Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 36 zákona o státním občanství České republiky

Prohlášením podle § 36 zákona o státním občanství České republiky může nabýt státní občanství dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče.

Kdo a za jakých podmínek

Prohlášení může učinit:

 • Rodiče dítěte – pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

 • Zákonný zástupce nebo opatrovník – v případě, že oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám.

 • Osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

Jak a kam se obrátit

Prohlášení učiňte na Ministerstvu vnitra České republiky.

Co musíte předložit 

 • Rodný list dítěte
 • Pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem
 • Jedná-li se o dítě starší 15 let, je třeba přiložit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Formuláře

Předepsaný tiskopis týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství žadatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

Poplatky a termíny

Poplatky

K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 36 je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Lhůty

O prohlášení bude rozhodnuto ve lhůtě 60 dnů od učinění prohlášení.

Právní úprava 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Ministerstvo vnitra ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením. Pokud splněny nejsou, rozhodne, že nezletilý státní občanství České republiky nenabyl. Proti tomuto rozhodnutí může prohlašovatel podat rozklad.

Sankce

Pokud prohlašovatel uvede v prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku a lze mu uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 nebo Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem