotace (xlsx, 13 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (docx, 23 kB)

  

vytisknout  e-mailem