Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“), konaných ve dnech 15. a 16. října 2010, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz.
Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
 
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu.
Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to:
 • písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro písemnou žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. 

  Úřední ověření podpisu voliče provádějí:
 1. úřady, kterými jsou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,

     a) krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, újezdní úřady

     b) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
   
 2. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. října 2010. V ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu není upravena možnost podání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních právních předpisů, případně cestou datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu. Elektronickou žádost o vydání voličského průkazu, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem a zaslanou příslušnému obecnímu úřadu, tak nelze považovat za žádost o vydání voličského průkazu podle ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu. Žádost o vydání voličského průkazu podepsaná zaručeným elektronickým podpisem je dle našeho názoru rovnocenná písemné, vlastnoručně podepsané a úředně neověřené žádosti o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu tak na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu vyžaduje kvalifikovanou formu úkonu, tj. písemné podání opatřené ověřeným podpisem voliče; tuto vyšší formu však dle našeho názoru použití zaručeného elektronického podpisu nemůže nahradit.

Ani úprava datových schránek v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, (dále jen „zákon“), neobsahuje ve svých ustanoveních úpravu, podle které lze požadavek na úředně ověřený podpis na podání bez dalšího automaticky nahradit podáním prostřednictvím datové schránky; děje se tak proto cestou úpravy ve zvláštních zákonech, ve kterých je tato možnost výslovně upravena (srovnej např. § 8 odst. 4 a 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, § 180 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další).
 
Jedinou možností, jak zaslat písemnou žádost o vydání voličského průkazu elektronicky prostřednictvím datové schránky, je její písemné vyhotovení, opatření ověřeným podpisem a následná konverze ve smyslu zákona.
 • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 13. října 2010
  do 16.00 hodin.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 30. září 2010, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
 
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno; zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků a prázdnou úřední obálku.
 
Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.
 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
 
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. V tomto případě může tento volič v souladu s ustanovením § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny.
 
Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, je tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič chtěl volit na území České republiky, bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné toto potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).
 

Voličský průkaz pro první a druhé kolo voleb do Senátu

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu, obecní úřad popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
 
V takovém případě je nezbytně nutné, aby obecní úřad popř. zastupitelský úřad použil příslušný tiskopis, jehož vzor je obsažen v příloze č. 2 k vyhlášce č. 233/2000 Sb., v platném znění, jako vzor tiskopisu 1, a aby kromě data konání voleb vyznačil v tiskopisu také, pro které kolo voleb do Senátu je voličský průkaz vystaven.
 
Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu. Obecní úřad popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 20. října 2010 do 16.00 hodin.

 


Odborvšeobecné správy, 22.7.2010

vytisknout  e-mailem