Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Kdo a za jakých podmínek

Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv. Rovněž skutečnost, že dítě nabude automaticky ze zákona vedle českého státního občanství i státní občanství cizího státu, nic nemění na nabytí státního občanství České republiky dítětem. Český právní řád připouští, aby v takovém případě mělo dítě dvojí popř. víceré státní občanství. O nabytí státního občanství České republiky není třeba v tomto případě nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením.

Dítě, které by se jinak stalo osobou bez státního občanství, nabývá české státní občanství narozením:

 • jsou-li oba rodiče osobami bez státního občanství
  a zároveň
 • a pokud má alespoň jeden z rodičů povolen pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů
  a zároveň
 • dítě se na jejím území narodí.

Jak a kam se obrátit

O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.

U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky).

Co musíte předložit

Formuláře
Formuláře nejsou třeba

Poplatky a termíny

Poplatky
Nabytí českého státního občanství narozením není nijak zpoplatněno. Žádné poplatky se v tomto případě nehradí.

Lhůty
nejsou stanoveny

Právní úprava

 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a změně některých zákonů

Další informace

Kde získáte bližší informace
Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonních číslech 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz . Informace týkající se vydání rodného listu dítěti lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra zde.

 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz ,
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)
.


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem