Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství

Státní občanství České republiky určením otcovství nabývají děti narození mimo manželství, jejichž matka není státní občankou České republiky.

Kdo a za jakých podmínek

Dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní (osobou bez státního občanství) a otec českým státním občanem, nabývá státní občanství České republiky:

 1. dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud matka:

a) je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru
anebo

b) má trvalý pobyt na území České republiky
anebo

c. je bezdomovkyní

nebo

 1. dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících, pokud matka:

 a) a. není občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru
ani

b) nemá trvalý pobyt na území České republiky
ani

c) není bezdomovkyní

 nebo

 1. dnem právní moci rozsudku o určení otcovství státního občana České republiky.

Z výše uvedeného vyplývá, že státní občanství České republiky určením otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítě nenabyde automaticky, pokud jeho matka není občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nemá trvalý pobyt na území České republiky ani není bezdomovkyní. Zákonní zástupci dítěte, pokud nebudou chtít podstoupit genetickou zkoušku, pak mohou požádat o udělení státního občanství České republiky podle § 28 zákona o státním občanství.

Pro nabytí českého státního občanství určením otcovství je rozhodné státní občanství otce v době určení otcovství k dítěti, nikoli v době narození dítěte.

Uvedené případy dopadají i na situaci, kdy k určení otcovství došlo ještě k nenarozenému dítěti.

Dítě nabývá státní občanství České republiky určením otcovství v cizině za předpokladu, že určení otcovství bylo provedeno v souladu s právním řádem státu, kde k určení otcovství došlo. Doklad o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů nebo jiným obdobným úkonem, ke kterému došlo v zahraničí, však musí mít náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřen vyšším ověřením (superlegalizací nebo tzv. Apostillou, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak) a úředním překladem do českého jazyka.

Co musíte předložit 

O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona dnem souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství nebo dnem právní moci rozsudku o určení otcovství.

V případě postupu dle bodu 2) je nezbytné předložit znalecký posudek podle zákona o znalcích a tlumočnících, kterým je prokázáno otcovství českého státního občana k dítěti.

Jedná se pouze o vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje (např. cestovní pas nebo občanský průkaz ČR), v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě, k němuž bylo určeno otcovství, má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte a vydání osvědčení o českém státním občanství jeho rodiče.

U dítěte narozeného v zahraničí, které nabylo české státní občanství určením otcovství, je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky v Brně, na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky dítěte.

Další informace

Pokud rodiče nechtějí postupovat podle bodu 2) mohou podat pro dítě zvláštní žádost o udělení státního občanství podle § 28 zákona o státním občanství České republiky.

Právní úprava

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz


Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 4. března 2024

vytisknout  e-mailem