Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství České republiky

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31 zákona o státním občanství České republiky může učinit fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem 1.1.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení může také učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Ode dne 6. 9. 2019, kdy nabyde účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., který novelizuje ust. § 31 zákona o státním občanství České republiky, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením rovněž fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

  

Kdo a za jakých podmínek

Prohlášení může učinit:

 • fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem 1.1.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

 • fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle předchozího odstavce, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky

 • v zastoupení zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítě, jehož alespoň jeden z rodičů či prarodičů je nebo byl bývalým občanem (podle prvního odstavce)

 • bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky
   

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení o nabytí českého státního občanství, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

  

Jak a kam se obrátit

Prohlášení učiňte:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky (pokud fyzická osoba na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměla, rozhodne o přijetí prohlášení Úřad městské části Praha 1),

 • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí, činíte-li prohlášení v cizině.

  

Co musíte předložit

 • rodný list

 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení

 • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení

 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů

 • souhlas dítěte staršího 15 let s učiněním prohlášení
   

Formuláře

Předepsaný tiskopis týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství žadatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

  

Poplatky a termíny

Poplatky

K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství podle § 31 je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.
 

Lhůty

O přijetí prohlášení bude rozhodnuto do 60 dnů od učinění prohlášení.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Krajský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, pokud splněny nejsou, rozhodne, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Pokud prohlašovatel uvede v prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku a může být sankcionován pokutou až do výše 50 000 Kč.

  

Kde získáte bližší informace

Další informace na žádost podají krajské úřady (v Praze úřady městských částí Praha 1 až 22 a Magistrát hlavního města Prahy) nebo Oddělení státního občanství odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, a to buď písemně na uvedené adrese, telefonicky na telefonním čísle 974 817 438 nebo i elektronickou poštou: obcanmat@mvcr.cz.
 

Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
  obcanmat@mvcr.cz
  tel. 974 817 438 (informační linka oddělení státního občanství)
  tel. 974 817 411 (sekretariát oddělení státního občanství)

  


Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství, 20. března 2024

vytisknout  e-mailem