Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 a podle § 73 ve spojení s § 35 zákona o státním občanství České republiky

Prohlášení podle § 35 zákona o státním občanství České republiky umožňuje nabýt státní občanství fyzickým osobám, které patří k tzv. druhé generaci cizinců a zdržují se zde od dětství.

Kdo a za jakých podmínek

Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud:

 • má na území České republiky povolen trvalý pobyt,
 • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Přechodné ustanovení zákona o státním občanství České republiky:

Fyzická osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, avšak je ke dni nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky, tj. k 1. lednu 2014, starší 21 let, může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. ledna 2015, učinit prohlášení a nabýt tak státní občanství České republiky.

Za účelem prokázání podmínky beztrestnosti si správní orgán příslušný k přijetí prohlášení vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správní orgán příslušný k přijetí prohlášení si dále vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra, které ověří délku povoleného pobytu prohlašovatele na území České republiky.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

Jak a kam se obrátit

Prohlášení učiňte na příslušném úřadě:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky,

 • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, činíte-li prohlášení v cizině.

Co musíte předložit 

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců.

Formuláře

Předepsaný tiskopis týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství žadatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

Poplatky a termíny

Poplatky

K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 35 je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Lhůty

O prohlášení bude rozhodnuto do 60 dnů od učinění prohlášení.

Právní úprava 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Opravní prostředky a sankce

Opravné prostředky

Krajský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášení, pokud splněny nejsou, rozhodne, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Pokud prohlašovatel uvede v prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku a lze mu uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 a Magistrát hlavního města Prahy)  nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem