Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - cizinci

Integrace cizinců 2020

Téma Cizinci

Název dotačního titulu

Integrace cizinců 2020

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

7. února 2020 včetně (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na ministerstvu vnitra razítko podatelny)

Výše alokace

bude nastavena dle usnesení vlády

Oprávnění žadatelé

 • podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. spolky vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), ústavy, nadace a nadační fondy vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. veřejné výzkumné instituce, zřízené na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,
 • podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Míra dotace

Dotace ze státního rozpočtu ve výši max. 70 % nákladů projektu. U oblastí uvedených v Čl. 2 Zásad pod bodem (2) písm. a) a b) může žadatel v případě, že byla v minulosti uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, žádat o financování až do výše 100%.

Typy podporovaných aktivit

 • Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy,
 • Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP,
 • Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP,
 • Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
 • Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců,
 • Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace,
 • Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Podmínky přijatelnosti

Splnění podmínek stanovených v Zásadách poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2020.

Web

Web MV ČR - Integrace cizinců na území ČR

Kontakt

Mgr. et Mgr. Petr Pravda (e-mail: petr.pravda@mvcr.cz)

Poznámky

-

Přílohy

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace a veřejné výzkumné instituce v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2020 (pdf, 105 kB)

 1. Obecná a specifická část žádosti (2020) (docx, 83 kB)
 2. Prohlášení (2020) (docx, 20 kB) 
 3. Rozpočtová tabulka - díl 3, 4, 5 a 6 (2020) (docx, 36 kB)
 4. Hodnotící kritéria (2020) (xlsx, 20 kB)
 5. Průběžná monitorovací zpráva (2020) (docx, 44 kB)
 6. Čerpání dotace (2020) (xlsx, 37 kB)
 7. Závěrečná zpráva o realizace projektu (2020) (pdf, 54 kB)

  

vytisknout  e-mailem