Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky

Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

České státní občanství a slovenské státní občanství vzniklo již ke dni 1.1.1969, tj. k datu vzniku československé federace (do té doby bylo Československo unitárním státem, od 1.1.1969, kdy vznikla československá federace, se Československo skládalo z České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky), a až do 31.12.1992 existovala tato státní občanství, tj. státní občanství české a státní občanství slovenské, současně vedle československého státního občanství, které zaniklo společně s rozpadem ČSFR.

Prohlášením podle § 32 zákona o státním občanství České republiky může nabýt také přímý potomek takové fyzické osoby, pokud nebyl českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.

Do prohlášení lze zahrnout i dítě.

Pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení. Pokud je dítě starší 15 let, je třeba k prohlášení připojit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí. Pokud prohlášení činí jen jeden rodič, musí předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník.

Kdo a za jakých podmínek

 • fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky

 • přímý potomek takové fyzické osoby, pokud nebyl českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení o nabytí českého státního občanství, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

Jak a kam se obrátit

Prohlášení učiňte na příslušném úřadě:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky (pokud fyzická osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, rozhodne o přijetí prohlášení Úřad městské části Praha 1),

 • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, činíte-li prohlášení v cizině.

Co musíte předložit 

 • rodný list,
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • doklad o tom, že prohlašovatel není státním občanem Slovenské republiky

V případě, že prohlášení činí zákonný zástupce nebo opatrovník, připojí k prohlášení:

 • rodný list dítěte,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

Formuláře

Předepsaný tiskopis týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství žadatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

Poplatky a termíny

Poplatky
K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství podle § 32 je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Lhůty

O přijetí prohlášení bude rozhodnuto do 60 dnů od učinění prohlášení.

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Krajský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, pokud splněny nejsou, rozhodne, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Pokud prohlašovatel uvede v prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku a může být sankcionován pokutou až do výše 50 000 Kč.

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 a Magistrát hlavního města Prahy,) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz 
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem