Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

English English

Podání žádosti

Žádost o modrou kartu jste oprávněn podat, pokud:

 1. hodláte v ČR pobývat déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie

 2. nejste:

  1. žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

  2. rodinným příslušníkem občana Evropské unie, pokud občan Evropské unie pobývá na území,

  3. rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,

  4. cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

  5. cizincem, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání, nebo

  6. cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,

  7. žadatelem o mezinárodní ochranu formou nebo v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,

  8. žadatelem o o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, nebo  cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.

Žádost o modrou kartu lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Případně ji lze podat na pracovišti MV ČR, a to pokud zde již pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo jste držitel modré karty vydané jiným členským státem EU a žádost podáte ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území. Žádost musíte podat osobně.

Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené níže. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),

 2. 2 fotografie,

 3. Doklad o zajištění ubytování,

 4. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,

 5. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (doklad o dosaženém vzdělání) - v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, správní orgán vyžádá předložení dokladu o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR,

 6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (pozn. MV ČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu),

 7. pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny),

 8. před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu – modrá karta jste povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby než se na cizince bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tuto náležitost předkládejte rovnou.

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit:

 1. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 2. doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

  

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. prosince 2019

vytisknout  e-mailem