Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 34 zákona o státním občanství České republiky

 

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen.

Kdo a za jakých podmínek

Prohlášení může učinit fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení o nabytí českého státního občanství, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

Jak a kam se obrátit

Prohlášení učiňte na příslušném úřadě:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky, (pokud fyzická osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, rozhodne o přijetí prohlášení Úřad městské části Praha 1),

 • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, činíte-li prohlášení v cizině.

Co musíte předložit 

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 •  všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány a kterými disponuje.

Formuláře

Předepsaný tiskopis týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství žadatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty

Vaše záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení.

Právní úprava 
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
 

Opravní prostředky a sankce

Opravné prostředky

Krajský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, pokud splněny nejsou, rozhodne, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Pokud prohlašovatel uvede v prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku a lze mu uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí a Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)

vytisknout  e-mailem