Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

 • Co je to modrá karta?
 • Podání žádosti
 • Řízení o žádosti
 • Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta
 • Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta
 • Povinnosti držitele modré karty
 • Ukončení pracovního poměru, změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele
 • Prodloužení platnosti modré karty
 • Migrační programy

Co je to modrá karta?

English English

Co je to modrá karta?

Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Databázi volných míst pro modré karty naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

  

Podání žádosti

English English

Podání žádosti

Žádost o modrou kartu jste oprávněn podat, pokud:

 1. hodláte v ČR pobývat déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie

 2. nejste:

  1. žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

  2. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, pokud občan Evropské unie pobývá na území,

  3. rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie za účelem zaměstnání nebo podnikání,

  4. cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

  5. cizincem, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání, nebo

  6. cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,

  7. žadatelem o mezinárodní ochranu formou nebo v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,

  8. žadatelem o o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, nebo  cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.
    

Žádost o vydání modré karty se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Je-li cizinec držitelem modré karty vydané jiným členským státem Evropské unie, anebo pokud je držitelem víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území vydaného za jiným účelem, může žádost o vydání modré karty podat i na pracovišti Ministerstva vnitra, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne vstupu na území. Žádost je nutné podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené níže. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. 2 fotografie,

 3. Doklad o zajištění ubytování,

 4. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,
  Pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice 454 068 Kč. Výše hrubé měsíční mzdy cizince tak v tomto období musí činit alespoň 56 759 Kč.

 5. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, správní orgán vyžádá předložení dokladu o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR,

 6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu),

 7. jde-li o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující Vaše jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a dále Vaše bydliště, druh práce, kterou budete jako dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.

Pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny).

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta jste povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na Vás bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tuto náležitost předkládejte rovnou.

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit:

 1. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 2. doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění
   

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Řízení o žádosti

English English

Řízení o žádosti

Řízení o Vaší žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,8 MB), správního řádu, a případně dalších souvisejících zákonů.

V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, a pokud žádost podáváte na MV ČR, pomůže vám pracovník přijímající žádost nedostatky odstranit nebo vás vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu a poučí vás o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.

Doložení do žádosti provádějte osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zamítnutí žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.

Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,8 MB) stanoví lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.

V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem.

  

Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta

English English

Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta

V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.

V případě žádosti podané na zastupitelském úřadě vás zastupitelský úřad vyzve, abyste se dostavil/a k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu - modrá karta.

MV ČR po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že jste splnil/a podmínky pro vydání modré karty.

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Modrou kartu je možné prodloužit.

Povolení k pobytu - modrá karta se bude vydávat ve formě průkazu o povolení k pobytu, který bude obsahovat biometrické údaje. Celý proces vydání takové průkazu je popsán zde.

Před vydáním průkazu o povolení k pobytu - modré karty vám bude vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty. Toto potvrzení slouží k tomu, že můžete na území pobývat a pracovat ještě před tím, než vám bude vydán průkaz o povolení k pobytu - modrá karta s biometrickými údaji.

  

Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta

English English

Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta

MV ČR žádost o povolení k dlouhodobému pobytu zamítne, jestliže

 1. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

 2. se nejedná o zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie, nebo

 3. je nežádoucí osobou, nebo

 4. je zařazen do informačního systému schengenských států, nebo

 5. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky, nebo

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo

 7. je důvodné podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, nebo

 8. se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo

 9. žadatel nesplní podmínky pro udělení povolení.
   

V případě zamítavého posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat, a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.

Pokud OAMP MVČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která se vyjádří, a věc předkládá k rozhodnutí ministrovi vnitra. Rozhodnutí ministra vnitra vám bude doručeno.

  

Povinnosti držitele modré karty

English English

Povinnosti držitele modré karty

 1. pokud držitel modré karty v době její platnosti ukončí zaměstnání, je povinen tuto skutečnost ve stanovené lhůtě oznámit Ministerstvu vnitra,

 2. povinnost oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení (Během prvních 2 let podléhají tyto změny předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra. Po uplynutí 2 let pobytu na území je povinnost tyto změny hlásit do 3 pracovních dnů.),

 3. oznamovaní důležitých skutečností souvisejících s pobytem na území viz zde.

  

Ukončení pracovního poměru, změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele

English English

Ukončení pracovního poměru

Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto skutečnost ve lhůtě do 3 pracovních dnů oznámit MV ČR. Tato povinnost platí i v případech, kdy dojde ke změně zaměstnavatele, vzniku nového pracovního poměru, a tím k ukončení předchozího pracovního poměru, přičemž během prvních dvou let pobytu na modrou kartu, tyto změny podléhají souhlasu MV ČR.

  

Změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele

1. Během prvních dvou let pobytu

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu MVČR. Ministerstvo souhlas s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty, pokud nadále splňuje podmínky vydání této karty.

Jednou z podmínek je, že se musí jednat o pracovní pozici obsaditelnou držitelem modré karty vedené v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, že zaměstnavatel musí takovou pracovní pozici zadat do evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty. Číslo nové pracovní pozice následně žadatel uvede do své žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele.

Žádost o souhlas se změnou lze podat prostřednictvím formuláře žádosti o modrou kartu, kde vyplníte uvedené údaje a označíte, že jde o souhlas se změnou zaměstnavatele.

K žádosti o změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení je nutné předložit:

 • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

 • doklad potvrzující vysokou kvalifikaci - vysokoškolský diplom předložíte pouze v případě, že by se profesně jednalo o jinou pracovní pozici, než byla vaše původní. (Např. pokud jste stavební inženýr a bude i nadále vykonávat práci stavebního inženýra, diplom není třeba dokládat. Pokud jste inženýr a zároveň lékař a modrá karta byla vydána na pracovní pozici inženýra, přičemž nová pracovní pozice by byla na pozici lékaře, je třeba doložit diplom o studiu lékařství).

 • doklad o ubytování (smlouva o pronájmu) - předložíte jen pokud došlo ke změně.
   

Poplatek se v tomto případě neplatí. Rozhodnutí o souhlasu by mělo být vydáno nejpozději do 30 dnů, jde-li o složitý případ do 60 dnů.

V případě udělení souhlasu vám zůstane stejná modrá karta (průkaz) s původní platností. Není třeba žádat o zcela novou modrou kartu.

  

2. Po uplynutí dvou let pobytu

Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů vyplněním oznamovacího formuláře, který podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

  

Prodloužení platnosti modré karty

English English

Prodloužení platnosti modré karty

Žádost o  prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (tedy i modré karty) na území jste obecně povinen podat nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu a nejpozději v poslední den platnosti víza či povolení k pobytu.

Připadne-li poslední den platnosti modré karty na den pracovního klidu (sobota, neděle, svátek), lze žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podat ještě v tento den k poštovní přepravě. V případě, že podání žádosti ve lhůtě zabrání důvody na vaší vůli nezávislé, jste oprávněn tuto žádost podat do 5 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. V odůvodněných případech můžete žádost podat i dříve než 120 dnů před uplynutím platnosti oprávnění. Důvody pro pozdější podání žádosti a pro dřívější podání žádosti jste povinen ministerstvu sdělit nejpozději při podání žádosti a na jeho výzvu tyto důvody prokázat.

K žádosti o prodloužení platnosti modré karty předložíte zejména:

 1. cestovní doklad,

 2. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,

 3. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,

 4. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci,

 5. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu),

 6. jde-li o agenturní zaměstnávání, doklad obsahující Vaše jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a dále Vaše bydliště, druh práce, kterou budete jako dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele.
   

Splňujete-li podmínky pro prodloužení platnosti modré karty, jste povinen se na výzvu osobně dostavit na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů a podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud vám v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do šedesáti dnů ode dne pořízení biometrických údajů, potom budete povinen dostavit se na příslušné pracoviště k převzetí průkazu o povolení k pobytu.

  

Migrační programy

vytisknout  e-mailem