Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Adaptačně-integrační kurzy 2022

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Adaptačně-integrační kurzy 2022

Územní zaměření

Ústecký kraj,
hl. m. Praha,
Jihomoravský kraj,
Královehradecký kraj

Termín příjmu žádostí

15. 11. 2021

Výše alokace

 1. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Ústeckém kraji ve výši 4.000.000,- Kč
 2. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v hl. m. Praha ve výši 18.000.000,- Kč
 3. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Jihomoravském kraji ve výši 5.000.000,- Kč
 4. na realizaci adaptačně-integračních kurzů v Královéhradeckém kraji ve výši 3.000.000,- Kč.

Oprávnění žadatelé

 • spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) rozpočtových pravidel i další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.
 • vyšší územní samosprávné celky podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Podmínkou poskytnutí dotace je realizace žadatelem poskytovaných služeb na území České republiky. Žádající organizace musí prokazatelně v době podání projektu provozovat Centrum na podporu integrace cizinců dle zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců a mít smlouvu prokazující tuto skutečnost. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří jsou bezúhonní.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do výše maximálně 100 % rozpočtových nákladů projektu.

Typy podporovaných aktivit

Realizace nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) a vyšších územních samosprávných celků, které zajistí realizaci adaptačně-integračních kurzů, včetně souvisejícího poradenství, jenž musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2022".

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a vyšší územní samosprávné celky v rámci dotačního programu "Adaptačně-integrační kurzy 2022" (doc, 134 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (doc, 84 kB)
 2. Prohlášení (doc, 33 kB)
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (xls, 72 kB)
 4. Hodnotící kritéria (xlsx, 19 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (xls, 43 kB)
 6. Čerpání dotace (xls, 38 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (doc, 54 kB)

  

vytisknout  e-mailem